Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2883(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0997/2015

Разисквания :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2015)0345

Приети текстове
PDF 468kWORD 78k
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург
Случаят на Али Мохамед ал-Нимр
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр (2015/2883(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции от 12 февруари 2015 г. относно случая на г-н Раиф Бадауи, Саудитска Арабия(1) и от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и нейната роля в Близкия изток и Северна Африка(2),

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, приети през юни 1998 г. и преразгледани и актуализирани през април 2013 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН, и по-специално резолюцията от 18 декември 2014 г. относно мораториума върху използването на смъртното наказание (A/RES/69/186),

—  като взе предвид изявленията от 22 септември 2015 г. на експерти на ООН по правата на човека относно случая на Али Мохамед ал‑Нимр,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в която се декларира, че всеки има право на свобода на изразяване, и член 4, който забранява изтезанията,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, приети през юни 2004 г. и преразгледани през декември 2008 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Саудитска Арабия е страна,

—  като взе предвид член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и член 19 от Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Арабската харта за правата на човека,, по която Саудитска Арабия е страна, и по-специално член 32, параграф 1 нея, която гарантира правото на информация и свободата на мнение и на изразяване, както и член 8, който забранява физически или психологически изтезания или жестоко, унизително, оскърбително или нечовешко отношение,

—  като взе предвид неотдавнашния друг случай на осъждане с обезглавяване на друг непълнолетен, Давуд ал-Мархон, за когото се твърди, че на 17-годишна възраст е бил измъчван и принуден да подпише признание, което служителите са използвали, за да го осъдят, след като е бил арестуван по време на протестите в Източната провинция на Саудитска Арабия през май 2012 г.;

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Али Мохамед ал-Нимр, който е 21-годишен и е племенник на виден дисидент, по непотвърдени данни беше осъден през май 2015 г. на смърт чрез обезглавяване, последвано от разпъване на кръст, от Върховния съд на Саудитска Арабия по обвинения за извършени престъпления, включително противодържавна дейност, участие в безредици, протести, грабеж и принадлежност към терористична клетка; като има предвид, че Али Мохамед ал‑Нимр е бил на възраст под 18 години, т.е. той е бил все още непълнолетен, към момента на арестуването си за участие в демонстрация за демокрация и равни права в Саудитска Арабия; като има предвид, че той беше осъден на смърт поради участие в протестите в населената предимно от шиити Източна провинция на Саудитска Арабия; като има предвид, че според твърдения на достоверни източници Али ал-Нимр е бил изтезаван и принуден да подпише направеното от него признание; като има предвид, че не са му били предоставени никакви гаранции за безопасен процес и надлежно съдопроизводство в съответствие с международното право;

Б.  като има предвид, че налагането на смъртно наказание на лице, което е било дете към момента на нарушението, и по твърдения за изтезания е несъвместимо с международните задължения на Саудитска Арабия;

В.  като има предвид, че забраната за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание е включена във всички международни и регионални инструменти за правата на човека и представлява правило на международното обичайно право, което е задължително за всички държави, независимо дали са ратифицирали съответните международни споразумения;

Г.  като има предвид, че увеличаването на броя на смъртните присъди е тясно свързано със решенията по дела на специализирания наказателен съд на Саудитска Арабия в отговор на свързани с тероризма престъпления; като има предвид, че според международните организации по правата на човека в Саудитска Арабия между август 2014 г. и юни 2015 г. са били извършени най-малко 175 екзекуции;

Д.  като има предвид, че този случай е един от многото случаи, в които са наложени сурови присъди и тормоз срещу саудитски активисти, преследвани за изразяване на своето мнение, като няколко от тях са били осъдени в рамките на процедури, при които не са били спазени международните стандарти за справедлив съдебен процес, както беше потвърдено от бившия върховен комисар на ООН по правата на човека през юли 2014 г.;

Е.  като има предвид, че член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи, че всяко лице има право на свобода на мнение и на изразяване както онлайн, така и офлайн; като има предвид, че тази свобода включва правото човек безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници;

Ж.  като има предвид, че посланикът на Саудитска Арабия в ООН в Женева, Н. Пр. Файсал бин Хасан Трад, беше назначен за председател на група от независими експерти в Съвета на ООН по правата на човека;

З.  като има предвид, че откриването на диалога между Кралство Саудитска Арабия и ЕС относно правата на човека би могло да бъде конструктивна стъпка за засилване на взаимното разбирателство и за насърчаване на реформи в страната, включително реформа на съдебната система;

И.  като има предвид, че Саудитска Арабия е влиятелен и важен политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и Северна Африка;

1.  Осъжда решително смъртната присъда, произнесена срещу Али Мохамед ал‑Нимр; отново осъжда категорично използването на смъртното наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

2.  Призовава органите на Саудитска Арабия и по-специално Негово Величество краля на Саудитска Арабия Салман бин Абдулазиз Ал Сауд да спре екзекуцията на Мохамед Али ал-Нимр и да помилва осъдения или да замени присъдата му; призовава Европейската служба за външна дейност и държавите — членки на ЕС, да използват всички дипломатически средства и усилия за незабавно спиране на тази екзекуция;

3.  Припомня, че Кралство Саудитска Арабия е страна по Конвенцията относно правата на детето, в която изрично се забранява използването на смъртното наказание за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 години;

4.  Настоятелно призовава органите в Саудитска Арабия да премахнат Специализирания наказателен съд, създаден през 2008 г. за преследване на случаи на тероризъм, но все повече използван за преследване на мирни дисиденти за очевидно политически мотивирани обвинения и при производства, в които се нарушава основното право на справедлив съдебен процес;

5.  Призовава правителството на Саудитска Арабия да гарантира бързо и безпристрастно разследване на предполагаемите актове на изтезание и да гарантира, че на Али Мохамед ал-Нимр се обръща необходимото медицинско внимание, както и че му се предоставя редовен достъп до неговото семейство и до неговите адвокати;

6.  Припомня на Саудитска Арабия нейните ангажименти като член на Съвета на ООН по правата на човека; отбелязва, че на Саудитска Арабия неотдавна беше възложено председателството на група от независими експерти в рамките на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно и решително призовава органите в Саудитска Арабия да гарантират, че стандартите за зачитане на правата на човека и основните свободи в тяхната държава са в съответствие с тази международна роля;

7.  Призовава за засилен механизъм за диалог между ЕС и Саудитска Арабия по въпросите на правата на човека и за обмен на експертен опит в областта на правосъдието и правните въпроси, така че да се засили защитата на правата на личността в Кралство Саудитска арабия в съответствие с предприетия процес на съдебна реформа; призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да продължават да извършват необходимите реформи в областта на правата на човека и по-специално тези реформи, свързани с ограничаването на смъртното наказание;

8.  Насърчава Саудитска Арабия да подпише и ратифицира Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), който влезе в сила през 1976 г., член 6 от който предвижда, че „всяко човешко същество има вътрешно присъщо право на живот“;

9.  Изразява своята сериозна загриженост относно съобщенията за нарастване на броя на смъртните присъди в Кралство Саудитска Арабия през 2014 г. и относно будещата опасения скорост, с която със съдебни решения са постановени смъртни присъди през 2015 г.;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Н.В. крал Салман Ибн Абдул Азис, правителството на Кралство Саудитска Арабия, Върховния комисар на ООН по правата на човека и Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0037.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0207.

Правна информация - Политика за поверителност