Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2212(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0274/2015

Ingivna texter :

A8-0274/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0335

Antagna texter
PDF 261kWORD 305k
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italien
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia från Italien) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0274/2015), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Italien lämnade in ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia om ekonomiskt stöd från fonden efter 1 249 uppsägningar vid Gruppo Alitalia, verksamt i Nace rev. 2 huvudgrupp 51 (lufttransport)(4) i Nuts(5) 2-regionen Lazio. Av dessa förväntas 184 uppsagda arbetstagare delta i åtgärderna.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 414 848 EUR enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 24 mars 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 7 augusti 2015 och underrättade parlamentet den 1 september 2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.  Europaparlamentet konstaterar att den internationella lufttransportmarknaden har drabbats av allvarliga ekonomiska störningar, och i synnerhet har unionens marknadsandelar minskat i snabb takt och antalet passagerare som flyger med Gulf-företagen eller Turkish Airlines har ökat kraftigt på bekostnad av europeiska bolag såsom Alitalia.

4.  Europaparlamentet påminner om att även om sysselsättningen i Lazio påverkats av den ekonomiska och finansiella krisen i mindre utsträckning än sysselsättningen nationellt, innebär varje ökning av arbetslösheten en ökad påfrestning för förmånssystemet inom CIG(6) .

5.  Europaparlamentet konstaterar att huvudgrupp 51 enligt Nace rev. 2 (lufttransport) hittills har varit föremål för en fondansökning(7), som också grundade sig på handelsrelaterad globalisering.

6.  Europaparlamentet välkomnar den fokusering på aktivt stöd vid arbetssökande och utbildningsåtgärder som de italienska myndigheterna föreslår, inbegripet ett system för återanställning av uppsagda arbetstagare över 50 år.

7.  Europaparlamentet välkomnar att de italienska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 april 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärdes som omfattas av artikel 7.4 i förordningen om fonden (förberedande åtgärder, förvaltning, information, publicitet, kontroll och rapportering) utgör en relativt stor andel av de totala kostnaderna (3,99 %).

9.  Europaparlamentet beklagar att endast 184 personer (14,7 %) av de 1249 stödberättigade mottagarna omfattas av de föreslagna åtgärderna, vilket är en mycket låg andel av samtliga uppsagda arbetstagare.

10.  Europaparlamentet uppskattar det faktum att samtliga 184 berörda stödmottagare förväntas kunna utnyttja de individanpassade tjänsterna.

11.  Europaparlamentet noterar att Italien planerar för fem typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna åtgärd, nämligen i) antagning och kompetensbedömning, ii) aktivt stöd vid arbetssökande, iii) utbildning, iv) ersättning av resekostnader och v) anställningsbidrag för personer över 50 år.

12.  Europaparlamentet konstaterar att bidrag och incitament är begränsade till resekostnader och anställningsbidrag och kommer att ligga under det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna för det samordnade paketet av individanpassade tjänster, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om fonden.

13.  Europaparlamentet välkomnar anställningsbidragen för arbetstagare över 50 år. Parlamentet anser att det sätt på vilket förmånerna har differentierats kommer att uppmuntra till anställning av de berörda arbetstagarna med bättre villkor.

14.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, de ackrediterade organ som stödjer arbetssökande och arbetstagarna.

15.  Europaparlamentet välkomnar att de ackrediterade organ som stöder arbetssökande får ersättning på basis av uppnådda resultat.

16.  Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

17.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

18.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de italienska myndigheterna bekräftar att de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

19.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).
(6) Cassa Integrazione guadagno (CIG) är en förmån avsedd att säkerställa en viss inkomstnivå för arbetstagare som hindras att utföra sitt arbete. CIG utnyttjas vid upphävande eller minskning av verksamheten till följd av omstruktureringar, omorganiseringar av företaget, företagskriser och konkursförfaranden med allvarliga följder för den lokala arbetsmarknaden. CIG förhindrar att arbetstagare sägs upp för att företaget ska spara in på kostnaden för arbetskraft som tillfälligt inte behövs och i väntan på att gå tillbaka till normal verksamhetsnivå. CIG tillämpas ofta innan mobilità.
(7) EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)0701).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/1870.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy