Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0442(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0160/2015

Teksty złożone :

A8-0160/2015

Debaty :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0339

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 73k
Środa, 7 października 2015 r. - Strasburg
Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0919),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0003/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2014 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 30 czerwca 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0160/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 451 z 16.12.2014, s. 134.
(2) Dz.U. C 415 z 20.11.2014, s. 23.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania
P8_TC1-COD(2013)0442

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2015/2193.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności