Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2212(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0274/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0274/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0335

Pieņemtie teksti
PDF 428kWORD 86k
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 6. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0274/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Itālija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/004 IT/Alitalia, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 1249 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Gruppo Alitalia, kas darbojas NACE 2. red. 51. nodaļas („Gaisa transports”)(4) nozarē Lacio reģionā, kurš ir NUTS(5) 2. līmeņa reģions, un tā kā tiek lēsts, ka pasākumos piedalīsies 184 atlaistie darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija ir tiesīga saskaņā ar minēto regulu saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 414 848 apmērā;

2.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 24. martā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 7. augustā un paziņoja par to Parlamentam 2015. gada 1. septembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  norāda, ka starptautisko gaisa pārvadājumu tirgū ir notikuši nopietni ekonomiski satricinājumi, jo īpaši Savienības tirgus daļas samazināšanās, un ir ievērojami palielinājies Persijas līča valstu un Turcijas aviosabiedrību pārvadāto pasažieru skaits, tam notiekot uz Eiropas aviosabiedrību, piemēram, Alitalia, rēķina;

4.  atgādina — kaut gan ekonomikas un finanšu krīze nodarbinātību Lacio reģionā ir ietekmējusi mazākā mērā nekā nodarbinātību valsts mērogā, ikviens bezdarba palielināšanās gadījums rada spiedienu uz CIG(6) pabalstu sistēmu;

5.  norāda, ka līdz šim attiecībā uz NACE 2. red. 51. nodaļu („Gaisa transports”) ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums(7) un arī tā pamatā ir tirdzniecības globalizācija;

6.  atzinīgi vērtē Itālijas iestāžu ierosinātos pasākumus, kuri galvenokārt vērsti uz aktīviem darba meklējumiem un apmācību, tostarp sistēmu, kas paredzēta, lai no jauna iekļautu darba tirgū atlaistos darbiniekus vecumā virs 50 gadiem;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 1. aprīļa — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.  norāda, ka EGF regulas 7. panta 4. punktā paredzētās darbības — sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kā arī kontroles un ziņošanas pasākumi — kopējās izmaksās veido salīdzinoši lielu procentuālo daļu (3,99 %);

9.  pauž nožēlu, ka ierosinātie pasākumi ir paredzēti tikai ļoti mazai daļai no visiem atlaistajiem darbiniekiem — 184 atbalsta saņēmējiem jeb 14,7 % no 1249 personām, kuras būtu tiesīgas saņemt atbalstu;

10.  atzinīgi vērtē to, ka individualizētos pakalpojumus ir paredzēts sniegt visiem 184 atbalsta saņēmējiem;

11.  norāda, ka Itālija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) reģistrācija un prasmju novērtēšana, ii) atbalsts aktīviem darba meklējumiem, iii) apmācības, iv) mobilitātes izdevumu atmaksāšana un v) personu, kas vecākas par 50 gadiem, darbā pieņemšanas pabalsts;

12.  norāda, ka pabalstos un stimulos ietilpst vienīgi mobilitātes izdevumu segšana un darbā pieņemšanas pabalstu izmaksa un tie nepārsniegs maksimālo atļauto summu, proti, 35 % no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām, kā noteikts EGF regulā;

13.  atzinīgi vērtē darbinieku, kuri vecāki par 50 gadiem, darbā pieņemšanas pabalstus; uzskata, ka veids, kā ir diferencēti pabalstu maksājumi, stimulēs attiecīgo darbinieku pieņemšanu darbā ar labākiem nosacījumiem;

14.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, akreditētajām aģentūrām, kuras sniedz atbalstu darba meklētājiem, un darbiniekiem;

15.  atzinīgi vērtē to, ka akreditētajām aģentūrām, kuras palīdz darbiniekiem aktīvi meklēt darbu, tiks maksāts, pamatojoties uz gūtajiem rezultātiem;

16.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

17.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēja profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

18.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Itālijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

19.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5) Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).
(6) Cassa Integrazione Guadagno (CIG) ir pabalsts, kas paredzēts, lai nodrošinātu noteiktu ienākumu līmeni darbiniekiem, kuriem apstākļi liedz pildīt savus darba pienākumus. CIG izmanto situācijās, kad uzņēmumu pārstrukturēšanas, reorganizācijas, korporatīvo krīžu un bankrota procedūru dēļ tiek ierobežota vai pārtraukta ražošana, radot nopietnas sekas vietējā darba tirgū. CIG ir instruments, kas ļauj uzņēmumiem neatlaist darbiniekus, jo dod tiem iespēju nesegt attiecīgajā brīdī nevajadzīga darbaspēka izmaksas, vienlaikus gaidot normālu ražošanas darbību atsākšanos. Tomēr CIG bieži vien ir mobilità aizsākums.
(7) EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/1870.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika