Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0160(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0260/2015

Teksty złożone :

A8-0260/2015

Debaty :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0332

Teksty przyjęte
PDF 405kWORD 67k
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg
Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0365),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0192/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając opinię Komisji Budżetowej w sprawie zgodności finansowej wniosku,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 16 września 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając pismo Komisji Rybołówstwa,

–  uwzględniając art. 59, art. 50 ust. 1 oraz art. 41 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0260/2015),

A.  mając na uwadze, że wniosek zmieniający rozporządzenie jest środkiem nadzwyczajnym, mającym na celu udzielenie natychmiastowego wsparcia Grecji poprzez umożliwienie jej przed końcem 2015 r. dostępu do środków finansowych Unii przeznaczonych na politykę spójności, które są nadal dostępne z okresu programowania 2007–2013, oraz ich wykorzystania, co sprawia, że przyjęcie tego wniosku jest sprawą pilną;

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczególnych środków dla Grecji
P8_TC1-COD(2015)0160

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2015/1839.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności