Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2209(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0272/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0272/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0334

Usvojeni tekstovi
PDF 359kWORD 85k
Utorak, 6. listopada 2015. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Belgija
P8_TA(2015)0334A8-0272/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk, koji je podnijela Belgija) (COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0336 – C8‑0250/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0272/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za doprinos iz EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk za financijski doprinos iz EGF-a nakon što je 5111 radnika proglašeno viškom, od čega 3701 radnika u poduzeću Ford Genk , koje djeluje u okviru odjeljka 29. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Rev. 2 („Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica”)(4) te 1180 radnika u njegovih 11 dobavljača i daljnjih proizvođača, a procjenjuje se da će 4500 radnika koji su proglašeni viškom sudjelovati u mjerama;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 6 268 564 EUR od ukupnog troška od 10 447 607 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti 24. ožujka 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a, čiju je ocjenu Komisija završila 14. srpnja 2015. i o njoj obavijestila Parlament 1. rujna 2015.; izražava zadovoljstvo zbog brzog postupka ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  napominje da se od 2007. do 2012. proizvodnja osobnih automobila u skupini zemalja EU-27 smanjila za 14,6 % te da je u istom razdoblju Kina više nego udvostručila svoj tržišni udio u proizvodnji osobnih automobila; zaključuje da su ti događaji izravno povezani s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine koje je prouzročila globalizacija;

4.  podsjeća na to da je zbog prvog vala otpuštanja u poduzeću Ford Genk 2013. uslijedio prvi zahtjev za doprinos iz EGF-a koji se također temeljio na posljedicama globalizacije i koji se trenutno provodi(5) te na to da se ovaj drugi zahtjev odnosi na otpuštanja u postrojenju Ford Genk provedena tijekom 2014. sve do konačnog zatvaranja postrojenja u prosincu 2014.;

5.  napominje da belgijska automobilska industrija bilježi pad proizvodnje od 15,58 %, dok je globalna proizvodnja porasla za 18,9 %;

6.  podsjeća na to da je poduzeće Ford Genk bilo najveći poslodavac u pokrajini Limburg; napominje da otpuštanja uzrokuju znatnu štetu gospodarstvu pokrajine Limburg s ukupnim gubitkom od preko 8000 radnih mjesta (uključujući neizravna otpuštanja), od kojih se najveći dio odnosi na građane Unije starosti između 30 i 54 godine, povećanjem stope nezaposlenosti od 1,8 – 2 postotna boda (povećanje stope nezaposlenosti u regiji do 29,4 %, sa 6,8 % na 8,8 %), smanjenjem BDP-a od 2,6 % – 2,9 % te mogućim padom produktivnosti rada od 10,9 % zbog velike važnosti automobilske industrije za produktivnost rada u regiji;

7.  napominje da je sektor na koji se odnosi odjeljak 29. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Rev. 2 („Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica”) dosad bio predmet 22 zahtjeva za doprinos iz EGF-a, od kojih se 12 temeljilo na posljedicama globalizacije povezane s trgovinom, a 10 na posljedicama globalne financijske i gospodarske krize; stoga preporučuje da Komisija provede studiju o azijskom i južnoameričkom tržištu kako bi proizvođači iz EU-a saznali više o novim zahtjevima za uvozne dozvole i o tomu kako biti prisutniji i konkurentniji na tim tržištima;

8.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti radi pružanja brze pomoći radnicima odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 1. siječnja 2015., mnogo prije odluke o odobrenju zahtjeva, pa čak i podnošenja zahtjeva za odobrenje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

9.  napominje da Belgija planira uvesti tri vrste mjera za radnike koji su proglašeni viškom i obuhvaćeni tim zahtjevom: (i) individualnu pomoć pri traženju zaposlenja, vođenje predmeta i usluge pružanja općih informacija, (ii) osposobljavanje i prekvalifikacija te (iii) naknade i poticaje;

10.  pozdravlja činjenicu da otpušteni radnici imaju na raspolaganju širok spektar predloženih mjera koji uključuje niz mjera za individualnu pomoć pri traženju zaposlenja, vođenje predmeta i usluge pružanja općih informacija, osposobljavanje i prekvalifikaciju koje također osigurava bivši poslodavac;

11.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s ciljanim korisnicima, njihovim predstavnicima, socijalnim partnerima, lokalnim, regionalnim i nacionalnim javnim tijelima za zapošljavanje te ustanovama za osposobljavanje, kao i sa samim poduzećem;

12.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik stekao tijekom profesionalne karijere kada je riječ o povećanju izgleda za zapošljavanje svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okružju;

13.  naglašava da bi se mjerama strukovnog osposobljavanja trebali poboljšati izgledi za zapošljavanje radnika te bi one trebale biti prilagođene stvarnim zahtjevima tržišta rada; istovremeno napominje da bi se prilikom provođenja mjera za osposobljavanje i prekvalifikaciju trebale prepoznati i nadograditi posebne vještine i sposobnosti koje su pogođeni radnici stekli radeći u automobilskoj industriji i za njezine dobavljače;

14.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

15.  napominje da podaci o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama koji će se financirati iz EGF-a sadrže informacije o komplementarnosti paketa s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su belgijske vlasti potvrdile da se prihvatljiva djelovanja ne financiraju sredstvima drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu ocjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se zajamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se osiguralo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

16.  pozdravlja činjenicu da vlasti najveći dio dostupnih sredstava planiraju iskoristiti za usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika te da će se na naknade i poticaje iskoristiti samo 4,94 % ukupnih troškova za koordinirani paket usluga prilagođenih potrebama radnika, što je mnogo manje od dopuštene razine od 35 %;

17.  cijeni to što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(5)EGF/2013/012 BE/Ford Genk (COM(2014)0532).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije - EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/1869.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti