Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0096(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0042/2015

Внесени текстове :

A8-0042/2015

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0340

Приети текстове
PDF 469kWORD 64k
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I
P8_TA(2015)0340A8-0042/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0174),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0105/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 юни 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 24 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0042/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 424, 26.11.2014 г., стр. 72.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета
P8_TC1-COD(2014)0096

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/2203.)

Правна информация - Политика за поверителност