Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0180(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0049/2015

Внесени текстове :

A8-0049/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0341

Приети текстове
PDF 471kWORD 101k
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0358),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C8-0029/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската сметна палата от № 1/2015(1),

—  като взе предвид писмото на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 декември 2014 г.,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджетен контрол (A8‑0049/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската сметна палата, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 52, 12.2.2015 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
P8_TC1-COD(2014)0180

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929.)

Правна информация - Политика за поверителност