Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2212(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0274/2015

Pateikti tekstai :

A8-0274/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2015 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0335

Priimti tekstai
PDF 352kWORD 83k
Antradienis, 2015 m. spalio 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška „EGF/2015/004 IT/Alitalia“
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Italijos paraiška „EGF/2015/004 IT/Alitalia“) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0274/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų išlaidų, numatomų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Italija pateikė paraišką „EGF/2015/004 IT/Alitalia“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai iš bendrovės „Gruppo Alitalia“, veikiančios NACE 2 red. 51 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (oro transportas)(4) (NUTS(5) 2 lygio Lacijaus regionas), buvo atleisti 1 249 darbuotojai, ir kadangi priemonėmis turėtų pasinaudoti maždaug 184 atleisti darbuotojai;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos įvykdytos, ir kad dėl to Italija turi teisę gauti finansinę 1 414 848 EUR dydžio paramą vadovaujantis šiuo reglamentu;

2.  pažymi, kad Italijos valdžios institucijos 2015 m. kovo 24 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2015 m. rugpjūčio 7 d. Komisija baigė savo vertinimą ir 2015 m. rugsėjo 1 d. apie tai informavo Parlamentą; teigiamai vertina tai, kad vertinimas atliktas greitai – per trumpesnį nei penkių mėnesių laikotarpį;

3.  pažymi, kad tarptautinio oro transporto rinka patyrė rimtų ekonominės veiklos sutrikimų: kalbant konkrečiai, sumažėjo Sąjungos rinkos dalis ir gerokai išaugo Persijos įlankos šalių ir Turkijos oro transporto bendrovių vežamų keleivių skaičius, o Europos bendrovių (kaip antai, bendrovės „Alitalia“) vežamų keleivių skaičius sumažėjo;

4.  primena, kad, nors ekonomikos ir finansų krizė užimtumą Lacijaus regione paveikė mažiau nei užimtumą visoje šalyje, CIG(6) išmokų sistemą apsunkina kiekvienas papildomas nedarbo atvejis;

5.  pažymi, kad iki šios dienos gauta dar viena panaši su NACE 2 red. 51 skyriuje nurodytu ekonominės veiklos sektoriumi (oro transportas) susijusi paraiška EGF paramai gauti(7) – joje taip pat buvo nurodytas globalizacijos poveikio prekybai kriterijus;

6.  teigiamai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos siūlo taikyti aktyvios darbo paieškos ir mokymo priemones, įskaitant pakartotino įdarbinimo schemą, taikomą iš darbo atleistiems darbuotojams, kurie yra vyresni nei 50 metų amžiaus;

7.  teigiamai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai padėti darbuotojams, 2015 m. balandžio 1 d. – likus nemažai laiko iki sprendimo suteikti EGF paramą siūlomam suderintam paslaugų paketui priėmimo – nusprendė pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad išlaidos veiksmams pagal EGF reglamento 7 straipsnio 4 dalį – parengiamajai, valdymo, informavimo, viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai – sudaro 3,99 proc. viso biudžeto;

9.  apgailestauja, kad siūlomas priemones ketinama taikyti tik 184 iš 1 249 reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų (14,7 proc.), o tai sudaro labai mažą visų atleistų darbuotojų dalį;

10.  palankiai vertina tai, kad visiems 184 tiksliniams paramos gavėjams ketinama teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas;

11.  pažymi, kad į šią paraišką įtrauktiems iš darbo atleistiems darbuotojams Italija planuoja taikyti penkių rūšių priemones: i) įsisavinimo ir įgūdžių vertinimą, ii) pagalbą aktyviai ieškant darbo, iii) mokymą, iv) judumo išlaidų kompensavimą ir v) įdarbinimo išmokas asmenims, vyresniems nei 50 metų amžiaus;

12.  pažymi, kad išmokos ir paskatos gali apimti tik judumo išlaidas ir įdarbinimo išmokas ir jų sąnaudos negali viršyti 35 proc. visų suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo sąnaudų, kaip nustatyta EGF reglamente;

13.  palankiai vertina įdarbinimo išmokas darbuotojams, vyresniems nei 50 metų amžiaus; mano, kad išmokos diferencijuotos taip, kad skatintų darbdavius atitinkamus darbuotojus įdarbinti geresnėmis sąlygomis;

14.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais, darbo ieškoti padedančiomis akredituotomis agentūromis ir darbuotojais;

15.  teigiamai vertina tai, kad akredituotoms agentūroms, kurios teikia pagalbą aktyviai darbo ieškantiems darbuotojams, mokama atsižvelgiant į pasiektus rezultatus;

16.  primena, kad, remiantis EGF reglamento 7 straipsniu, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti rinkos ateities perspektyvas ir gebėjimus, kurių joje reikės; be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

17.  primena, kad svarbu gerinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus, taip pat pripažįstant gebėjimus ir kompetencijas, įgytas per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad suderintame pakete siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik atleistų darbuotojų poreikiams, bet ir esamai verslo aplinkai;

18.  pažymi, kad informacija, pateikta suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šias priemones papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, jog Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai nėra remiami lėšomis, teikiamomis pagal kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad nesidubliuotų paslaugoms teikiamas Sąjungos finansavimas;

19.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti dotacijų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko apribojimus, numatytus pagal naują tvarkaraštį, ir į galimą jų poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

20.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

21.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
(5) 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).
(6)Cassa Integrazione Guadagno (CIG) yra išmokų sistema, pagal kurią užtikrinamos tam tikro lygio pajamos tiems darbuotojams, kurie negali dirbti savo darbo. CIG naudojama tuo atveju, kai dėl restruktūrizacijos, įmonės reorganizacijos, krizės įmonėje ir bankroto procedūrų sumažėja arba nutrūksta gamybinė veikla ir tai turi rimtų pasekmių vietos lygmens darbo rinkai. CIG yra priemonė, kurią naudojant darbuotojai apsaugomi nuo atleidimo iš darbo sudarant įmonei galimybę išvengti išlaidų, susijusių su laikinai nereikalinga darbo jėga, kol atsinaujins įprasta gamybinė veikla. Vis dėlto CIG naudojimas dažnai būna pirmas žingsnis judumo link.
(7)Paraiška „EGF/2013/014 FR/„Air France““ (COM(2014)0701).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2015/004 IT/Alitalia“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/1870.)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika