Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2212(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0274/2015

Внесени текстове :

A8-0274/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2015 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0335

Приети текстове
PDF 513kWORD 87k
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2015/004 IT/Alitalia — Италия
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Италия — EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0274/2015),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Италия е подала заявление EGF/2015/004 IT/Alitalia за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени 1249 съкращения в Gruppo Alitalia, предприятие, осъществяващо дейност в икономически отрасъл от разделение 51 по NACE Rev. 2 („Въздушен транспорт“)(4) в регион Лацио на ниво 2 по NUTS(5), и като има предвид, че прогнозният брой на съкратените работници, които се очаква да вземат участие в мерките, е 184;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово участие в размер на 1 414 848 EUR съгласно въпросния регламент;

2.  Отбелязва, че италианските органи са подали заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 24 март 2015 г. и че Комисията е приключила оценката му на 7 август 2015 г. и е уведомила за него Парламента на 1 септември 2015 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Отбелязва, че международният пазар за въздушен транспорт е претърпял сериозен икономически срив, който се изразява по-специално в спад на пазарния дял на Съюза и изключително голямо увеличение на броя на пътниците, превозени от авиокомпаниите от Персийския залив и Турция, което е било за сметка на европейски дружества като Alitalia;

4.  Припомня, че въпреки че заетостта в Лацио е по-слабо засегната от последиците от икономическата и финансовата криза в сравнение със заетостта на национално равнище, всяко допълнително увеличение на безработицата подлага системата за обезщетения CIG(6) на натиск;

5.  Отбелязва, че към днешна дата за икономическия отрасъл от разделение 51 по NACE Rev. 2 („Въздушен транспорт“) е било подадено още едно заявление за подкрепа от ЕФПГ(7), което също се основава на свързана с търговията глобализация;

6.  Приветства акцента върху мерките за активно търсене на работа и обучение, предложени от италианските органи, включително схемата за повторно наемане на работа на съкратените работници над 50-годишна възраст;

7.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, италианските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните услуги за засегнатите работници на 1 април 2015 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че действията съгласно член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ — действията по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване — представляват относително голям дял от общите разходи (3,99%);

9.  Изразява съжаление, че от общо 1 249 отговарящи на критериите бенефициери едва 184 (14,7%) са обхванати от предложените мерки, което представлява изключително малък дял от всички съкратени работници;

10.  Високо оценява факта, че всички 184 бенефициенти от целевата група се очаква да се възползват от персонализираните услуги;

11.  Отбелязва, че Италия планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) приемане и оценяване на уменията, (ii) подкрепа за активно търсене на работа, (iii) обучение, (iv) възстановяване на разходи за мобилност и (v) обезщетения за наемане на лица над 50-годишна възраст;

12.  Отбелязва, че помощите и стимулите са ограничени до разходите за мобилност и обезщетенията за наемане и ще останат под допустимия максимален размер от 35% от съгласувания пакет от персонализирани услуги, както е посочено в Регламента за ЕФПГ;

13.  Приветства обезщетенията за наемане на работници над 50-годишна възраст; счита, че начинът на диференциране на плащанията ще стимулира наемането на засегнатите работници при по-добри условия;

14.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации със социалните партньори, акредитираните агенции, оказващи подкрепа за търсене на работа, и работниците;

15.  Приветства факта, че на акредитираните агенции, оказващи подкрепа за активно търсене на работа, се заплаща в зависимост от постигнатите резултати;

16.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

18.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действия, финансирани от структурните фондове; подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ по други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

19.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

20.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

21.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1; специално българско издание: глава 13, том 058, стр. 126—164).
(5) Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).
(6) Cassa Integrazione Guadagno (CIG) е обезщетение, предоставяно с цел да се гарантира определено ниво на доходите на работници, които са възпрепятствани да изпълняват задълженията си. CIG се предоставя в случай на намаляване или временно преустановяване на производствените дейности поради преструктуриране, реорганизация на дадено предприятие, изпадане в криза на дружество и производства по несъстоятелност, имащи сериозни последици за пазара на труда на местно равнище. CIG е инструмент, с който се избягва съкращаването на работници, като се дава възможност на предприятията да не правят разходи за труд за временно излишната работна ръка, докато се изчаква възстановяването на нормалните производствени дейности. Често обаче CIG е преход към мярката mobilità.
(7) EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия — EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/1870.)

Правна информация - Политика за поверителност