Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2883(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0997/2015

Debatai :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Balsavimas :

PV 08/10/2015 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0345

Priimti tekstai
PDF 253kWORD 77k
Ketvirtadienis, 2015 m. spalio 8 d. - Strasbūras
Ali Mohammedo al-Nimro atvejis
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

2015 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo (2015/2883(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas – 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi (Saudo Arabija) atvejo(1) ir 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(2),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. birželio mėn. priimtas ir 2013 m. balandžio mėn. peržiūrėtas ir atnaujintas ES gaires dėl mirties bausmės,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, visų pirma į 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės taikymo moratoriumo (A/RES/69/186),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 22 d. JT žmogaus teisių ekspertų pareiškimus dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo,

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, kuriame nurodoma, kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, ir 4 straipsnį, kuriame draudžiamas kankinimas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. birželio mėn. patvirtintas ir 2008 m. gruodžio mėn. peržiūrėtas Europos Sąjungos gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, prie kurios yra prisijungusi Saudo Arabija,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį ir į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurios yra prisijungusi Saudo Arabija, ypač į jos 32 straipsnio 1 dalį, kurioje užtikrinama teisė į informaciją ir nuomonės bei saviraiškos laisvė, ir 8 straipsnį, kuriame draudžiamas fizinis ar psichologinis kankinimas ir žiaurus, žeminantis, niekinantis arba nežmoniškas elgesys,

–  atsižvelgdamas į dar vieną pastarojo meto atvejį, kai galva nukirsdinta antram nepilnamečiui, Dawoudui al-Marhoonui, kuris būdamas 17 metų, kaip teigiama, buvo kankinamas ir priverstas pasirašyti prisipažinimą, kuriuo pareigūnai pasinaudojo tam, kad nuteistų jį po to, kai jis buvo suimtas per 2012 m. gegužės mėn. protestus Saudo Arabijoje Rytų provincijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Ali Mohammedui al-Nimrui, kuriam yra 21 m. ir kuris yra žymaus disidento sūnėnas, apkaltinus baudžiamaisiais kaltinimais, be kita ko, kurstymu, dalyvavimu riaušėse, protestavimu, apiplėšimu ir priklausymu teroristų grupuotei, 2015 m. gegužės mėn. Saudo Arabijos Aukščiausiasis Teismas paskelbė mirties nuosprendį, kaip pranešama, nukirsdinant ir nukryžiuojant, ir kadangi tuo metu, kai buvo suimtas už dalyvavimą demonstracijoje už demokratiją ir lygias teises Saudo Arabijoje, Ali Mohammedui al-Nimrui nebuvo 18 m., t. y., jis dar buvo nepilnametis; kadangi jam buvo paskelbtas mirties nuosprendis dėl to, kad protestavo Saudo Arabijos Rytų provincijoje, kurioje gyvena daugiausia šiitų; kadangi patikimi šaltiniai teigia, kad Ali al-Nimr buvo kankinamas ir priverstas pasirašyti prisipažinimą; kadangi jam nebuvo užtikrintas saugus teismas ir teisingas teismo procesas, atitinkantis tarptautinę teisę;

B.  kadangi mirties bausmės skyrimas asmeniui, kuris pažeidimo metu buvo vaikas, ir vėliau vykdytas kankinimas, apie kurį gauta pranešimų, yra nesuderinamas su Saudo Arabijos tarptautiniais įsipareigojimais;

C.  kadangi kankinimo ir žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo draudimas yra įtrauktas į visas tarptautines ir regionines žmogaus teisių priemones ir yra paprotinės tarptautinės teisės taisyklė, todėl jis privalomas visoms valstybėms nepriklausomai nuo to, ar jos pasirašė atitinkamus tarptautinius susitarimus;

D.  kadangi tai, kad priimama daugiau mirties nuosprendžių, yra glaudžiai susiję su Saudo Arabijos Specialiojo baudžiamojo teismo sprendimais reaguojant į su terorizmu susijusius nusikaltimus; kadangi, pasak tarptautinių žmogaus teisių organizacijų, Saudo Arabijoje 2014 m. rugpjūčio mėn. – 2015 m. birželio mėn. buvo įvykdyta 175 mirties nuosprendžių;

E.  kadangi šis atvejis yra vienas iš daugelio atvejų, kai Saudo Arabijos aktyvistams, persekiojamiems už tai, kad reiškė savo nuomonę, buvo paskelbti griežti nuosprendžiai, ir kai jie buvo bauginami, o kai kurie iš jų buvo nuteisti pagal procedūras, kurios neatitinka tarptautinių teisingo bylos nagrinėjimo standartų, kaip 2014 m. liepos mėn. patvirtino buvęs JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras;

F.  kadangi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnyje nurodoma, kad kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo laisvę tiek internete, tiek ne internete; kadangi ši teisė apima teisę nekliudomai laikytis savo įsitikinimų ir teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas nepriklausomai nuo valstybių sienų, ir nesvarbu, kokiomis priemonėmis jos būtų išreikštos;

G.  kadangi Saudo Arabijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Ženevoje J. E. Faisal bin Hassan Trad buvo paskirtas JT žmogaus teisių tarybos nepriklausomų ekspertų komisijos pirmininku;

H.  kadangi pradėjus Saudo Arabijos Karalystės ir ES dialogą dėl žmogaus teisių būtų žengtas konstruktyvus žingsnis gerinant tarpusavio supratimą ir skatinant reformas šioje šalyje, įskaitant teisminių institucijų reformą;

I.  kadangi Saudo Arabija atlieka įtakingą ir svarbų politinį ir ekonominį vaidmenį Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos regione;

1.  griežtai smerkia Ali Mohammedui al-Nimrui paskelbtą mirties nuosprendį; dar kartą smerkia mirties bausmės taikymą ir tvirtai remia mirties bausmės moratoriumo paskelbimą kaip žingsnį į jos panaikinimą;

2.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas, visų pirma Jo Didenybę Saudo Arabijos Karalių Salmaną bin Abdulazizą Al Saudą, sustabdyti Ali Mohammedo al-Nimro mirties bausmės vykdymą ir suteikti jam atleidimą arba sušvelninti jo bausmę; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares pasinaudoti visomis turimomis diplomatinėmis priemonėmis ir dėti visas pastangas, kad šis mirties bausmės vykdymas būtų sustabdytas;

3.  primena Saudo Arabijos Karalystei, kad ji yra Vaiko teisių konvencijos šalis, o pagal šią konvenciją griežtai draudžiama skirti mirties bausmę už nusikaltimus, kuriuos padarė jaunesni nei 18 m. asmenys;

4.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti Specialųjį baudžiamąjį teismą, įsteigtą 2008 m. terorizmo byloms nagrinėti, tačiau vis dažniau naudojamą siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn taikius disidentus, pateikiant akivaizdžiai politiškai motyvuotus kaltinimus ir vykdant teismo procesus, kuriais pažeidžiama pagrindinė teisė į teisingą bylos nagrinėjimą;

5.  ragina Saudo Arabijos vyriausybę užtikrinti, kad būtų skubiai ir nešališkai ištirti kaltinimai vykdžius kankinimus ir užtikrinti, kad Ali Mohammedui al-Nimrui būtų suteikta jam reikiama medicininė pagalba ir leista reguliariai matytis su savo šeima ir advokatais;

6.  primena Saudo Arabijai jos, kaip JT žmogaus teisių tarybos narės, įsipareigojimus; pažymi, kad neseniai Saudo Arabija buvo paskirta pirmininkauti JT žmogaus teisių tarybos nepriklausomų ekspertų komisijai; labai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas užtikrinti, kad šalyje taikomi žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagarbos standartai derėtų su tokiu jos tarptautiniu vaidmeniu;

7.  ragina sukurti geresnį ES ir Saudo Arabijos dialogo žmogaus teisių klausimais mechanizmą ir keistis ekspertinėmis žiniomis teisingumo ir teisės klausimais, siekiant Saudo Arabijos Karalystėje sustiprinti asmens teisių apsaugą, kad ji atitiktų šalyje įgyvendintos teisminių institucijų reformos procesą; ragina Saudo Arabijos Karalystės valdžios institucijas toliau tęsti būtinas su žmogaus teisėmis susijusias reformas, ypač reformas, susijusias su mirties nuosprendžių ir jų vykdymo apribojimu;

8.  ragina Saudo Arabiją pasirašyti ir ratifikuoti 1976 m. įsigaliojusį Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio 6 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į gyvybę;

9.  reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimų apie tai, kad 2014 m. padidėjo Saudo Arabijos Karalystėje paskelbtų mirties nuosprendžių skaičius, ir dėl to, kad 2015 m. teismo sprendimų dėl mirties bausmės įvykdymo daugėjo nerimą keliančiu greičiu;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui Al Saudui, Saudo Arabijos vyriausybei, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir JT Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0037.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0207.

Teisinė informacija - Privatumo politika