Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0180(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0049/2015

Esitatud tekstid :

A8-0049/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0341

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 100k
Kolmapäev, 7. oktoober 2015 - Strasbourg
Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0358),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 322 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0029/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 1/2015(1),

–  võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 3. detsembri 2014. aasta kirja,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 30. juuni 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A8-0049/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, Euroopa Kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 52, 12.2.2015, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2015/..., millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju
P8_TC1-COD(2014)0180

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL, Euratom) 2015/1929) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika