Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0442(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0160/2015

Ingivna texter :

A8-0160/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0339

Antagna texter
PDF 242kWORD 305k
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg
Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0919),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0003/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 juli 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0160/2015),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)EUT C 451, 16.12.2014, s. 134.
(2)EUT C 415, 20.11.2014, s. 23.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
P8_TC1-COD(2013)0442

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/2193.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy