Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0442(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0160/2015

Ingediende teksten :

A8-0160/2015

Debatten :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Stemmingen :

PV 07/10/2015 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0339

Aangenomen teksten
PDF 247kWORD 72k
Woensdag 7 oktober 2015 - Straatsburg
Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 oktober 2015 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0919),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0003/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juli 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 7 oktober 2014(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 30 juni 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0160/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 451 van 16.12.2014, blz. 134.
(2) PB C 415 van 20.11.2014, blz. 23.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties
P8_TC1-COD(2013)0442

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU 2015/2193.)

Juridische mededeling - Privacybeleid