Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0403(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0140/2015

Внесени текстове :

A8-0140/2015

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0338

Приети текстове
PDF 469kWORD 66k
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I
P8_TA(2015)0338A8-0140/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0794),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0414/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 29 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0140/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 43.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане
P8_TC1-COD(2013)0403

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2421.)

Правна информация - Политика за поверителност