Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2015

Ingivna texter :

A8-0260/2015

Debatter :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0332

Antagna texter
PDF 245kWORD 294k
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0365),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0192/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet över förslagets ekonomiska förenlighet,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 september 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av skrivelsen från fiskeriutskottet,

–  med beaktande av artiklarna 59, 50.1 och 41 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0260/2015), och av följande skäl:

A.  Den föreslagna ändringsförordningen är en exceptionell åtgärd som syftar till att omgående ge stöd till Grekland genom att landet ges tillgång till och före slutet av 2015 kan använda EU-medel för sammanhållningspolitiken som fortfarande finns tillgängliga från programperioden 2007–2013, och därför måste förordningen antas snarast möjligt.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland
P8_TC1-COD(2015)0160

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/1839.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy