Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0442(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0160/2015

Внесени текстове :

A8-0160/2015

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0339

Приети текстове
PDF 472kWORD 75k
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0919),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0003/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0160/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 134.
(2)OВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 23.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации
P8_TC1-COD(2013)0442

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2193.)

Правна информация - Политика за поверителност