Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2212(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0274/2015

Esitatud tekstid :

A8-0274/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2015 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0335

Vastuvõetud tekstid
PDF 342kWORD 74k
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia - Itaalia)
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Itaalia taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0397 – C8‑0252/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0274/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtetele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Itaalia esitas taotluse EGF/2015/004 IT/Alitalia fondist rahalise toetuse saamiseks seoses 1249 töötaja koondamisega NACE Rev. 2 osa 51 (lennutransport)(4) alla kuuluvas ettevõtete rühmas Gruppo Alitalia, mis tegutseb NUTS(5) 2. tasandi piirkonnas Lazios, kusjuures meetmetes osaleb eeldatavalt 184 koondatud töötajat;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Itaalial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 414 848 eurot rahalist toetust;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 24. märtsil 2015 , ja et komisjon lõpetas taotluse hindamise 7. augustil 2015 ning tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks 1. septembril 2015; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  märgib, et rahvusvahelises lennutranspordis on aset leidnud suur majanduslangus, eeskätt vähenes järsult ELi turuosa, ja et Pärsia lahe riikide ja Türgi lennuettevõtete teenindatavate reisijate arv on tohutult kasvanud selliste Euroopa ettevõtete nagu Alitalia arvelt;

4.  tuletab meelde, et kuigi Lazio maakonna tööhõivet on majandus- ja finantskriis mõjutanud vähemal määral kui kogu riigi tööhõivet, survestab iga uus töötuksjäämine CIG-hüvitiste süsteemi(6);

5.  märgib, et siiani on NACE Rev. 2 osa 51 (Õhutransport) raames fondile esitatud veel üks taotlus(7), mida põhjendati samuti kaubandusega seotud üleilmastumise mõjuga;

6.  tunneb heameelt asjaolu üle, et keskendutakse Itaalia ametiasutuste esildatud aktiivse tööotsingu ja koolitust puudutavatele meetmetele, sealhulgas tööturule naasmise kava, mis on suunatud üle 50-aastastele koondatud töötajatele;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajatele kiire abi andmiseks otsustasid Itaalia ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 1. aprillil 2015. aastal, varakult enne otsust esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

8.  märgib, et fondi määruse artikli 7 lõike 4 kohased meetmed – ettevalmistus-, juhtimis-, teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja aruandlusmeetmed – moodustavad suhteliselt suure osa kogukulust (3,99%);

9.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et abikõlblikkuse kriteeriumidele vastava 1249 toetusesaaja hulgas on kavandatud meetmed suunatud vaid 184 (14,7%) toetusesaajale, mis on väga väike osa kõikidest koondatud töötajatest;

10.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kõik 184 sihtrühma kuuluvat toetusesaajat saavad eeldatavasti kasu individuaalsetest teenustest;

11.  märgib, et Itaalia kavandab kõnealuse taotlusega hõlmatud koondatud töötajate jaoks viit liiki meetmeid: (i) arvele võtmine ja oskuste hindamine, (ii) aktiivse tööotsimise toetus, (iii) koolitus, (iv) transpordikulude hüvitamine, ning (v) toetus üle 50-aastaste töölevõtmisel;

12.  märgib, et toetused ja stiimulid piirduvad transpordikulude ja töölevõtmise toetustega ning need jäävad alla lubatud maksimaalse summa, mis on 35% individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi kogukulust, nagu on sätestatud fondi määruses;

13.  kiidab heaks üle 50-aastaste töötajate töölevõtmise toetused; on seisukohal, et hüvitiste liigendamise viis annab stiimuleid asjaomaste töötajate töölevõtmiseks parematel tingimustel;

14.  märgib, et kooskõlastatud individuaalne teenustepakett on koostatud tööturu osapooltega, tööotsimistoetust pakkuvate akrediteeritud asutustega ja töötajatega konsulteerides;

15.  tunneb heameelt asjaolu üle, et akrediteeritud asutustele, kes tagavad töötajatele toetuse aktiivseks tööotsinguks, makstakse saavutatud tulemuste alusel;

16.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks fondist toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

17.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

18.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav informatsioon sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Itaalia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt palunud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

19.  tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist võtnud kasutusele täiustatud menetluse; võtab teadmiseks uuest ajakavast tingitud ajalise surve ja võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

20.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

21.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
(5) Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).
(6)Cassa Integrazione Guadagno (CIG-hüvitis) on hüvitis, mis määratakse, et tagada töötajatele teataval tasemel sissetulek CIG-hüvitisi antakse juhul, kui tootmistegevus väheneb või see katkestatakse ümberstruktureerimise, ettevõtte ümberkorraldamise, korporatiivse kriisi või pankrotimenetluse tõttu ja mille tulemusena on kohalik tööturg tõsiselt kannatab. CIG-hüvitiste abil välditakse töötajate koondamist ja võimaldatakse ettevõtjal ajutiselt mittevajalikke töötajaid tööl hoida, kuni tavapärane tootmistegevus taastub. Tihtipeale eelnevad CIG-hüvitised mobilitą meetmetele.
(7)EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/1870).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika