Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1003/2015

Debatter :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0344

Antagna texter
PDF 178kWORD 305k
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg
Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker
P8_TA(2015)0344RC-B8-1003/2015

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2015 om massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker (2015/2876(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nigeria, särskilt resolutionerna av den 17 juli 2014(1) och 30 april 2015(2),

–  med beaktande av de tidigare uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, inbegripet uttalandena av den 8 och 19 januari, 31 mars, 14 och 15 april samt den 3 juli 2015,

–  med beaktande uttalandet av den 28 juli 2015 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av president Muhammadu Buharis tal till FN:s generalförsamling den 28 september 2015 och FN:s toppmöte mot terrorism,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, som antogs den 31 oktober 2000,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter och Afrikanska enhetsorganisationens (OAU) stadga om barnets rättigheter och välfärd (1990),

–  med beaktande av 2003 års lag om barns rättigheter, som undertecknats av Nigerias federala regering,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Afrikanska unionens konvention om förebyggande och bekämpning av terrorism, som ratificerades av Nigeria den 16 maj 2003, och av dess tilläggsprotokoll, som ratificerades av Nigeria den 22 december 2008,

–  med beaktande av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika inriktade på stabilitet och insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer,

–  med beaktande av rapporten av den 29 september 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om kränkningar och övergrepp som begås av Boko Haram och effekterna på de mänskliga rättigheterna i de drabbade länderna samt av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om möjligheten att anklaga medlemmar av Boko Haram för krigsförbrytelser,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nigeria, Afrikas folkrikaste och största ekonomi, är etniskt splittrat och präglas av regionala och religiösa klyftor och en nord-sydlig skiljelinje med allvarliga ekonomiska och sociala ojämlikheter. Landet har sedan 2009 blivit ett slagfält för den islamiska terroristgruppen Boko Haram, som svurit trohet till Daish. Terroristgruppen har blivit ett allt större hot mot stabiliteten i Nigeria och den västafrikanska regionen. De nigerianska säkerhetsstyrkorna har ofta använt övervåld och gjort sig skyldiga till övergrepp i samband med militära operationer för att bekämpa upproret.

B.  Minst 1 600 civila har dödats av Boko Haram under de senaste fyra månaderna, vilket ökar dödssiffran till minst 3 500 civila bara under 2015.

C.  Sedan Boko Harams uppror startade har gruppens målinriktade dåd mot skolpojkar och skolflickor i området berövat barn tillgång till utbildning. 10,5 miljoner barn i grundskoleåldern går inte i skolan i Nigeria, vilket är det högsta antalet i världen enligt Unescos siffror. Liksom al-Shabaab i Somalia, AQIM, Mujao och Ansar Dine i norra Mali samt talibanerna i Afghanistan och Pakistan riktar Boko Haram in sig på barn och kvinnor som får utbildning.

D.  Trots framstötar från nigerianska och regionala väpnade styrkor hotar de ökande attackerna och självmordsbombningarna, som sprider sig över gränsen in i grannländerna, stabiliteten och försörjningen för miljontals människor i hela regionen. Barnen är i allvarlig fara på grund av den försämrade humanitära situationen, med en allt otryggare livsmedelsförsörjning i kombination med bristande tillgång till utbildning, säkert dricksvatten och hälso- och sjukvård.

E.  FN uppskattar att våldet i delstaterna Borno, Yobe och Adamawa nyligen lett till att antalet internflyktingar ökat dramatiskt till 2,1 miljoner personer, varav 58 procent är barn, enligt IOM. Över 3 miljoner människor har drabbats av upproret som helhet, och 5,5 miljoner är i behov av humanitärt bistånd i Tchadsjöns bäcken.

F.  Nigeria har lyckats genomföra huvudsakligen fredliga president- och guvernörsval trots att Boko Haram hotat att störa valen. Nigeria och dess grannländer inrättade en multinationell gemensam insatsstyrka den 11 juni 2015 i Abuja för att följa de beslut som fattades i Niamey i januari 2015 beträffande kampen mot Boko Haram.

G.  Boko Haram har bortfört mer än 2 000 kvinnor och flickor i Nigeria sedan 2009, medräknat kidnappningen av 276 skolflickor från Chibok i nordöstra delen av landet den 14 april 2014, ett dåd som skakade hela världen och gav upphov till en internationell kampanj (”Bring back our Girls”) för att rädda dem. Nästan ett och ett halvt år senare har mer än 200 av de flickor som togs till fånga i denna incident fortfarande inte återfunnits.

H.  Många fler barn har sedan dess försvunnit, eller bortförts eller rekryterats som soldater och hushållsarbetare, och flickorna utsätts för våldtäkter och tvångsäktenskap eller tvingas konvertera till islam. Sedan april 2015 har cirka 300 andra flickor som räddats av nigerianska säkerhetsstyrkor från terroristfästen och omkring 60 andra som lyckats fly från sina fångvaktare från andra platser beskrivit sina liv i fångenskap för Human Rights Watch som en tillvaro av dagligt våld och terror, med fysiska och psykiska övergrepp. Enligt FN:s särskilda representant för barn och väpnad konflikt var den väpnade konflikten i nordöstra Nigeria under det förflutna året en av världens dödligaste för barn, med mord, ökande rekrytering och utnyttjande av barn, otaliga bortföranden och sexuellt våld mot flickor. Unicef uppger att mer än 23 000 barn har skilts från sina föräldrar och tvingats fly sina hem på grund av våldet, för att rädda sina liv inom Nigeria eller korsa gränsen till Kamerun, Tchad och Niger.

I.  De flesta av de barn som lever i flyktingläger har förlorat ena eller båda föräldrarna (döda eller saknade) samt syskon och andra anhöriga. Trots att ett antal internationella och nationella humanitära organisationer är verksamma i lägren är tillgången till grundläggande rättigheter för många av dessa barn – inklusive mat, bostäder (överfulla och ohälsosamma), sjukvård och utbildning – fortfarande urusel.

J.  Det finns minst 208 000 barn utan tillgång till utbildning, 83 000 barn saknar tillgång till säkert vatten i regionen (Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger) och 23 000 barn i nordöstra Nigeria har skilts från sina familjer.

K.  Antalet attacker av Boko Haram har ökat i Nigeria, liksom i angränsande Kamerun, Tchad och Niger. Boko Haram fortsätter att föra bort barn och kvinnor för att låta dem bära sprängladdningar och utnyttjar dem därmed, utan deras vetskap, som självmordsbombare. Vissa av de som hade sökt tillflykt på Tchads sida av Tchadsjön har återigen blivit måltavlor för samma terrorister på Tchads territorium.

L.  I juni 2015 gav EU 21 miljoner euro i humanitärt bistånd för att hjälpa fördrivna människor i Nigeria och grannländerna som drabbats av terroristorganisationernas våld.

M.  Unicef ökar nu tillsammans med regeringar och partner i Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger sina insatser för att hjälpa tusentals barn och deras familjer i regionen genom att ge tillgång till säkert vatten, utbildning, terapi och psykologiskt stöd samt vaccinering och behandling av grav akut undernäring. Unicef har bara mottagit 32 procent av de 50,3 miljoner som krävs i år för dess humanitära insatser i hela regionen runt Tchadsjön.

N.  Vissa av de bortförda kvinnorna och flickorna som har rymt eller som har räddats eller fritagits återvänder hem gravida och i akut behov av reproduktiv hälsa och mödravård, medan andra saknar tillgång till grundläggande hälsoscreening efter våldtäkter, posttraumatisk vård, socialt stöd samt terapi efter våldtäkter, enligt Human Rights Watch. Kommissionen har meddelat att kvinnorna, om graviditeten leder till outhärdligt lidande, måste få tillgång till hela utbudet av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån sitt medicinska tillstånd, och bekräftar därmed att internationell humanitär rätt under alla omständigheter ska ha företräde.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt Boko Harams brott, inklusive terroristräderna och självmordsbombningarna i Tchad, Kamerun och Niger. Parlamentet står bakom offren och uttrycker sitt deltagande med alla familjer som har förlorat anhöriga. Parlamentet fördömer det pågående oupphörliga våldet i Nigerias delstater Borno, Yobe och Adamawa och andra städer i landet.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt de dåd som har lett till massfördrivningar av oskyldiga barn, och efterlyser omedelbara samordnade internationella åtgärder för att bistå arbetet i FN-organ och icke-statliga organisationer i syfte att förhindra att fördrivna barn och ungdomar utsätts för sexuellt slaveri och andra former av sexuellt våld och kidnappningar och tvingas in i en väpnad konflikt mot civila mål, regeringsmål och militära mål i Nigeria av terroristsekten Boko Haram. Parlamentet betonar att det är oerhört viktigt att vederbörligen skydda barns rättigheter i Nigeria, ett land där över 40 procent av den totala befolkningen är mellan 0 och 14 år.

3.  Europaparlamentet anser att icke-rättsliga åtgärder bör övervägas som ett alternativ till åtal och fängelsestraff när det gäller barn som tidigare varit knutna till Boko Haram eller andra väpnade grupper.

4.  Europaparlamentet välkomnar det senaste beskedet från kommissionen om ytterligare medel för att stärka brådskande humanitärt bistånd till regionen. Parlamentet uttrycker dock allvarlig oro över finansieringsklyftan mellan åtaganden och faktiska utbetalningar till Unicefs insatser i regionen när det gäller det internationella samfundet i stort. Parlamentet uppmanar givarländerna att infria sina åtaganden utan dröjsmål för att tillgodose det kroniska behovet av tillgång till grundläggande tjänster som dricksvatten, grundläggande sjukvård och utbildning.

5.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias president och hans nyligen utsedda federala regering att vidta kraftfulla åtgärder för att skydda civilbefolkningen, lägga särskild vikt vid skyddet av kvinnor och flickor, prioritera kvinnors och barns rättigheter i kampen mot extremism, hjälpa offren och lagföra missdådare samt säkerställa kvinnornas deltagande i beslutsfattandet på alla nivåer.

6.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias regering att, såsom utlovats av president Buhari, inleda en skyndsam, oberoende och grundlig utredning av brott enligt folkrätten och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, begångna av alla parter i konflikten.

7.  Europaparlamentet välkomnar förändringen i det militära ledarskapet och kräver att alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott som begåtts av både terrorister och nigerianska säkerhetsstyrkor utreds, så att man kommer till rätta med den bristande ansvarsskyldighet som observerades under den förre presidenten. Parlamentet välkomnar president Buharis löfte att utreda uppgifter om att nigerianska militära styrkor gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, krigsförbrytelser och handlingar som kan utgöra brott mot mänskligheten.

8.  Europaparlamentet uppmanar presidenten i Förbundsrepubliken att ta itu med de utmaningar som följer av alla kampanjlöften och de senaste uttalandena, av vilka de viktigaste är att betvinga terroristhotet, göra respekten för de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt till en grundpelare för militära operationer, hämta hem flickorna från Chibok och alla andra bortförda kvinnor och barn vid liv och oskadda, ta itu med det ständigt växande problemet med undernäring samt bekämpa korruption och straffrihet i syfte att avskräcka från framtida övergrepp och verka för rättvisa för alla brottsoffer.

9.  Europaparlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna och det internationella samfundet att samarbeta nära och att öka ansträngningarna för att vända den ständiga trenden mot ytterligare fördrivning av människor. Parlamentet välkomnar den beslutsamhet som de 13 deltagande länderna uttryckte på det regionala toppmötet i Niamey den 20–21 januari 2015, särskilt Tchads engagemang för att tillsammans med Kamerun och Niger ta upp kampen mot terroristhoten från Boko Haram. Parlamentet uppmanar den multinationella gemensamma insatsstyrkan att samvetsgrant iaktta internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt i sina insatser mot Boko Haram. Parlamentet upprepar att enbart en militär strategi inte kommer att räcka till för att bekämpa Boko Harams uppror.

10.  Europaparlamentet påminner om att Boko Haram uppstod till följd av missnöje med vanstyre, utbredd korruption och stora orättvisor i det nigerianska samhället. Parlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att undanröja korruption, misskötsel och ineffektivitet inom de offentliga institutionerna och armén samt främja rättvis beskattning. Parlamentet efterlyser åtgärder för att beröva Boko Haram dess olagliga inkomstkällor genom samarbete med grannländerna, särskilt med avseende på smuggling och olaglig handel.

11.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt det internationella samfundet att hjälpa Nigeria och de grannländer som hyser flyktingar (Kamerun, Tchad och Niger) att tillhandahålla allt nödvändigt medicinskt och psykologiskt stöd till de behövande. Parlamentet vädjar till myndigheterna i regionen att underlätta tillgången till hela utbudet av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa för våldtagna kvinnor och flickor, i enlighet med den gemensamma artikel 3 i Genèvekonventionerna. Parlamentet betonar behovet att införa en universell standard för behandling av offer för krigsvåldtäkter och säkerställa att internationell humanitär rätt ges företräde i samband med väpnade konflikter. Parlamentet uttrycker sin odelade medkänsla med de kvinnor och barn som har överlevt Boko Harams blinda terrorism. Parlamentet efterlyser särskilda utbildningsprogram för kvinnor och barn som fallit offer för krig och för samhället som helhet, för att hjälpa dem att övervinna den terror de upplevt, ge lämplig och uttömmande information, bekämpa stigmatisering och social utestängning samt hjälpa dem att bli uppskattade medlemmar av samhället.

12.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen att prioritera stöd till fördrivna barn och ungdomar i Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger, med särskilt fokus på skydd mot alla former av grymhet och könsrelaterat våld och på tillgång till utbildning, sjukvård och säkert dricksvatten, inom ramen för förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika inriktade på stabilitet och insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer.

13.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias regering att vidta åtgärder för att underlätta återvändandet för fördrivna personer, särskilt barn, garantera deras säkerhet och ge stöd till icke-statliga organisationer i deras ansträngningar för att förbättra förhållandena i lägren för människor som fördrivits till följd av konflikten, bland annat genom bättre hygien och renhållning för att förhindra eventuell spridning av sjukdomar.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förbundsrepubliken Nigerias regering och parlament samt representanterna för Ecowas och Afrikanska unionen.

(1) Antagna texter, P8_TA(2014)0008.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0185.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy