Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2212(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0274/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0274/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2015 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0335

Hyväksytyt tekstit
PDF 258kWORD 73k
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia)
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0274/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Italia jätti hakemuksen EGF/2015/004 IT/Alitalia EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 51 (Ilmaliikenne)(4) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason(5) alueella Lazio toimiva Gruppo Alitalia oli vähentänyt 1 249 työntekijää, ja että arviolta 184 vähennetyn työntekijän odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 414 848 euroa;

2.  toteaa, että Italian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 24. maaliskuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 7. elokuuta 2015 ja ilmoitti asiasta parlamentille 1. syyskuuta 2015; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3.  toteaa, että kansainväliset lentoliikennemarkkinat ovat kärsineet vakavista talouden häiriötiloista ja erityisesti unionin markkinaosuuden pienenemisestä sekä Persianlahden maiden ja turkkilaisten lentoyhtiöiden matkustajamäärien valtavasta kasvusta eurooppalaisten yhtiöiden kuten Alitalian kustannuksella;

4.  muistuttaa, että vaikka Lazion alueen työllisyys on kärsinyt talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista vähemmän kuin kansallisen tason työllisyys, joka kerta kun työttömyysaste kohoaa, se aiheuttaa paineita CIG(6)-tukijärjestelmälle;

5.  toteaa, että NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 51 (Ilmaliikenne) on tähän mennessä jätetty yksi EGR-hakemus(7), joka myöskin perustui kauppaan liittyvään globalisaatioon;

6.  pitää myönteisenä keskittymistä Italian viranomaisten ehdottamiin aktiivista työnhakua ja koulutusta koskeviin toimenpiteisiin, kuten yli 50-vuotiaille vähennetyille työntekijöille tarkoitettuun uudelleentyöllistymistä tukevaan järjestelmään;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 1. huhtikuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8.  panee merkille, että EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet – valmistelutoimet, hallinnointi, tiedotus ja mainonta sekä valvonta- ja raportointi – muodostavat verrattain suuren osan kokonaiskustannuksista (3,99 prosenttia);

9.  pitää valitettavana, että ehdotettujen toimenpiteiden kohteena on tukeen oikeutetuista 1 249 edunsaajasta vain 184 (14,7 prosenttia) – eli hyvin pieni osa kaikista vähennetyistä työntekijöistä;

10.  pitää myönteisenä, että kaikki 184 kohteena olevaa edunsaajaa pääsevät oletettavasti yksilöllisten palvelujen paketin piiriin;

11.  toteaa, että Italia suunnittelee viidenlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: (i) sisäänotto ja taitojen arviointi, (ii) aktiivinen työnhaun tukeminen, (iii) koulutus, (iv) liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen ja (v) yli 50-vuotiaiden työhönottoetuudet;

12.  panee merkille, että avustukset ja kannustimet rajoittuvat liikkumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja työhönottoetuuksiin ja niiden määrä ei ylitä suurinta sallittua määrää eli 35:tä prosenttia yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista, kuten EGR-asetuksessa säädetään;

13.  panee tyytyväisenä merkille yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työhönottoetuudet; katsoo, että maksujen jaottelutapa kannustaa ottamaan asianomaisia työntekijöitä työhön paremmin työehdoin;

14.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia, työnhakutukea antavia akkreditoituja virastoja ja työntekijöitä;

15.  pitää myönteisenä, että työntekijöille aktiivisen työnhaun tukea tarjoaville akkreditoiduille virastoille maksetaan saavutettujen tulosten perusteella;

16.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

17.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

18.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Italian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; huomauttaa uuden aikataulun määräaikoihin liittyvistä paineista ja mahdollisista vaikutuksista tapausten tutkintaan;

20.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

21.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).
(6)Cassa Integrazione Guadagno (CIG) on tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on taata tietty tulotaso työntekijöille, joita estetään tekemästä työtään. CIG:tä käytetään silloin, kun tuotantotoimintaa vähennetään tai se keskeytetään sellaisen rakenneuudistuksen, yrityssaneerauksen, yrityskriisin tai konkurssimenettelyn vuoksi, josta on vakavia seurauksia paikallisilla työmarkkinoilla. CIG on väline, jolla estetään työntekijöiden vähentäminen siten, että yritysten ei tarvitse maksaa työvoimakustannuksia työntekijöistä, joita ei väliaikaisesti tarvita, niiden odottaessa normaalin tuotantotoiminnan uudelleen aloittamista. CIG:n jälkeen seuraa kuitenkin usein mobilità (liikkuvuus).
(7)EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/1870.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö