Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2208(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0273/2015

Pateikti tekstai :

A8-0273/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2015 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0333

Priimti tekstai
PDF 364kWORD 89k
Antradienis, 2015 m. spalio 6 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Vokietijos paraiška „EGF/2015/002 DE/Adam Opel“
P8_TA(2015)0333A8-0273/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2015/002 DE/Adam Opel“) (COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0273/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems grįžti į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Vokietija pateikė paraišką „EGF/2015/002 DE/Adam Opel“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai buvo atleistas 2 881 darbuotojas iš bendrovės „Adam Opel AG“, veikiančios ekonominės veiklos sektoriuje, nurodytame NACE 2 red. 29 skyriuje (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba)(4), ir iš 1 tiekėjų įmonės;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Vokietija turi teisę gauti finansinę 6 958 623 EUR paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF paramos pateikė 2015 m. vasario 26 d. ir kad 2015 m. liepos 14 d. Komisija baigė paraiškos vertinimą ir apie savo sprendimą pranešė Parlamentui 2015 m. rugsėjo 1 d.; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkių mėnesių laikotarpį) įvertinta;

3.  atkreipė dėmesį į tai, kad Vakarų Europoje automobilių pardavimas dramatiškai sumažėjo ir pasiekė žemiausią lygį per 20 metų,(5) taip pat pabrėžia, kad šiuo metu Europoje parduodamų automobilių skaičius yra mažiausias nuo 1997 m.; daro išvadą, kad šie įvykiai yra tiesiogiai susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 546/2009(6); be to, pabrėžia, kad ypač nukentėjo mažų ir vidutinių transporto priemonių, priklausančių vidutinės kainos segmentui, gamintojai, ir kad todėl krizė įmonei „Adam Opel AG“, kuri yra vienas svarbiausių vidutinės kainos mažo ir vidutinio dydžio automobilių rinkos dalyvių, padarė itin didelį poveikį, nors pigesnių bei prabangesnių ir liukso klasės automobilių pardavimui krizės poveikis yra ne toks didelis;

4.  pabrėžia, kad naujų registruojamų automobilių skaičius ES valstybėse narėse ir ELPA šalyse 2007–2013 m. sumažėjo 25 proc. (Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis – nuo daugiau kaip 16 mln. iki 12 mln.); šiuo atžvilgiu pažymi, kad „Opel“ ir „Vauxhall“ automobilių pardavimas Europoje smarkiai sumažėjo ir 2007–2013 m. jų pardavimas sumažėjo 39 proc.;

5.  be to, pažymi, kad „Adam Opel AG“ yra nepalankioje padėtyje dėl to, kad šios įmonės savininkė yra įmonė „General Motors“, kuri leido pardavinėti automobilius „Opel“ tik Europoje, taigi, „Opel“ nepardavinėjami besiformuojančiose rinkose kituose žemynuose; mano, kad griežto taupymo politika, nustatyta Europos valstybėse, prisidėjo prie šio itin didelio automobilių „Opel“ ir „Vauxhall“ pardavimų sumažėjimo;

6.  pabrėžia, kad šis darbuotojų atleidimas daro didelį neigiamą poveikį Bochumo vietos ekonomikai; primena, kad Bochumas – Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės urbanizuoto ir pramoninio Rūro regiono miestas; šis regionas, kaip ir kiti tradiciniai anglies kasybos ir plieno gamybos regionai, jau nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio patiria dideles struktūrines problemas; pažymi, kad nedarbas Rūro regione jau dabar yra daug didesnis nei Vokietijos vidurkis;

7.  primena, kad Bochumui jau buvo suteikta EGF parama po to, kai „Nokia“ nutraukė mobiliųjų telefonų gamybą ir dėl to prarasta daugiau nei 1 300 darbo vietų; pažymi, kad „Outukumpu“ ketina nutraukti nerūdijančio plieno gamybą Bochume 2015 m. pabaigoje ir tai lems tolesnį miesto pramonės nykimą ir vietos bei regioninės užimtumo padėties blogėjimą;

8.  pažymi, kad iki šiol NACE 2 red. 29 skyriuje nurodyto sektoriaus (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba) įmonės yra pateikusios 21 paraišką dėl EGF paramos, iš kurių 11 buvo pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o 10 – pasauline finansų ir ekonomikos krize; šiomis aplinkybėmis primena paraišką dėl EGF paramos „EGF/2010/031 BE/Generals Motors Belgium“, kuri pateikta dėl to, kad įmonė „Opel“ uždarė savo gamyklą Antverpene (Belgija);

9.  palankiai vertina tai, kad Vokietijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2015 m. sausio 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

10.  pažymi, kad atleisti darbuotojai gali naudotis gausiomis priemonėmis, kuriomis siekiama vėl juos integruoti į darbo rinką; mano, kad numatomas konsultacijų verslo steigimo klausimais dalyvių skaičius yra mažas – numatoma, kad šiose konsultacijose dalyvaus tik 25 paramos gavėjai;

11.  palankiai vertina tai, kad šios paraiškos valdymą ir kontrolę užtikrins tos pačios institucijos, kurios Federalinėje darbo ir socialinių reikalų ministerijoje valdo ir kontroliuoja Europos socialinio fondo teikiamą paramą ir kurios taip pat tvarkė ankstesnes EGF išmokas;

12.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriems taikoma ši paraiška, Vokietija planuoja taikyti šias priemones: profesinio mokymo priemones (Qualifizierungen), profesinį orientavimą (Berufsorientierung), panašios kvalifikacijos darbuotojų grupes ir praktinius seminarus, konsultacijas verslo steigimo klausimais (Existenzgründerberatung), darbo paiešką (Stellenakquise), darbo muges (Jobmessen), tolesnį kuravimą ir konsultavimą (Nachbetreuung und - beratung), mokymo išmokas (Transferkurzarbeitergeld);

13.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais ir naudojantis perkėlimo bendrovėmis;

14.  pažymi, kad valdžios institucijos planuoja visų išlaidų, skirtų koordinuotam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui, maksimalią leidžiamą 35 proc. sumą panaudoti visoms išmokoms ir paskatoms, kurios teikiamos kaip mokymo išmoka (vok. Transferkurzarbeitergeld), kai tuo tarpu mokymo išmoka sudaro 60 ar 67 proc. darbuotojo turėtų grynųjų pajamų priklausomai nuo paramos gavėjo namų ūkio padėties;

15.  pabrėžia, kad mokymo išmokai (šiuo atveju – Transferkurzarbeitergeld) teikiamas finansavimas neturi pakeisti valstybės narės ar buvusio darbdavio teisinės prievolės; ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti aiškią ir nuoseklią informaciją siekiant patikslinti, kiek mokymo išmoka yra teisinė prievolė, kai sukuriama perkėlimo bendrovė; prašo nuoseklumo tiek teikiant finansavimą, tiek informuojant Parlamentą; taigi tikisi, kad Komisija pateiks išsamią ir nuoseklią analizę bei informaciją dėl to, kas viršija valstybių narių teisines prievoles; dar kartą išreiškia savo poziciją, kad EGF finansavimas turėtų būti naudojamas mokymo išmokoms, siekiant, kad perkėlimo bendrovė galėtų darbuotojams būti naudingesnė negu paprastai, suteikdama individualesnes ir išsamesnes priemones, negu tai būtų įmanoma negavus EGF paramos; pabrėžia, jog Parlamentas toliau stebės, kad EGF nebūtų naudojamas siekiant pakeisti valstybės narės ar įmonės prievoles;

16.  ragina Komisiją laikytis nuoseklaus požiūrio tų paraiškų, kurios apima mokymo išmokų priemonę (Transferkurzarbeitergeld), atveju, nuosekliai kiekvienoje paraiškoje ją apibrėžiant ir išsamiai patikrinant ir pateikiant įrodymus, kad konkreti priemonė tikrai atitinka EGF finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta EGF reglamento 7 straipsnyje, ir niekaip nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių, taip pat, kad nėra dvigubo finansavimo rizikos;

17.  pabrėžia, jog socialiniai partneriai susitarė dėl trijų perkėlimo bendrovių įsteigimo siekiant taikyti atleistiems darbuotojams skirtas priemones – tai atitinka Vokietijos praktiką; palankiai vertina tai, kad iš tiekėjo įmonės („Johnson Controls Objekt Bochum GmbH&Co. KG“) atleisti darbuotojai taip pat galės naudotis perkėlimo bendrovių taikomomis priemonėmis;

18.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie iš darbo atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

19.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

20.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuris turi būti finansuojamas EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Vokietijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

21.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

22.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
(5)Europos automobilių gamintojų asociacija (European Automobile Manufacturers Association, ACEA), „The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015“, p. 57f.
(6) 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška – „EGF/2015/002 DE/Adam Opel“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/1871.)

Teisinė informacija - Privatumo politika