Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2004(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0232/2015

Předložené texty :

A8-0232/2015

Rozpravy :

PV 05/10/2015 - 11
CRE 05/10/2015 - 11

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0336

Přijaté texty
PDF 453kWORD 115k
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk
Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce
P8_TA(2015)0336A8-0232/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2015 o úloze místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (2015/2004(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000,

–  s ohledem na zprávu přijatou v červenci 2014 otevřenou pracovní skupinou OSN (OWG) pro cíle udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015(1),

–  s ohledem na zprávu přijatou dne 8. srpna 2014 mezivládním odborným výborem pro otázky financování udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na ministerské prohlášení Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj z července 2014,

–  s ohledem na zprávu Organizace spojených národů o rozvojových cílech tisíciletí za rok 2014,

–  s ohledem na závěrečný dokument přijatý na zasedání na vysoké úrovni Globálního partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci, které se konalo v Mexiko City v dubnu 2014,

–  s ohledem na zprávu o dialogu na téma vymezení rozvojového programu po roce 2015 vypracovanou Rozvojovým programem OSN, globální pracovní skupinou(2) a Programem OSN pro lidská sídla dne 31. října 2014,

–  s ohledem na zprávu Rozvojové skupiny Spojených národů (UNDG) z roku 2014 „Provádění rozvojového programu po roce 2015: příležitosti na vnitrostátní a místní úrovni“,

–  s ohledem na zprávu Rozvojového programu OSN o lidském rozvoji z roku 2014 nazvanou „Udržování lidského pokroku: snižování zranitelnosti a budování odolnosti“,

–  s ohledem na souhrnnou zprávu generálního tajemníka OSN o programu po roce 2015,

–  s ohledem na zprávu OSN „Gender Chart 2012 (Rovnost pohlaví: přehled pokroku v roce 2012)“, která vyhodnocuje zlepšení v otázkách rovnosti žen a mužů v rámci osmi rozvojových cílů tisíciletí,

–  s ohledem na výsledek konference OSN o životním prostředí a rozvoji z roku 1992 a na zprávu navazující konference o udržitelném rozvoji, která se konala v Riu de Janeiro (Brazílie) od 20. do 22. června 2012,

–  s ohledem na zprávu OSN o rozvojovém programu na období po roce 2015 vypracovanou panelem na vysoké úrovni v květnu 2013,

–  s ohledem na zprávu týmu OSN pověřeného systémovými úkoly v rámci Rozvojového programu OSN po roce 2015 pro generálního tajemníka OSN nazvanou „Zajištění budoucnosti, jakou chceme pro všechny“,

–  s ohledem na istanbulský akční program pro nejméně rozvinuté země na desetiletí 2011–2020,

–  s ohledem na prohlášení a akční plán, které byly přijaty na Fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, které se konalo v Busanu (Jižní Korea) v prosinci 2011,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na právní rámec pro lidská práva,

–  s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci a na akční program z Akkry,

–  s ohledem na Deklaraci o právu na rozvoj z roku 1986,

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji(3) a na kodex chování EU pro doplňkovost a dělbu práce v rámci rozvojové politiky(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. května 2013 s názvem „Posilování místních orgánů v partnerských zemích za účelem zlepšení správy věcí veřejných a účinnějšího dosahování výsledků v oblasti rozvoje“ (COM(2013)0280),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 o místních orgánech a občanské společnosti: zapojení Evropy do podpory udržitelného rozvoje(5) a s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2013 o místních orgánech a rozvoji,

–  s ohledem na článek 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v němž je zakotveno, že EU zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím ke všem svým cílům,

–  s ohledem na článek 208 SFEU, který stanoví, že „Unie přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země“,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2015 nazvané „Globální partnerství pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj po roce 2015“ (COM(2015)0044),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2014 „Důstojný život pro všechny: od vize ke společným opatřením“ (COM(2014)0335),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. května 2014 nazvané „Posílení úlohy soukromého sektoru při dosahování udržitelného růstu podporujícího začlenění v rozvojových zemích“ (COM(2014)0263),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 30. dubna 2014 nazvaný „Přístup k rozvojové spolupráci Evropské unie založený na dodržování práv a zahrnující všechna lidská práva“ (SWD(2014)0152),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. února 2013 nazvané „Důstojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost“ (COM(2013)0092),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. září 2012 nazvané „Kořeny demokracie a udržitelný rozvoj: spolupráce Evropské unie s občanskou společností v oblasti vnějších vztahů“ (COM(2012)0492),

–  s ohledem na veřejné konzultace Evropské komise týkající se přípravy postoje EU k rozvojovému rámci po roce 2015, které probíhaly od 15. června do 15. září 2012,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. října 2008 nazvané „Místní orgány: aktéři rozvoje“ (SEC(2008)2570),

–  s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států, kteří se setkali v rámci Rady, Evropského parlamentu a Komise, o rozvojové politice Evropské unie nazvané „Evropský konsensus“(6),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o rozvojové spolupráci na podporu místní správy věcí veřejných, která byla představena dne 16. listopadu 2008 v rámci Evropských dnů rozvojové pomoci,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2005 nazvané „Soudržnost politik v zájmu rozvoje“ (COM(2005)0134) a na závěry 3166. zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 14. května 2012 s názvem „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 24. února 2015 nazvané „Důstojný život pro všechny: od vize ke společným opatřením“,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. října 2013 s názvem „Posilování místních orgánů v partnerských zemích za účelem zlepšení správy věcí veřejných a účinnějšího dosahování výsledků v oblasti rozvoje“,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. června 2010 s názvem „Jarní balíček: Akční plán EU pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí“,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 22. dubna 2009 s názvem „Místní orgány: Aktéři rozvoje“,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020(7),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 2. dubna 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku rozvoje (2015)(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o rozvojových cílech tisíciletí – stanovení rámce po roce 2015(9),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 19. května 2014 o přístupu k rozvojové spolupráci založeném na právech zahrnujícím veškerá lidská práva,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2013 o financování vymýcení chudoby a udržitelného rozvoje v období po roce 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení AKT-EU ze dne 20. června 2014 o rozvojovém programu po roce 2015,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A8-0232/2015),

A.  vzhledem k tomu, že místní orgány, které jsou významnými státními a institučními subjekty z hlediska místní správy, budování demokracie na základní úrovni a udržitelného územního rozvoje na základě zapojení místních komunit a jejich demokraticky vyjádřeného postoje, budou mít zásadní význam pro dosažení cílů stanovených pro období po roce 2015;

B.  vzhledem k tomu, že místní orgány hrají klíčovou úlohu při vymezování, organizaci a dosahování rozvojových cílů;

C.  vzhledem k tomu, že místní orgány hrají významnou roli, pokud jde o propojení cílů na místní, vnitrostátní a celosvětové úrovni v rámci programu po roce 2015;

D.  vzhledem k tomu, že místní orgány hrají klíčovou úlohu při ochraně zranitelných skupin obyvatelstva v nestabilních státech postižených krizí a ve státech se středně velkými příjmy;

E.  vzhledem k tomu, že nový globální udržitelný rámec pro rozvoj nabízí příležitost, jak zajistit široké zapojení organizací občanské společnosti, místních orgánů a vnitrostátních parlamentů; vzhledem k tomu, že posílení místních orgánů a organizací občanské společnosti je zcela nezbytné k zajištění řádné, transparentní a odpovědné správy věcí veřejných;

F.  vzhledem k tomu, že EU intenzivně podporovala místní orgány v rozvojových zemích s cílem nejen přispět ke snížení chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí, ale rovněž prosadit demokratickou správu na místní úrovni;

G.  vzhledem k tomu, že se zástupci správy na nižší než celostátní úrovni a zástupci místních orgánů zúčastnili zasedání otevřené pracovní skupiny pro cíle udržitelného rozvoje Valného shromáždění OSN a globální pracovní skupina se podílela na vedení konzultací OSN na téma vymezení programu po roce 2015 s Rozvojovým programem OSN a Programem OSN pro lidská sídla;

H.  vzhledem k tomu, že souhrnná zpráva generálního tajemníka OSN o rozvojovém programu na období po roce 2015 opakuje, že je třeba, aby byl nový rozvojový program transformativní, univerzální, zaměřený na člověka a opíral se o zásady lidských práv a právního státu; vzhledem k tomu, že generální tajemník vyzývá k vytvoření inovativních partnerství s různými subjekty, mimo jiné s místními orgány, které budou hlavními aktéry provádějícími rozvojový program na úrovni, která je občanům nejblíže;

I.  vzhledem k tomu, že dosažení stěžejních cílů a splnění úkolů v rámci globálního rozvojového programu na období po roce 2015 bude záviset na místních opatřeních a silných partnerstvích;

J.  vzhledem k tomu, že se předpokládá, že světová populace vzroste do roku 2050 ze zhruba 7 miliard na 9,3 miliardy lidí, přičemž se očekává, že nejvýraznější podíl na tomto růstu budou mít rozvojové země, zejména v městských oblastech; vzhledem k tomu, že nadměrná urbanizace ohrožuje udržitelnost rozvoje ve všech jeho rozměrech;

K.  vzhledem k tomu, že pro dvě a půl miliardy nových obyvatel městských oblastí bude třeba zajistit přístup ke vzdělání, zdravotním službám, pracovním místům, potravinám, sanitárním službám, dopravě, bydlení a elektrické energii; vzhledem k tomu, že realizace těchto úkolů je klíčovou výzvou pro místní a oblastní orgány a pro obce, které jsou za poskytování těchto služeb odpovědné;

L.  vzhledem k tomu, že prohlášení z Ria zdůrazňuje, že původní obyvatelstvo a jejich společenství hrají zásadní úlohu při ochraně a rozvoji životního prostředí; vzhledem k tomu, že by vlády měly uznávat a náležitě podporovat jejich identitu, kulturu a zájmy a umožnit jejich účinné zapojení do činností směřujících k dosažení udržitelného rozvoje;

M.  vzhledem k tomu, že snižování chudoby je nerovnoměrné a hlavní výzvu v oblasti rozvoje představují nerovnosti existující mezi jednotlivými zeměmi a uvnitř zemí, které se prohloubily jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích;

N.  vzhledem k tomu, že rozvojové úsilí je nadále narušováno násilnými konflikty a humanitárními krizemi; vzhledem k tomu, že vojenské konflikty a krize postihují hůře zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou ženy, děti a starší osoby, a že místní orgány jsou klíčovými aktéry, pokud jde o prevenci a zvládání konfliktů z pozice první linie;

O.  vzhledem k tomu, že je třeba zvýšit úsilí o snížení počtu lidí trpících hladem o polovinu, neboť 162 milionům malých dětí hrozí podvýživa; vzhledem k tomu, že tzv. skrytý hlad lze vymezit jako nedostatek stopových živin, který může mít nezvratné dopady na lidské zdraví i sociálně-ekonomické následky v podobě snížení lidské produktivity;

P.  vzhledem k tomu, že změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí ohrožuje snížení chudoby a představuje velkou výzvu pro místní orgány, neboť má negativní dopad v prvé řadě na místní obyvatelstvo;

Q.  vzhledem k tomu, že na celosvětový demografický růst je zapotřebí reagovat vytvářením většího počtu nových a důstojných pracovních míst; vzhledem k tomu, že soukromý sektor má významnou úlohu při vytváření pracovních míst v rozvinutých i rozvojových zemích, a může tedy být klíčovým partnerem v boji proti chudobě;

R.  vzhledem k tomu, že pomoc hraje nadále jedinečnou úlohu při snižování chudoby a je hybnou silou změny situace v rozvojových zemích; vzhledem k tomu, že tato pomoc musí být lépe směřována, aby se vyhovělo potřebám nejzranitelnějšího obyvatelstva; vzhledem k tomu, že pomoc sama o sobě nestačí a je třeba přikročit k inovativním nástrojům financování;

S.  vzhledem k tomu, že aktivace mezinárodních, veřejných a soukromých zdrojů bude hrát klíčovou úlohu při prosazování udržitelného místního rozvoje;

T.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy jsou nejvýznamnějšími dárci oficiální rozvojové pomoci, ale také klíčovými tvůrci politik a aktéry decentralizované spolupráce, a měly by proto nadále představovat hybnou sílu v příští fázi jednání v rámci OSN, a to zejména pokud jde o implementaci udržitelných rozvojových cílů;

U.  vzhledem k tomu, že článek 208 SFEU stanoví, že hlavním cílem rozvojové politiky EU je vymýcení chudoby a že rozvojové politiky musí být soudržné;

I.Místní orgány jako aktéři rozvoje a úloha Evropské unie

1.  připomíná, že Pusanské partnerství představuje rozšiřující se fórum pro nové subjekty zapojené do rozvoje, jako jsou místní a regionální aktéři;

2.  zdůrazňuje, že nové pokyny obsažené ve sdělení Evropské komise ohledně místních orgánů a uznání jejich role jakožto zainteresovaných subjektů ze strany státu představuje významný krok vpřed v rámci nové rozvojové agendy Evropské unie;

3.  zdůrazňuje nutnost transformovat tyto nové pokyny do faktické evropské spolupráce, a to jak v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF), tak v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci;

4.  zdůrazňuje, že strategické plánování na vnitrostátní a místní úrovni je zcela nezbytné k prosazení a začlenění tří hlavních rozvojových rozměrů: sociálního, ekonomického a environmentálního;

5.  vítá podporu poskytnutou na posílení kapacit místních orgánů v rámci tematické položky „místní orgány“, a zejména podporu na posílení struktur koordinace místních orgánů na úrovni stání, regionální i unijní a zřízení partnerství na úrovni EU;

6.  uznává důležitou úlohu místních orgánů v rozvojových zemích; vybízí k vytvoření partnerství mezi místními orgány v členských státech EU a místními orgány v rozvojových zemích, např. pokud jde o vzdělávací a personální kapacity, v zájmu větších přínosů, jako např. účinnějšího environmentálního plánování;

7.  domnívá se, že tyto koordinační struktury hrají zásadní roli v rámci technické a metodické podpory rozvoje místních kapacit, pokud jde o výměnu odborných znalostí, s cílem podpořit proces decentralizace a poskytování základních služeb; tyto struktury představují rovněž vhodné rozhraní pro politický dialog a způsob, jak umožnit místním orgánům vyjádřit jejich postoje na všech úrovních správy;

8.  apeluje na Evropskou unii, aby prosazovala decentralizovanou spolupráci jako prostředek provádění rozvojového rámce na období po roce 2015; vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost učinit z decentralizace prioritní oblast financování v rámci jejích finančních nástrojů pro vnější pomoc, zejména nástroje pro rozvojovou spolupráci a ERF, a aby zintenzívnila své úsilí o důkladné začlenění místních orgánů do provádění 11. ERF, a to jak na úrovni partnerských zemí, tak na úrovni regionů, a v rámci odvětvové a rozpočtové pomoci; vyzývá členské státy, aby ve svých rozvojových programech vyčlenily náležité místo místním orgánům a aby svou činnost koordinovaly s činnostmi Evropské komise a ostatních členských států;

II.Politický dialog, využívání finančních prostředků a účetní odpovědnost

9.  zdůrazňuje nutnost zajistit spravedlivější převod finančních prostředků ze státní úrovně na úroveň subregionální, úroveň měst a obcí;

10.  poukazuje na to, že v rámci probíhajícího procesu decentralizace je nutné podněcovat jednotlivé státy k převodu části státních rozpočtových prostředků na úroveň regionálních a místních správ; v této souvislosti se domnívá, že je nutno poskytnout větší podporu na posílení místních finančních a rozpočtových kapacit, a to zejména prostřednictvím jejich sdružení;

11.  je toho názoru, že je nezbytné, aby část evropské rozpočtové pomoci byla vyhrazena na financování místních orgánů;

12.  důrazně vyzývá k tomu, aby byl v rámci evropské spolupráce zahájen s místními orgány skutečný politický dialog, který umožní posoudit dosažený pokrok, obtíže při zvyšování účinnosti pomoci na místní úrovni a perspektivy v této oblasti;

13.  požaduje, aby byl tento dialog institucionalizován na základě stávajících koordinačních struktur v rámci různých oblastí spolupráce;

III.Úloha místních orgánů při dosahování rozvojových cílů tisíciletí: získané poznatky

14.  zdůrazňuje, že rozvojové cíle tisíciletí odhalily klíčovou úlohu místních orgánů v rámci boje proti chudobě a při poskytování veřejných služeb, jako jsou dodávky vody a kanalizace, služby primární zdravotní péče a vzdělávání;

15.  vítá šíření iniciativ decentralizované rozvojové spolupráce a využívání mechanismů spolupráce mezi městy;

16.  poukazuje na nutnost vyčlenit na posílení kapacit decentralizovaných orgánů dodatečné prostředky, které těmto orgánům umožní poskytovat kvalitní veřejné služby, zajišťovat rovnost příležitostí a budovat sociální soudržnost;

17.  vyjadřuje politování nad tím, že v rámci rozvojových cílů tisíciletí nebyl dostatečně zohledněn význam místního rozměru rozvoje; lituje, že rozvojové programy neberou dostatečný ohled na kulturní záležitosti, které jsou pro pochopení místního kontextu nezbytné; vyzývá k zohlednění kulturního rozměru v rámci místních, národních a mezinárodních strategií pro snížení chudoby;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že stávající rozvojové cíle tisíciletí postrádají jasnost, pokud jde o přizpůsobení celosvětových cílů vnitrostátním a místním dynamikám;

IV.Vymezení rozvojového programu na období po roce 2015: výzvy a příležitosti

19.  domnívá se, že proces po roce 2015 by měl nabídnout jasnou vizi pro provádění výstupů ze summitu Rio+20, která uznává roli místních orgánů;

20.  zdůrazňuje, že v rámci strategie udržitelného rozvoje je nutné vymezit důvěryhodné cíle a spolehlivé ukazatele, které budou odpovídat kontextu a potřebám a problémům místního obyvatelstva; vyzývá EU, aby posílila úlohu místních orgánů a zohlednila jejich odborné poznatky s ohledem na další cíle udržitelného rozvoje;

21.  vyzývá EU, aby v rámci plánování rozvoje, provádění předpisů a poskytování finanční pomoci nadále věnovala zvláštní pozornost místním orgánům; zdůrazňuje, že v této souvislosti bude nutné zavést skutečně participativní proces, který započne již v rané fázi vývoje, a proto je třeba respektovat a posílit decentralizovanou státní podporu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit širší účast místních orgánů při vypracovávání rozvojových strategií;

22.  vyzývá Komisi, aby zajistila lepší zastoupení místních orgánů při mezinárodních jednáních ohledně přijetí rozvojové agendy na období po roce 2015 na mezinárodní konferenci o financování rozvoje a na mezinárodní konferenci o klimatu COP21;

23.  vyzývá EU, aby nadále podporovala samostatný cíl týkající se měst a lidských obydlí;

V.Potřeba obnoveného účinného globálního partnerství (s organizacemi občanské společnosti, soukromým sektorem atd.)

24.  vyzývá EU, aby přispěla k posílení mnohostranných partnerství tím, že místně vymezí provádění programu na období po roce 2015;

25.  vybízí k jasnému vymezení a rozdělení odpovědnosti mezi partnery;

VI.Partnerství se soukromým sektorem

26.  připomíná, že veřejný sektor bude hrát při provádění nové agendy globálního rozvoje klíčovou roli, a zdůrazňuje, že zásadním faktorem pro její efektivnost bude využívání příjmů veřejného rozpočtu a posílení daňového systému na základě schopnosti občanů nést daňovou zátěž a spravedlivé návratnosti transparentního využívání přírodních zdrojů;

27.  opětovně poukazuje na nutnost podpořit vytvoření střední třídy na základě prosazování soukromého podnikání, zejména soukromého podnikání mladých osob a žen;

28.  zdůrazňuje, že je důležité posílit vliv místních mikropodniků a malých a středních podniků v rámci vytváření pracovních míst a podpory udržitelného a inkluzivního hospodářského růstu, a to zejména prostřednictvím politik partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem;

29.  připomíná, že je třeba provádět účinné mechanismy odpovědnosti a stanovit povinná ochranná opatření v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí;

VII.Partnerství s občanskou společností

30.  domnívá se, že v rámci globálního rozvojového programu na období po roce 2015 je třeba provést změny, pokud jde o úlohu a vliv organizací občanské společnosti; domnívá se, že by členské státy měly navázat úzkou spolupráci s organizacemi občanské společnosti prostřednictvím zavedení mechanismů pro pravidelný dialog, aby bylo možno dosáhnout takového stupně účinnosti, který zajistí pozitivní reakci ze strany občanské společnosti;

VIII. Podpora odpovědnosti a budování kapacit na domácí úrovni

31.  zdůrazňuje, že vlády se musí být zodpovídat jak domácím zainteresovaným stranám, tak mezinárodnímu společenství;

32.  zdůrazňuje význam transparentnosti a podpory mnohostranného dialogu pro posílení účasti místních kultur, domorodých obyvatel, migrantů a menšin;

33.  domnívá se, že je třeba vynaložit výrazné úsilí ke zvýšení kapacit místních orgánů pro poskytování veřejných služeb;

34.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat řádnou správu na místní úrovni prostřednictvím prosazování zásad odpovědnosti, řádné správy, transparentnosti, účasti, reaktivity a právního státu;

35.  vybízí k vytvoření místních konzultačních platforem v rámci rozpočtového plánování;

36.  zdůrazňuje naléhavou potřebu reformovat služby sběru oficiálních údajů;

IX.Místní obyvatelstvo a rozvojové plánování

37.  zdůrazňuje, že místní obyvatelstvo by mělo být úzce zapojeno do přípravy investičních plánů a plánů místního a územního rozvoje;

38.  vyzývá vnitrostátní vlády a místní orgány, aby: a) posílily místní právní předpisy, kterými se zajistí uznání tradičních systémů držby půdy; b) spolupracovaly s tradičními subjekty příslušnými pro správu přírodních zdrojů; c) se zabývaly genderovými a mezigeneračními problémy, se kterými se místní obyvatelstvo potýká; d) chránily znalosti místních obyvatel; e) posílily schopnost místního obyvatelstva účastnit se plánování rozvoje;

X.Převod technologií

39.  zdůrazňuje, že vnitrostátní vlády a místní orgány by měly vytvořit prostředí příznivé pro převod technologií;

40.  domnívá se, že by taková spolupráce měla rovněž zahrnovat dlouhodobé investice;

XI.Města a lidská obydlí

41.  vítá mobilizaci a angažovanost afrických měst v rámci přípravy konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III); vyzývá Komisi, aby tento mobilizační proces podpořila a aby v rámci svých programů partnerství vyčlenila podporu na řízení procesu udržitelné urbanizace;

42.  vítá rozhodnutí otevřené pracovní skupiny zahrnout samostatný cíl týkající se udržitelného rozvoje měst;

43.  zdůrazňuje, že otázkami, jako je nakládání s odpady a chudoba městských oblastí, omezení nerovností, větší nezávislost občanů, inkluzivní a participativní správa, inovativní koncepce infrastruktury, zajišťování služeb, půdní hospodářství, přispívání měst k celosvětové změně klimatu a jejich dopad na ekosystémy, snižování rizika přírodních katastrof, využívání energií atd., je třeba se zabývat na základě územního přístupu;

44.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat rozvojové a nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a technické pomoci;

XII.Řádná správa věcí veřejných a boj proti korupci

45.  zdůrazňuje, že je třeba posílit mezinárodní spolupráci v oblasti boje proti nezákonným finančním tokům, aby se zajistily rovné podmínky, pokud jde o zdaňování místních a mezinárodních společností;

46.  zdůrazňuje, že decentralizace moci je účinným nástrojem boje proti korupci, a to i korupci ze strany nadnárodních společností, a účinným nástrojem podpory modernizace veřejné správy a hospodářských a sociálních reforem v reakci na potřeby obyvatelstva;

XIII. Posílení mobilizace zdrojů

47.  zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat kreativní a spravedlivé mechanismy financování;

48.  poukazuje na to, že má-li být program pro období po roce 2015 úspěšný, je naprosto zásadní, aby se prostředky ze státního rozpočtu využívaly na místní úrovni, jelikož se jedná o zásadní faktor při provádění strategií a politik rozvoje celostátního i místního charakteru; připomíná v této souvislosti, že je bezodkladně nutné posílit kapacity místních orgánů partnerských zemí, pokud jde o výběr daní a rozpočtové plánování na obecní úrovni; je potěšen tím, že jsou postupně zřizována místní střediska finančního dohledu, která si ze strany Evropské unie zaslouží větší podporu;

49.  domnívá se, že zlepšení životních podmínek obyvatelstva, zejména obyvatelstva ve venkovských oblastech, lze účinněji dosáhnout opatřeními na místní úrovni a že jednou z klíčových výzev je pro místní a vnitrostátní orgány podpora postupné reintegrace neformálního sektoru, aniž by se brzdily inovace;

50.  vyzývá Světovou banku a mezinárodní finanční instituce, aby aktualizovaly politická opatření zaručující ochranu v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí;

51.  připomíná, že místní vlády stojí při řešení rostoucího počtu krizí v přední linii, avšak většinou se potýkají s nedostatečnou kapacitou a prostředky, a nemohou tak na tyto krize účinně reagovat;

52.  vyzývá Komisi, aby podporovala využívání inovativních zdrojů financování pro decentralizovanou spolupráci, zejména kombinovaných úvěrů a grantů, které nejsou vhodné pro specifické potřeby místních orgánů;

53.  naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby podporovala decentralizované rozpočty, které jsou předpokladem místního rozvoje;

o
o   o

54.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2014)0059.
(2) Globální pracovní skupina místních a regionálních vlád pověřenápřípravou rozvojového programu po roce 2015 pro konferenci HABITAT III.
(3) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
(4) Závěry Rady 9558/07, 15.5.2007.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0432.
(6) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
(7) Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2014)0269.
(9) Přijaté texty, P7_TA(2013)0283.

Právní upozornění - Ochrana soukromí