Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0180(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0049/2015

Teksty złożone :

A8-0049/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0341

Teksty przyjęte
PDF 402kWORD 106k
Środa, 7 października 2015 r. - Strasburg
Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0358),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0029/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2015(1),

–  uwzględniając pismo Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 3 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 30 czerwca 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0049/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 52 z 12.2.2015, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/... zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
P8_TC1-COD(2014)0180

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2015/1929.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności