Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0160(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0260/2015

Pateikti tekstai :

A8-0260/2015

Debatai :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Balsavimas :

PV 06/10/2015 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0332

Priimti tekstai
PDF 330kWORD 66k
Antradienis, 2015 m. spalio 6 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos fondams taikytinos bendrosios nuostatos: Graikijai skirtos specialios priemonės ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0365),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0192/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę dėl pasiūlymo finansinio suderinamumo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 16 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 50 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0260/2015),

A.  kadangi siūlomas iš dalies keičiantis reglamentas yra išimtinė priemonė, kurios tikslas – skubiai paremti Graikiją leidžiant jai iki 2015 m. pabaigos gauti ir panaudoti vis dar prieinamą 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Sąjungos finansavimą, skirtą sanglaudos politikai, taigi būtina skubiai jį priimti;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. spalio 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
P8_TC1-COD(2015)0160

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/1839.)

Teisinė informacija - Privatumo politika