Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2883(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0997/2015

Keskustelut :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Äänestykset :

PV 08/10/2015 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0345

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 67k
Torstai 8. lokakuuta 2015 - Strasbourg
Ali Mohammed al-Nimrin tapaus
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. lokakuuta 2015 Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (2015/2883(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman(1) ja Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman(2),

–  ottaa huomion kesäkuussa 1998 hyväksytyt kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat ja niiden huhtikuussa 2013 tarkistetun ja ajantasaistetun version,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat ja erityisesti sen 18. joulukuuta 2014 antaman päätöslauselman kuolemanrangaistuksen soveltamisen keskeyttämisestä (A/RES/69/186),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 22. syyskuuta 2015 antamat lausumat Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan, jossa määrätään, että kaikilla on oikeus ilmaisunvapauteen, ja 4 artiklan, jossa kielletään kidutus,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, jotka hyväksyttiin kesäkuussa 2004 ja joita tarkistettiin joulukuussa 2008,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen, jonka osapuolena Saudi-Arabia on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan sekä vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, jonka osapuolena Saudi-Arabia on, ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan, jossa taataan oikeus tiedon saamiseen sekä mielipiteen- ja sananvapauteen, ja 8 artiklan, jossa kielletään ruumiillinen ja henkinen kidutus sekä julma, halventava, nöyryyttävä ja epäinhimillinen kohtelu,

–  ottaa huomioon äskettäisen toisen tapauksen, jossa niin ikään alaikäinen henkilö, 17-vuotias Dawoud al-Marhoon, tuomittiin kuolemaan mestaamalla; ottaa huomioon, että al-Marhoonia oletetusti kidutettiin ja hänet pakotettiin allekirjoittamaan tunnustus, jota viranomaiset käyttivät hänen tuomitsemiseensa sen jälkeen, kun hänet oli toukokuussa 2012 pidätetty Saudi‑Arabian itäisessä maakunnassa järjestetyssä mielenosoituksessa;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2015 Saudi-Arabian korkein oikeus tuomitsi 21‑vuotiaan Ali Mohammed al-Nimrin, joka on huomattavan toisinajattelijan veljenpoika, kuolemaan kerrotun mukaan mestaamalla ja sen jälkeen ristiinnaulittavaksi syytettynä rikoksista, joihin kuuluvat muun muassa kansankiihotus, mellakointi, mielenosoittaminen, rosvous ja kuulumineen terrorisoluun; ottaa huomioon, että pidätyshetkellä ja osoittaessaan mieltä demokratian ja tasa-arvoisten oikeuksien puolesta Saudi-Arabiassa Ali al-Nimr oli alle 18-vuotias, siis alaikäinen; ottaa huomioon, että hänet tuomittiin kuolemaan mielenosoittamisesta enimmäkseen šiiojen asuttamassa Saudi-Arabian itäisessä maakunnassa; ottaa huomioon luotettavien tahojen esittämät väitteet, joiden mukaan Ali al-Nimriä kidutettiin ja hänet pakotettiin allekirjoittamaan tunnustus; ottaa huomioon, että al-Nimriltä on evätty kaikenlaiset takeet turvallisesta ja asianmukaisesta oikeudenkäynnistä kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että kuolemantuomion langettaminen henkilölle, joka rikoksentekohetkellä on alaikäinen, ja epäillyn kidutuksen jälkeen, ei sovi yhteen Saudi‑Arabian kansainvälisten velvoitteiden kanssa;

C.  ottaa huomioon, että kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto on sisällytetty kaikkiin kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeusvälineisiin ja että se on tavanomaisen kansainvälisen oikeuden sääntö, joka siten sitoo kaikkia valtioita riippumatta siitä, ovatko ne ratifioineet kyseisiä kansainvälisiä sopimuksia;

D.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistusten lisääntyminen liittyy läheisesti Saudi-Arabian erityisrikostuomioistuimen tuomioihin oikeudenkäynneissä terrorismiin liittyvistä rikoksista; ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Saudi‑Arabiassa pantiin täytäntöön ainakin 175 teloitusta elokuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana;

E.  ottaa huomioon, että tämä tapaus on yksi monista, joissa on langetettu ankaria tuomioita ja käytetty häirintää saudiarabialaisia aktivisteja vastaan, joita vainotaan mielipiteidensä ilmaisemisesta ja joista monet on tuomittu oikeudenkäynneissä, jotka eivät täytä kansainvälisiä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia normeja, kuten entinen YK:n ihmisoikeusvaltuutettu totesi heinäkuussa 2014;

F.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklassa säädetään, että jokaisella on oikeus mielipiteen- ja ilmaisunvapauteen sekä verkossa että verkon ulkopuolella; katsoo, että tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta;

G.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian Geneven YK-suurlähettiläs Faisal bin Hassan Trad on nimitetty YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomien asiantuntijoiden paneelin puheenjohtajaksi;

H.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunnan ja EU:n välisen ihmisoikeusvuoropuhelun käynnistäminen voisi olla rakentava askel, joka auttaa vahvistamaan keskinäistä ymmärtämistä ja edistämään uudistuksia maassa, mukaan lukien oikeuslaitoksen uudistaminen;

I.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on vaikutusvaltainen ja merkittävä poliittinen ja taloudellinen toimija Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikan alueella;

1.  tuomitsee ankarasti Ali Mohammed al-Nimrin tuomitsemisen kuolemaan; toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa vakaasti kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä askeleena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista;

2.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia ja erityisesti Saudi-Arabian kuningasta Salman bin Abdulaziz Al Saudia pysäyttämään Ali Mohammed al-Nimrin teloittamisen ja myöntämään armahduksen tai muuttamaan hänen tuomiotaan; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n jäsenvaltioita käyttämään kaikkia diplomatiansa keinoja ja tekemään kaikkensa tämän teloituksen estämiseksi välittömästi;

3.  muistuttaa Saudi-Arabian kuningaskuntaa siitä, että se on osapuolena lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa, jossa ankarasti kielletään kuolemanrangaistuksen käyttö rikoksista, jotka on tehnyt alle 18-vuotias henkilö;

4.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan erityisrikostuomioistuimen, joka perustettiin vuonna 2008 käsittelemään terrorismirikoksia, mutta jota on lisääntyvästi käytetty syyttämään rauhanomaisia toisinajattelijoita selvästi poliittisesti perustelluilla syytöksillä ja oikeudenkäynneissä, jotka ovat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeuden vastaisia;

5.  kehottaa Saudi-Arabian hallitusta varmistamaan väitettyjen kidutustoimien nopean ja puolueettoman tutkinnan sekä varmistamaan, että Ali Mohammed al-Nimrille annetaan kaikki hänen mahdollisesti pyytämänsä lääketieteellinen apu sekä mahdollisuus tavata säännöllisesti perhettään ja asianajajiaan;

6.  muistuttaa Saudi-Arabiaa sen sitoumuksista YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä; panee merkille, että Saudi-Arabia on äskettäin nimitetty YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomien asiantuntijoiden paneelin puheenjohtajaksi; vaatii Saudi-Arabian viranomaisia takaamaan, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien normien kunnioittaminen maassa vastaa sen kansainvälistä roolia;

7.  kehottaa luomaan vahvistettuja ihmisoikeusvuoropuhelun mekanismeja EU:n ja Saudi‑Arabian välille ja vaihtamaan oikeus- ja lakiasioiden asiantuntemusta, jotta voidaan vahvistaa yksilöiden oikeuksien suojelua Saudi-Arabiassa sen toteuttaman oikeuslaitoksen uudistusprosessin mukaisesti; kehottaa Saudi-Arabian kuningaskunnan viranomaisia toteuttamaan tarvittavia ihmisoikeusuudistuksia, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät kuolemanrangaistuksen käytön rajoittamiseen;

8.  kehottaa Saudi-Arabiaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-yleissopimus), joka tuli voimaan vuonna 1976 ja jonka 6 artiklassa todetaan, että ”jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään”;

9.  on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan kuolemantuomioiden lukumäärä Saudi-Arabiassa on noussut vuonna 2014 ja siitä, että tuomioistuimet ovat määränneet kuolemanrangaistuksia hälyttävässä tahdissa vuonna 2015;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, kuningas Salman Ibn Abdulaziz Al Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0037.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0207.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö