Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2883(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0997/2015

Debates :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Balsojumi :

PV 08/10/2015 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0345

Pieņemtie teksti
PDF 322kWORD 76k
Ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris - Strasbūra
Ali Mohammed al-Nimr lieta
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. oktobra rezolūcija par Ali Mohammed al-Nimr lietu (2015/2883(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2015. gada 12. februāra rezolūciju par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā(1) un 2014. gada 11. marta rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā(2),

–  ņemot vērā 1998. gada jūnijā pieņemtās un 2013. gada aprīlī atjauninātās ES pamatnostādnes par nāvessodu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas, jo īpaši 2014. gada 18. decembra rezolūciju par nāvessoda izpildes moratoriju (A/RES/69/186),

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2015. gada 22. septembra paziņojumus par Ali Mohammed al-Nimr lietu,

–  ņemot vērā 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu, kurā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kā arī 4. pantu, kas aizliedz spīdzināšanu,

–  ņemot vērā 2004. gada jūnijā pieņemtās un 2008. gada decembrī atjauninātās ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kuras puse ir Saūda Arābija,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantu un 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu,

–  ņemot vērā Arābu Cilvēktiesību hartu, kurai Saūda Arābija ir pievienojusies, un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu, kas garantē tiesības uz informāciju un uzskatu un vārda brīvību, kā arī 8. pantu, kas aizliedz fizisku vai psiholoģisku spīdzināšanu vai cietsirdīgu, nežēlīgu, pazemojošu vai necilvēcīgu izturēšanos,

–  ņemot vērā vēl vienu nesen otra nepilngadīgā Dawoud al-Marhoon lietā piespriesto nāvessodu, nocērtot galvu, kas 17 gadu vecumā pēc tam, kad viņu 2012. gada maijā arestēja protestu laikā Saūda Arābijas Austrumu provincē, ticis spīdzināts un piespiests parakstīt atzīšanos, kuru amatpersonas izmantojušas viņa apsūdzēšanai;

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Ali Mohammed al-Nimr, kas ir 21 gadu vecs un kura radinieks ir prominents disidents, 2015. gada maijā Saūda Arābijas Karalistes Augstākā krimināltiesa notiesāja ar nāvessodu, kā ziņots, nocērtot galvu un pēc tam sitot krustā, par apsūdzībām tostarp musināšanu, sacelšanos, laupīšanu un piederību teroristu šūniņai, tā kā Ali al-Nimr brīdī, kad viņš tika arestēts, pieprasot demokrātiju un vienlīdzīgas tiesības Saūda Arābijā, nebija sasniedzis 18 gadu vecumu, un tādējādi vēl nepilngadīgs; tā kā viņš tika notiesāts uz nāvi saistībā ar protestiem, galvenokārt šiītu Saūda Arābijas austrumu provincē; tā kā no ticamiem avotiem tiek ziņots, ka Ali al-Nimr spīdzināja un piespieda parakstīt atzīšanos; tā kā viņam liegtas jebkādas droša tiesas procesa un pienācīgas juridiskā procedūras garantijas saskaņā ar starptautisko tiesību aktiem;

B.  tā kā nāvessoda piespriešana kādam, kas pārkāpuma izdarīšanas laikā bija bērns, un vēlāk sekojošie apgalvojumi par spīdzināšanu nav saderīgi ar Saūda Arābiju starptautiskajām saistībām;

C.  tā kā spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas aizliegums ir iekļauts visos starptautiskajos un reģionālajos cilvēktiesību instrumentos un tas ir starptautisko paražu tiesību noteikums, kas ir saistošs visām valstīm neatkarīgi no tā, vai tās ir ratificējušas attiecīgos starptautiskos nolīgumus;

D.  tā kā ar nāvi notiesājošu spriedumu skaita palielināšanās ir cieši saistīta ar Saūda Arābijas Speciālās krimināltiesas spriedumiem lietās, reaģējot uz nodarījumiem, kas saistīti ar terorismu; tā kā saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību organizāciju rīcībā esošajiem datiem Saūda Arābijā laikā no 2014. gada augusta līdz 2015. gada jūnijam ir izpildīti nāvessodi vismaz 175 cilvēkiem;

E.  tā kā šī lieta ir viens no daudzajiem gadījumiem, kad Saūda Arābijas cilvēktiesību aktīvistiem tiek piespriests smags sods un viņi tiek aizskarti, Saūda Arābijas aktīvisti tiek vajāti par savu uzskatu paušanu, un daudzi no viņiem ir notiesāti saskaņā ar procedūrām, kas neatbilst starptautiskajiem godīgas tiesas standartiem, kā to 2014. gada jūlijā apstiprināja bijušais ANO augstais cilvēktiesību komisārs;

F.  tā kā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pantā noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz uzskatu un vārda brīvību gan tiešsaistē, gan bezsaistē; tā kā šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām;

G.  tā kā Saūda Arābijas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā Viņa Ekselence Faisal Trad Hassan Bin ANO Cilvēktiesību padomē iecelts par neatkarīgu ekspertu žūrijas priekšsēdētāju;

H.  tā kā dialoga uzsākšana starp Saūda Arābijas Karalisti (SAK) un ES par cilvēktiesību jautājumiem varētu būt konstruktīvs solis, lai uzlabotu savstarpējo izpratni un veicinātu reformas šajā valstī, tostarp tiesu iestāžu reformu;

I.  tā kā Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas (MENA) reģionā Saūda Arābija ir ietekmīgs un svarīgs politisks un ekonomisks spēks,

1.  stingri nosoda Ali Mohammed al-Nimr piespriesto nāvessodu; atkārtoti izsaka nosodījumu nāvessoda izmantošanai un stingri atbalsta nāvessoda moratoriju kā soli tā atcelšanas virzienā;

2.  aicina Saūda Arābijas iestādes un jo īpaši Viņa Majestāti Saūda Arābijas karali Salman bin Abdulaziz Al Saud apturēt nāvessoda izpildīšanu Ali Mohammed al-Nimr un viņu apžēlot vai mīkstināt viņam piespriesto sodu; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstis izmantot visus savus diplomātiskos līdzekļus un pūliņus, lai nekavējoties apturētu tā izpildīšanu;

3.  SAK atgādina, ka tā ir pievienojusies Konvencijai par bērna tiesībām, kas stingri aizliedz izmantot nāvessodu par noziegumiem, kas izdarīti, pirms persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu;

4.  mudina Saūda Arābijas iestādes atcelt Speciālo krimināltiesu, kas tika izveidota 2008. gadā, lai izskatītu ar terorismu saistītās lietas, tomēr aizvien vairāk tiek izmantota, lai tiesātu mierīgos disidentus acīmredzami politiski motivētās apsūdzībās un tiesu procedūrās, kas pārkāpj pamattiesības uz taisnīgu tiesu;

5.  aicina Saūda Arābijas valdību nodrošināt tūlītēju un neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem spīdzināšanas gadījumiem un nodrošināt, ka Ali Mohammed al-Nimr tiek sniegta jebkāda veida medicīniskā palīdzība, ko viņš varētu pieprasīt, un nodrošinātas iespējas regulāri tikties ar ģimeni un ar advokātiem;

6.  atgādina Saūda Arābijai par tās saistībām kā ANO Cilvēktiesību padomes loceklei; norāda, ka Saūda Arābija ANO Cilvēktiesību padomē nesen iecelta par neatkarīgu ekspertu darba grupas vadītāju; noteikti mudina Saūda Arābijas iestādes savā valstī nodrošināt, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas standarti atbilst šai lomai starptautiskajā arēnā;

7.  aicina uzlabot mehānismu dialogam starp ES un Saūda Arābijas cilvēktiesību jautājumos un pieredzes apmaiņu tieslietu un juridiskajos jautājumos, lai stiprinātu indivīda tiesību aizsardzību SAK saskaņā ar tieslietu reformu, ko tā ir uzņēmusies; aicina SAK iestādes īstenot nepieciešamās reformas cilvēktiesību jomā, jo īpaši reformas, kas saistītas ar nāvessoda piespriešanas un izpildes ierobežojumiem;

8.  aicina Saūda Arābiju parakstīt un ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kas stājās spēkā 1976. gadā, kura 6. pantā teikts, ka „katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību”;

9.  pauž dziļas bažas par SAK 2014. gadā piespriesto nāvessodu skaita pieaugumu, kā arī par satraucošo daudzumu tiesas spriedumu 2015.gadā lietās, kurās tiesa piespriedusi nāvessodu;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Viņa Augstībai karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saūda Arābijas valdībai, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0037.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0207.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika