Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2212(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0274/2015

Predkladané texty :

A8-0274/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2015 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0335

Prijaté texty
PDF 357kWORD 84k
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia – Taliansko
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia z Talianska) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0274/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom umiestňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Taliansko predložilo žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepustením 1 249 zamestnancov spoločnosti Gruppo Alitalia, ktorej činnosť patrí do klasifikácie NACE Rev. 2 divízia 51 (Letecká doprava)(4) v NUTS(5) úroveň 2 v regióne Lazio a keďže na týchto opatreniach sa podľa odhadu zúčastní 184 prepustených pracovníkov;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Taliansko je preto oprávnené na finančný príspevok vo výške 1 414 848 EUR podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že talianske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 24. marca 2015, a že Komisia dokončila posúdenie 7. augusta 2015 a Európsky parlament o tom informovala 1. septembra 2015; víta krátke obdobie posúdenia trvajúce menej než päť mesiacov;

3.  konštatuje, že na trhu medzinárodnej leteckej dopravy došlo k vážnemu hospodárskemu narušeniu, najmä k rýchlemu zníženiu podielu Únie na trhu a obrovskému nárastu počtu pasažierov prepravovaných spoločnosťami dopravcov z Perzského zálivu a Turecka na úkor európskych spoločností ako Alitalia;

4.  pripomína, že hoci zamestnanosť v regióne Lazio bola ovplyvnená hospodárskou a finančnou krízou v menšom rozsahu ako zamestnanosť na vnútroštátnej úrovni, každý ďalší nárast nezamestnanosti vytvára tlak na systém kompenzácie príjmov (CIG)(6);

5.  konštatuje, že k dnešnému dátumu bol sektor NACE Revízia 2 divízia 51 (Letecká doprava) predmetom jednej ďalšej žiadosti o podporu z EGF(7), ktorá sa tiež zakladala na globalizácii súvisiacej s obchodom;

6.  víta zameranie na aktívne hľadanie práce a opatrenia v oblasti odbornej prípravy navrhnuté talianskymi orgánmi vrátane programu opätovného zamestnania zameraného na prepustených pracovníkov vo veku nad 50 rokov;

7.  víta skutočnosť, že talianske orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 1. apríla 2015, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

8.  pripomína, že podľa článku 7 ods. 4 nariadenia o EGF predstavujú prípravné činnosti, riadenie, informovanie a zverejňovanie a kontrola a podávanie správ relatívne vysoký podiel na celkových nákladoch (3,99%);

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z 1 249 oprávnených príjemcov sa navrhnuté opatrenia týkajú len 184 (14,7 %), čo predstavuje veľmi malý podiel zo všetkých prepustených pracovníkov;

10.  oceňuje, že všetkým 184 dotknutým príjemcom sa podľa očakávaní majú poskytnúť personalizované služby;

11.  berie na vedomie, že Taliansko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: (i) nábor a posudzovanie zručností, ii) podpora pri aktívnom hľadaní práce, iii) odborná príprava, iv) preplatenie nákladov na mobilitu a v) výhody pri zamestnávaní zamestnancov starších ako 50 rokov;

12.  berie na vedomie, že príspevky a stimuly sú obmedzené na náklady na mobilitu a výhody pri zamestnávaní a nedosiahnu maximálnu sumu 35 % celkových nákladov na koordinovaný balík personalizovaných služieb, ako sa stanovuje v nariadení o EGF;

13.  víta výhody pri zamestnávaní pracovníkov starších ako 50 rokov; domnieva sa, že spôsob, akým sú príspevky diferencované, podnieti najímanie dotknutých pracovníkov za lepších podmienok;

14.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so sociálnymi partnermi, akreditovanými agentúrami, ktoré poskytujú pomoc pri hľadaní práce a s pracovníkmi;

15.  víta skutočnosť, že akreditované agentúry poskytujúce podporu aktívneho vyhľadávania práce dotknutým pracovníkom sú odmeňované na základe dosiahnutých výsledkov;

16.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

17.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

18.  konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že talianske orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia sa neprijíma pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

19.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

20.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 34).
(6)Cassa Integrazione Guadagno (CIG) je systém kompenzácie príjmov, prostredníctvom ktorého sa zaručuje určitá úroveň príjmu pre pracovníkov, ktorí nemôžu vykonávať svoje úlohy. CIG sa aktivuje v prípade zníženia alebo prerušenia výrobných aktivít z dôvodu reštrukturalizácie, reorganizácie podniku, konkurzného alebo krízového konania, ktoré majú vážne následky na pracovný trh na miestnej úrovni. CIG je nástroj, ktorým sa zabraňuje, aby boli pracovníci prepustení a umožňuje spoločnosti vyhnúť sa nákladom na zamestnancov, ktorí sú dočasne nadbytoční, pričom sa očakáva obnovenie výrobných činností v normálnom rozsahu. CIG je však často predzvesťou zavedenia režimu prepustenia (mobilità).
(7)EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Talianska – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/1870.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia