Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2212(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0274/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0274/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0335

Usvojeni tekstovi
PDF 362kWORD 84k
Utorak, 6. listopada 2015. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia, koji je podnijela Italija) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0397 – C8‑0252/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0274/2015),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Italija podnijela zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia za financijski doprinos iz EGF-a nakon što je 1249 radnika proglašeno viškom u poduzeću Gruppo Alitalia koje posluje u okviru odjeljka 51. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Rev. 2 („Zračni prijevoz”)(4) u Laziju koji je regija razine NUTS 2(5) i budući da se procjenjuje da će u mjerama sudjelovati 184 radnika koji su proglašeni viškom;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Italija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 414 848 EUR;

2.  napominje da su talijanske vlasti 24. ožujka 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a, čiju je ocjenu Komisija završila 7. kolovoza 2015. i o njoj obavijestila Parlament 1. rujna 2015.; izražava zadovoljstvo zbog brzog postupka ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  napominje da je na međunarodnom tržištu zračnog prometa došlo do ozbiljnih ekonomskih poremećaja, posebno do pada tržišnog udjela Unije i ogromnog povećanja broja putnika koje su prevezli zračni prijevoznici iz Perzijskog zaljeva i Turske na štetu europskih poduzeća kao što je Alitalia;

4.  podsjeća na to da, bez obzira na činjenicu da je gospodarska i financijska kriza manje utjecala na zaposlenost u Laziju nego zaposlenost na nacionalnoj razini, svako dodatno povećanje nezaposlenosti izlaže pritisku sustav naknada CIG(6);

5.  napominje da je do danas u okviru odjeljka 51. klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Rev. 2 („Zračni prijevoz”) podnesen još jedan zahtjev za doprinos iz EGF-a(7) koji se također temeljio na posljedicama globalizacije povezane s trgovinom;

6.  pozdravlja usmjerenost na aktivno traženje zaposlenja i mjere obučavanja koje predlažu talijanske vlasti, kao i plan ponovnog zapošljavanja otpuštenih radnika starijih od 50 godina;

7.  pozdravlja činjenicu da su talijanske vlasti radi brze pomoći radnicima odlučile pokrenuti pružanje usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 1. travnja 2015., znatno prije donošenja konačne odluke o odobrenju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.  napominje da mjere iz članka 7. stavka 4. Uredbe o EGF-u, a to su aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i oglašavanja te nadzorne aktivnosti i izvješćivanje, čine relativno visok udio u ukupnim troškovima (3,99 %);

9.  žali što je od 1249 korisnika koji ispunjavaju uvjete samo njih 184 (14,7 %) obuhvaćeno predloženim mjerama, što predstavlja veoma slab udio svih otpuštenih radnika;

10.  cijeni to što se očekuje da će svih 184 obuhvaćenih korisnika iskoristiti usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika;

11.  napominje da Italija planira uvesti pet vrsta mjera za radnike koji su proglašeni viškom i obuhvaćeni tim zahtjevom: (i) upis i ocjena vještina, (ii) aktivna pomoć pri traženju posla, (iii) osposobljavanje, (iv) povrat troškova mobilnosti i (v) poticaje za zapošljavanje osoba starijih od 50 godina;

12.  napominje da su naknade i poticaji ograničeni na troškove mobilnosti i poticaje za zapošljavanje i da neće premašiti dopušteni maksimalni iznos od 35 % ukupnih troškova za usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama radnika, kao što je navedeno u Uredbi o EGF-u;

13.  pozdravlja poticaje za zapošljavanje za radnike starije od 50 godina; smatra da će diferencija plaćanja naknada potaknuti zapošljavanje dotičnih radnika s boljim uvjetima;

14.  napominje da se usklađeni paket usluga prilagođenih individualnim potrebama radnika izradio u dogovoru sa socijalnim partnerima, ovlaštenim agencijama koje pružaju aktivnu pomoć pri traženju posla i samim radnicima;

15.  pozdravlja činjenicu da se ovlaštene agencije koje pružaju aktivnu pomoć radnicima pri traženju zaposlenja plaćaju na temelju postignutih rezultata;

16.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika koje podupire EGF trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva u okviru kojega se na učinkovit način gospodari resursima;

17.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom radnog vijeka kada je riječ o povećanju mogućnosti zapošljavanja svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okružju;

18.  napominje da podaci o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika koji će se financirati iz EGF-a sadrže informacije o komplementarnosti paketa s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su talijanske vlasti potvrdile da se prihvatljiva djelovanja ne financiraju sredstvima drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu ocjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se zajamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se osiguralo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

19.  cijeni što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

20.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

21.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(5) Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).
(6)Cassa Integrazione Guadagno (CIG) pogodnost je stvorena kako bi se osigurala određena razina prihoda otpuštenim radnicima. CIG se aktivira su slučaju smanjenja ili prestanka proizvodne djelatnosti zbog restrukturiranja, reorganizacije društva, krize poduzeća i stečajnih postupaka koji imaju ozbiljne posljedice na tržišta rada na lokalnoj razini. CIG je instrument kojim se sprječava otpuštanje radnika tako da se poduzećima omogući da izbjegnu trošak radne snage koja im privremeno nije potrebna dok čekaju nastavak redovne proizvodne djelatnosti. Međutim, CIG je često prekursor dodatku mobilitá.
(7)EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Italije - EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/1870.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti