Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0096(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0042/2015

Ingivna texter :

A8-0042/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0340

Antagna texter
PDF 242kWORD 294k
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg
Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel ***I
P8_TA(2015)0340A8-0042/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0174),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0105/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 juni 2014(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 24 juni 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0042/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 424, 26.11.2014, s. 72.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG
P8_TC1-COD(2014)0096

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/2203.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy