Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2883(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0997/2015

Arutelud :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Hääletused :

PV 08/10/2015 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0345

Vastuvõetud tekstid
PDF 165kWORD 67k
Neljapäev, 8. oktoober 2015 - Strasbourg
Ali Mohammed al-Nimri juhtum
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2015. aasta resolutsioon Ali Mohammed al-Nimri juhtumi kohta (2015/2883(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni Raif Badawi juhtumi kohta Saudi Araabias(1) ja 11. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas(2),

–  võttes arvesse ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses, mis võeti vastu 1998. aasta juunis ning mis vaadati läbi ja mida ajakohastati 2013. aasta aprillis,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone, eriti 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni surmanuhtluse kasutamisele moratooriumi kehtestamise kohta (A/RES/69/186),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ekspertide 22. septembri 2015. aasta avaldusi Ali Mohammed al-Nimri juhtumi kohta,

–  võttes arvesse piinamise ning julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11, milles on sätestatud, et igaühel on õigus sõnavabadusele, ning artiklit 4, millega keelatakse piinamine,

–  võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid, mis võeti vastu 2004. aasta juunis ja vaadati läbi 2008. aasta detsembris,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mille osaline on ka Saudi Araabia,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18 ning 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19,

–  võttes arvesse inimõiguste Araabia hartat, mille osaline on ka Saudi Araabia, ja eriti selle artikli 32 lõiget 1, millega on tagatud õigus saada teavet ning arvamus- ja sõnavabadus, ning artiklit 8, millega keelatakse füüsiline või psüühiline piinamine ning julm, halvustav, alandav või ebainimlik kohtlemine,

–  võttes arvesse teist hiljutist juhtumit, kus surmanuhtlus pea maharaiumise teel mõisteti veel ühele alaealisele, Dawoud al-Marhoonile, keda 17-aastaselt väidetavalt piinati ja sunniti alla kirjutama ülestunnistusele, mida ametivõimud kasutasid tema süüdimõistmiseks pärast vahistamist 2012. aasta mais Saudi Araabia idaosas toimunud meeleavaldusel;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Saudi Araabia ülemkohus määras 21-aastasele Ali Mohammed al-Nimrile, kes on tuntud dissidendi vennapoeg, 2015. aasta mais karistuseks surmanuhtluse, teadete kohaselt pea maharaiumise ja seejärel ristilöömise teel, ning seda kriminaalsüüdistuse alusel, mis hõlmab mässule õhutamist, rahutustel osalemist, meeleavaldamist ja röövimist ning terrorirühmitusse kuulumist, kusjuures Ali al-Nimr oli alla 18-aastane – seega alaealine – , kui ta Saudi Araabias demokraatia ja võrdõiguslikkuse kaitseks toimunud meeleavaldusel vahistati; arvestades, et talle määrati surmanuhtlus meeleavaldustel osalemise eest peamiselt šiiitide asustatud Saudi Araabia idaosas; arvestades, et usaldusväärsete allikate väitel Ali al-Nimri piinati ja sunniti ülestunnistusele alla kirjutama; arvestades, et talle on keeldutud tagamast rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevat nõuetekohast menetlust ja õiglast kohtumõistmist;

B.  arvestades, et surmanuhtluse määramine õigusrikkumise toimepanemise ajal alaealisele isikule pärast väidetavat piinamist ei ole kooskõlas Saudi Araabia rahvusvaheliste kohustustega;

C.  arvestades, et piinamise ning julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise keeld on lisatud kõikidesse rahvusvahelistesse ja piirkondlikesse inimõigusi käsitlevatesse õigusaktidesse ning see on rahvusvahelisest tavaõigusest tulenev norm, mis on siduv kõikidele riikidele, olenemata sellest, kas nad on asjakohased rahvusvahelised kokkulepped ratifitseerinud või mitte;

D.  arvestades, et surmanuhtluste arvu kasv on tihedalt seotud Saudi Araabia erikriminaalkohtu otsustega terrorismikuritegusid käsitlevates kohtuasjades; arvestades, et rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide andmetel viidi Saudi Araabias 2014. aasta augustist kuni 2015. aasta juunini täide vähemalt 175 hukkamist;

E.  arvestades, et kõnealune juhtum on üks paljudest, kus on määratud karm karistus ja kasutatud ahistamist Saudi aktivistide suhtes, keda kiusatakse taga oma seisukohtade avaldamise pärast ja kellest paljud on süüdi mõistetud kohtumenetlustega, mis ei vasta rahvusvahelistele õiglase kohtupidamise normidele, nagu kinnitas 2014. aasta juulis endine ÜRO inimõiguste ülemvolinik;

F.  arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 19 on sätestatud, et igaühel on õigus arvamus- ja sõnavabadusele nii internetis kui ka väljaspool seda; arvestades, et see õigus kätkeb vabadust takistamatult oma veendumustest kinni pidada ja vabadust informatsiooni ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiirist sõltumata;

G.  arvestades, et Saudi Araabia suursaadik ÜRO juures Genfis, H.E. Faisal bin Hassan Trad nimetati ÜRO Inimõiguste Nõukogu sõltumatu eksperdikogu juhiks;

H.  arvestades, et inimõiguste alase dialoogi alustamine Saudi Araabia Kuningriigi ja ELi vahel võib olla konstruktiivne samm vastastikuse mõistmise suurendamisel ja reformide, sealhulgas kohtusüsteemi reformi edendamisel riigis;

I.  arvestades, et Saudi Araabia on Lähis-Idas ja Põhja-Aafrika piirkonnas mõjuvõimas ja oluline poliitikas ja majanduses osaleja;

1.  mõistab karmilt hukka Ali Mohammed al-Nimrile surmanuhtluse määramise; kordab, et mõistab hukka surmanuhtluse kasutamise, ning toetab kindlalt surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamist, mis on samm surmanuhtluse kaotamise poole;

2.  kutsub Saudi Araabia ametivõime ja eelkõige Tema Majesteeti Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudi üles peatama Ali Mohammed al-Nimrile määratud surmanuhtluse täideviimist ning talle armu andma või tema karistust muutma; kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles kasutama kõiki diplomaatilisi vahendeid ja tegema pingutusi, et selle hukkamise täideviimine viivitamatult peatada;

3.  tuletab Saudi Araabia Kuningriigile meelde, et ta on ÜRO lapse õiguste konventsiooni osalisriik ning selle konventsiooniga on rangelt keelatud surmanuhtluse kasutamine, kui kuriteo toimepanija on alla 18- aastane;

4.  nõuab tungivalt, et Saudi ametivõimud kaotaksid erikriminaalkohtu, mis loodi 2008. aastal terrorismiga seotud kohtuasjade jaoks, kuid mida kasutatakse üha rohkem kohtumõistmiseks rahumeelsete teisitimõtlejate üle ilmselt poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel ja menetlustega, mis rikuvad põhiõigust õiglasele kohtupidamisele;

5.  kutsub Saudi Araabia valitsust üles tagama väidetavate piinamisjuhtumite viivitamatu ja erapooletu uurimise ning võimaldama Ali Mohammed al-Nimrile vajaliku arstiabi ning regulaarse kontakti perekonnaga ja advokaatidega;

6.  tuletab Saudi Araabiale meelde tema kohustusi ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmena; märgib, et Saudi Araabia nimetati hiljuti ÜRO Inimõiguste Nõukogu sõltumatu eksperdikogu juhiks; nõuab tungivalt, et Saudi ametivõimud tagaksid, et inimõiguste ja põhivabaduste järgimise standardid nende endi riigis oleksid sellise rahvusvahelise rolliga kooskõlas;

7.  nõuab tõhustatud mehhanismi inimõiguste alaseks dialoogiks ELi ja Saudi Araabia vahel ning eksperditeadmiste vahetamist justiits- ja õigusküsimustes, et tugevdada üksikisiku õiguste kaitset Saudi Araabia Kuningriigis, kooskõlas Saudi Araabia käivitatud kohtusüsteemi reformiga; kutsub Saudi Araabia Kuningriigi ametivõime üles jätkama vajalikke inimõiguste alaseid reforme, eelkõige seoses surmanuhtluse määramise ja täideviimise piiramisega;

8.  ergutab Saudi Araabiat allkirjastama ja ratifitseerima kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mis jõustus 1976. aastal ja mille artiklis 6 on sätestatud, et igal inimesel on võõrandamatu õigus elule;

9.  väljendab sügavat muret surmanuhtluste arvu väidetava kasvu pärast Saudi Araabia Kuningriigis 2014. aastal ning selle pärast, et 2015. aastal on kohtuotsustes määratud surmanuhtlust murettekitavalt palju;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Tema Majesteedile Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0037.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0207.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika