Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2212(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0274/2015

Předložené texty :

A8-0274/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0335

Přijaté texty
PDF 505kWORD 85k
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EFG/2015/004 IT/Alitalia předložená Itálií) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0274/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Itálie předložila žádost EGF/2015/004 IT/Alitalia týkající se finančního příspěvku z fondu EFG v návaznosti na propuštění 1 249 pracovníků skupiny Alitalia působící v rámci oddílu 51 klasifikace NACE Revize 2 („Letecká doprava“)(4) v regionu Lazio úrovně NUTS(5) 2, a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má podle očekávání zúčastnit 184 propuštěných pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Itálie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 414 848 EUR;

2.  podotýká, že italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z fondu EFG dne 24. března 2015 a že Komise dokončila posuzování této žádosti dne 7. srpna 2015 a informovala o tom Parlament dne 1. září 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  poukazuje na to, že v mezinárodní letecké dopravě došlo k závažným hospodářským otřesům, zejména ke snížení tržního podílu Unie a k podstatnému nárůstu počtu cestujících, kteří ke svým cestám využívají letecké společnosti z Perského zálivu a turecké letecké společnosti, což se stalo na úkor evropských společnosti, jako je Alitalia;

4.  připomíná, že přestože jsou možnosti zaměstnání v regionu Lazio ovlivněny hospodářskou a finanční krizí méně než možnosti zaměstnání na celostátní úrovni, každé další zvýšení nezaměstnanosti vede k dalšímu tlaku na sociální systém CIG(6);

5.  poukazuje na to, že na oddíl 51 klasifikace NACE Revize 2 („Letecká doprava“) se vztahuje jedna další žádost o podporu z fondu EFG(7), která také souvisí s globalizací spojenou s obchodem;

6.  vítá zaměření na opatření aktivního hledání zaměstnání a odborného vzdělávání, která navrhly italské orgány, včetně programu opětovného zaměstnávání propuštěných pracovníků starších 50 let;

7.  vítá rozhodnutí italských orgánů o tom, že dne 1. dubna 2015 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navržený koordinovaný soubor opatření – zahájily realizaci individualizovaných služeb, aby dotčeným pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8.  bere na vědomí, že činnosti podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG – přípravné činnosti, řízení, informace a propagace, kontrola a výkaznictví – představují poměrně vysoký podíl celkových nákladů (3,99 %);

9.  vyjadřuje politování nad tím, že z 1 249 způsobilých příjemců se navrhovaná opatření zaměřila jen na 184 osob (14,7 %), což představuje velice nízký podíl z celkového počtu propuštěných zaměstnanců;

10.  oceňuje skutečnost, že podle předpokladů bude moci všech 184 cílových příjemců využívat individualizované služby;

11.  podotýká, že Itálie plánuje pět druhů opatření pro propuštěné pracovníky, na které se vztahuje tato žádost: i) příjem a posouzení dovedností, ii) podpora aktivního hledání zaměstnání, iii) odborná příprava, iv) úhrada nákladů na mobilitu a v) příspěvky za zaměstnání pracovníků starších 50 let;

12.  konstatuje, že příspěvky a pobídky zahrnují pouze náklady na mobilitu a příspěvky na zaměstnání pracovníků a že zůstanou pod povolenou maximální hranicí 35 % celkových nákladů na koordinovaný soubor individualizovaných služeb, jak stanoví nařízení o EFG;

13.  vítá příspěvky na zaměstnání pracovníků starších 50 let; domnívá se, že způsob rozlišení příspěvků na platby povede k zaměstnávání dotčených pracovníků za lepších podmínek;

14.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se sociálními partnery, akreditovanými agenturami poskytujícími podporu při hledání zaměstnání a s pracovníky;

15.  vítá skutečnost, že akreditované agentury poskytující pracovníkům aktivní podporu při hledání zaměstnání dostávají prostředky na základě dosažených výsledků;

16.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

17.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

18.  konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z fondu EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že italské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala rovněž srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo se zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

19.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

20.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

21.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

22.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).
(6)Cassa Integrazione Guadagno (CIG) je sociální dávka, která má pracovníkům zajistit určitou míru příjmů, pokud nemohou vykonávat svou práci. Tato dávka se uděluje v případě omezení nebo přerušení výroby z důvodu restrukturalizace, reorganizace podniku, podnikové krize nebo insolvenčního řízení, které mají závažné dopady na pracovní trh na místní úrovni. Tato dávka je nástrojem, který brání propouštění pracovníků tím, že umožňuje podnikům vyhnout se nákladům na pracovní sílu, kterou dočasně nepotřebují, zatímco čekají, až se obnoví normální výrobní činnost. Dávky CIG jsou však často předzvěstí mobility.
(7)EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EFG/2015/004 IT/Alitalia předložená Itálií)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/1870.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí