Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0180(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0049/2015

Pateikti tekstai :

A8-0049/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0341

Priimti tekstai
PDF 324kWORD 106k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 7 d. - Strasbūras
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. spalio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0358),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 322 straipsnį bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0029/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr.1/2015(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 3 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno laišką,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 30 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A8-0049/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 52, 2015 2 12, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. spalio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2015/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
P8_TC1-COD(2014)0180

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES, Euratomas) 2015/1929.)

Teisinė informacija - Privatumo politika