Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2209(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0272/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0272/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0334

Pieņemtie teksti
PDF 425kWORD 85k
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk
P8_TA(2015)0334A8-0272/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 6. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0336 – C8-0250/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0272/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/003 BE/Ford Genk, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 5111 darbinieku atlaišanu, no kuriem 3701 darbinieks tika atlaists uzņēmumā Ford Genk, kas darbojās NACE 2. red. 29. nodaļas („Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”)(4) nozarē, un 1180 darbinieks tika atlaists 11 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties 4500 atlaistie darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 6 268 564 apmērā (kopējais izmaksu apmērs ir EUR 10 447 607);

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 24. martā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 14. jūlijā un paziņoja par to Parlamentam 2015. gada 1. septembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  norāda, ka vieglo automobiļu ražošanas apjomi ES 27 dalībvalstīs laikposmā no 2007. līdz 2012. gadam samazinājās par 14,6 % un ka tajā pašā laikposmā Ķīnas tirgus daļa vieglo automobiļu ražošanas nozarē pieauga vairāk nekā divas reizes; uzskata, ka šie notikumi ir tieši saistīti ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos;

4.  atgādina, ka saistībā ar pirmo darbinieku atlaišanas vilni uzņēmumā Ford Genk 2013. gadā tika iesniegts pirmais EGF izmantošanas pieteikums(5), kurš arī bija saistīts ar globalizāciju un pašlaik tiek īstenots, un ka šis otrais pieteikums attiecas uz Ford Genk rūpnīcas darbinieku atlaišanu, kas tika veikta 2014. gadā līdz pat objekta galīgajai slēgšanai 2014. gada decembrī;

5.  ņem vērā to, ka Beļģijas autobūves nozarē ražošanas apmērs ir samazinājies par 15,58 %, bet tajā pašā laikā pasaulē ražošanas apmēri ir pieauguši par 18,9 %;

6.  atgādina, ka uzņēmums Ford Genk ir bijis lielākais darba devējs Limburgas provincē; norāda, ka darbinieku atlaišana rada ievērojamu kaitējumu Limburgas ekonomikai, ņemot vērā, ka kopējais zaudēto darbvietu skaits sasniedza 8000 (ieskaitot zaudētās netiešās darbvietas), darbu lielākoties zaudējot Savienības pilsoņiem vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bezdarba līmenis pieauga līdz 1,8–2 procentu punktiem (reģiona bezdarba līmenis palielinājās par līdz pat 29,4 % no 6,8 % līdz 8,8 % līmeņa), IKP samazinājās par 2,6 % līdz 2,9 % un darba ražīgums, iespējams, samazināsies par 10,9 % sakarā ar to, ka autobūves nozarei darba ražīguma ziņā ir ļoti liela nozīme reģionā;

7.  norāda, ka līdz šim par NACE 2. red. 29. nodaļu („Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”) ir iesniegti 22 EGF pieteikumi, no kuriem 12 balstīti uz tirdzniecības globalizāciju un 10 — uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi; tādēļ iesaka Komisijai veikt pētījumu par Āzijas un Dienvidamerikas tirgiem, lai ES ražotāji saņemtu sīkāku informāciju par jaunajām importa licencēšanas prasībām un par to, kā nodrošināt lielāku klātbūtni un labāk konkurēt šajos tirgos;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 1. janvāra — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot trīs veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) individuāla palīdzība darba meklēšanā, lietu pārvaldība un vispārīgas informācijas pakalpojumi, ii) apmācība un pārkvalifikācija, kā arī iii) pabalsti un stimuli;

10.  atzinīgi vērtē to, ka atlaistie darbinieki varēs izmantot plašu ierosināto pasākumu klāstu, kurā tiks ietverta virkne darbību saistībā ar individuālu palīdzību darba meklēšanā, lietu pārvaldību un vispārējiem informācijas pakalpojumiem, kā arī ar apmācību un pārkvalifikāciju, ko cita starpā sniegs bijušais darba devējs;

11.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, to pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, vietējām, reģionālajām un valsts publiskajām nodarbinātības iestādēm un mācību iestādēm, kā arī uzņēmumu;

12.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

13.  uzsver to, ka ar profesionālās izglītības pasākumiem būtu jācenšas uzlabot darba ņēmēju nodarbinātības iespējas un šie pasākumi būtu jāpielāgo darba tirgus faktiskajam pieprasījumam; vienlaikus norāda uz to, ka, īstenojot apmācības un pārkvalifikācijas pasākumus, būtu jāatzīst īpašās prasmes un kompetences, ko atlaistie darbinieki ieguvuši autobūves nozarē un tās piegādes sektoros, un šie pasākumi būtu jāveido, pamatojoties uz minētajām prasmēm un kompetencēm;

14.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Beļģijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

16.  atzinīgi vērtē to, ka iestādes plāno izmantot lielāko daļu no individualizētajiem pakalpojumiem pieejamā finansējuma un tikai 4,94 % (daudz mazāk nekā maksimāli atvēlētie 35 %) no saskaņotā kopuma kopējām izmaksām tiks atvēlēti pabalstiem un stimuliem;

17.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.)
(5) EGF/2013/012 BE/Ford Genk COM(2014)0532.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/1869.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika