Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2212(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0274/2015

Teksty złożone :

A8-0274/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0335

Teksty przyjęte
PDF 426kWORD 85k
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia - Włochy
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia z Włoch) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0274/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu PMI z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez objęcie pomocą osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku z 1 249 zwolnieniami w przedsiębiorstwie Gruppo Alitalia, prowadzącym działalność w dziale 51 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Transport lotniczy”)(4) w regionie Lacjum zaliczanym do poziomu 2 klasyfikacji NUTS(5), przy czym szacowana liczba zwolnionych pracowników, co do których zakłada się, że skorzystają ze środków pomocy, wynosi 184;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym na mocy tego rozporządzenia Włochy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 414 848 EUR;

2.  zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 24 marca 2015 r., a dnia 7 sierpnia 2015 r. Komisja zakończyła ocenę wniosku i przekazała ją Parlamentowi dnia 1 września 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  zauważa, że międzynarodowy rynek transportu lotniczego przechodzi poważne zakłócenia gospodarcze, w szczególności na spadek udziału UE w rynku i ogromny wzrost liczby pasażerów przewożonych przez przewoźników z krajów Zatoki Perskiej i z Turcji, który nastąpił kosztem przewoźników europejskich takich jak Alitalia;

4.  przypomina, że chociaż skutki kryzysu gospodarczego i finansowego w mniejszym stopniu wpłynęły na zatrudnienie w Lacjum niż na zatrudnienie na poziomie krajowym, każdy dodatkowy wzrost liczby bezrobotnych wywiera presję na system świadczeń CIG(6);

5.  zauważa, że do chwili obecnej działu 51 klasyfikacji NACE Revision 2 (Transport lotniczy) dotyczył jeszcze jeden wniosek o wsparcie z EFG(7), który był również uzasadniony globalizacją handlu.

6.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję władz włoskich, by skupić się na aktywnym poszukiwaniu pracy i działaniach szkoleniowych, w tym na schemacie ponownego zatrudnienia dla zwolnionych pracowników w wieku ponad 50 lat;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Włoch postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 kwietnia 2015 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  zauważa, że wydatki na działania określone w art. 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG – działania przygotowawcze, zarządzanie, działania informacyjne i reklamowe oraz kontrolę i sprawozdawczość – stanowią stosunkowo wysoki udział w kosztach całkowitych (3,99%);

9.  ubolewa, że spośród 1249 osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia jedynie 184 osoby (14,7%) – tj. nieznaczny odsetek wszystkich zwolnionych pracowników – zostaną objęte proponowanymi działaniami;

10.  wyraża zadowolenie, że wszystkie 184 osoby objęte pomocą mają skorzystać z usług zindywidualizowanych;

11.  zauważa, że Włochy planują pięć rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: (i) rejestracja i ocena umiejętności, (ii) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, (iii) szkolenia, (iv) zwrot kosztów mobilności i (v) świadczenia z tytułu zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia;

12.  zauważa, że świadczenia i zachęty ograniczają się do kosztów mobilności i świadczeń z tytułu zatrudnienia i pozostaną na poziomie nieprzekraczającym maksymalnej dozwolonej kwoty wynoszącej 35% łącznych kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie EFG;

13.  z zadowoleniem przyjmuje świadczenia z tytułu zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia; jest zdania, że sposób zróżnicowania wypłacanych świadczeń będzie stanowił zachętę dla zatrudniania zwolnionych pracowników na lepszych warunkach;

14.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z partnerami społecznymi, akredytowanymi agencjami, które udzielają wsparcia w poszukiwaniu pracy, oraz pracownikami;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że akredytowane agencje, które udzielają pracownikom wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy, są opłacane na podstawie osiągniętych wyników;

16.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną gospodarkę;

17.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

18.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Włoch potwierdzają, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

19.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dla skuteczności rozpatrywania spraw;

20.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Revision 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).
(6) Cassa Integrazione Guadagno (CIG) jest dodatkiem do wynagrodzenia mającym zapewnić pewien poziom dochodu pracownikom, którym uniemożliwiono wykonywanie przypisanych im zadań. CIG jest uruchamiany w przypadku przerwania lub ograniczenia działalności produkcyjnej w wyniku restrukturyzacji, reorganizacji przedsiębiorstwa, kryzysu korporacyjnego lub procedury upadłości, które mają poważne konsekwencje dla rynku pracy na poziomie lokalnym. CIG jest instrumentem zapobiegającym zwolnieniom pracowników dzięki umożliwieniu przedsiębiorstwom uniknięcia kosztów tymczasowo niewykorzystywanej siły roboczej w oczekiwaniu na wznowienie normalnej działalności produkcyjnej. CIG często jest jednak pierwszym krokiem na drodze do wszczęcia procedury mobilności (mobilità).
(7) EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Włoch – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/1870.)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności