Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2883(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0997/2015

Debatter :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2015)0345

Antagna texter
PDF 167kWORD 298k
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg
Fallet Ali Mohammed al-Nimr
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 12 februari 2015 om fallet Raif Badawi, Saudiarabien(1) och av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(2),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet, vilka antogs i juni 1998 och uppdaterades i april 2013,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner, särskilt resolutionen av den 18 december 2014 om ett moratorium för dödsstraffet (A/RES/69/186),

–  med beaktande av uttalandet av den 22 september 2015 av FN:s människorättsexperter om fallet Ali Mohammed al-Nimr,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, där det föreskrivs att var och en har rätt till yttrandefrihet, och av artikel 4, som förbjuder tortyr,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om försvarare av de mänskliga rättigheterna, vilka antogs i juni 2004 och sågs över 2008,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, som Saudiarabien är part i,

–  med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som Saudiarabien är part i, särskilt artikel 32.1 som garanterar rätten till information samt åsiktsfrihet och yttrandefrihet, och artikel 8 som förbjuder fysisk eller psykisk tortyr och grym, förnedrande, förödmjukande eller omänsklig behandling,

–  med beaktande av det nyligen inträffade fallet där döden genom halshuggning blev domen för en annan ung förbrytare, Dawoud al-Marhoon, som vid 17 års ålder påstås ha torterats och tvingats att underteckna en bekännelse, som av tjänstemän användes för att döma honom, efter det att han gripits i samband med protester i Saudiarabiens östra provins i maj 2012,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tjugoettårige Ali Mohammed al-Nimr, som är brorson till en framträdande oliktänkare, ådömdes i maj 2015 av Saudiarabiens högsta domstol dödsstraff, som enligt utsago ska verkställas genom halshuggning och därefter följas av korsfästelse. Bland åtalspunkterna mot honom märks omstörtande verksamhet, upplopp, protester, rån och medlemskap i en terroristgrupp. Vid den tidpunkt då Ali al-Nimr greps då han demonstrerade för demokrati och lika rättigheter i Saudiarabien hade han ännu inte fyllt 18 år, vilket innebar att han fortfarande var underårig. Han dömdes till döden med anledning av protester i Saudiarabiens östra provins, där befolkningen huvudsakligen består av shiamuslimer. Det hävdas från trovärdigt håll att Ali al-Nimr blev torterad och tvingades underteckna sin bekännelse. Han har inte fått några som helst garantier, vare sig för en säker rättegång eller för korrekt rättsprocess i enlighet med internationell rätt.

B.  Att någon döms till döden för ett brott han begått när han ännu var ett barn, och efter påståenden om tortyr, det är oförenligt med Saudiarabiens internationella förpliktelser.

C.  Förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff finns med i alla internationella och regionala instrument för de mänskliga rättigheterna och utgör en regel i internationell sedvanerätt, som alltså är bindande för alla stater, antingen de undertecknat de relevanta internationella överenskommelserna eller inte.

D.  Ökningen av antalet dödsdomar står i nära samband med utslagen från Saudiarabiens särskilda brottmålsdomstol i rättegångar mot terroristrelaterade brott. Enligt internationella människorättsorganisationer utfördes minst 175 avrättningar i Saudiarabien mellan augusti 2014 och juni 2015.

E.  Detta fall är ett av många fall där hårda domar har avkunnats mot saudiska aktivister som trakasseras och förföljs för att de uttryckt sina åsikter. Flera av dem har dömts enligt förfaranden som inte lever upp till internationella normer för rättvisa rättegångar, vilket bekräftades av FN:s f.d. högkommissarie för mänskliga rättigheter i juli 2014.

F.  I artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står det att envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, och denna rättighet gäller både på internet och utanför det. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

G.  Saudiarabiens FN-ambassadör i Genève, H.E. Faisal bin Hassan Trad, har utnämnts till ordförande för en panel av oberoende experter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter.

H.  Om det inleddes en dialog om mänskliga rättigheter mellan Konungariket Saudiarabien och EU skulle detta kunna bli ett konstruktivt steg för att förbättra den ömsesidiga förståelsen och främja reformer i landet, bland annat en reform av rättsväsendet.

I.  Saudiarabien är en inflytelserik och viktig politisk och ekonomisk aktör i regionen Mellanöstern och Nordafrika.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt dödsdomen mot Ali Mohammed al-Nimr. Parlamentet fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt starka stöd till att det införs ett moratorium som ett steg på väg mot dess avskaffande.

2.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter, och framför allt Hans Majestät Saudiarabiens konung Salman bin Abdulaziz Al Saud, att stoppa avrättningen av Ali Mohammed al-Nimr och benåda honom eller omvandla hans straff. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att använda alla sina diplomatiska redskap och göra allt för att omedelbart stoppa avrättningen.

3.  Europaparlamentet erinrar Konungariket Saudiarabien om att landet är part i konventionen om barnets rättigheter, som strängt förbjuder att brott som begåtts av någon som inte fyllt 18 år straffas med döden.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de saudiska myndigheterna att avskaffa den särskilda brottmålsdomstolen, som inrättades 2008 för att döma i terroristmål, men alltmer används för att lagföra fredliga oliktänkare i till synes politiskt motiverade fall och i förfaranden som strider mot den grundläggande rätten till en rättvis rättegång.

5.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att se till att det omedelbart görs en opartisk utredning av den påstådda tortyren, och att tillförsäkra Ali Mohammed al-Nimr all den läkarvård han kan tänkas behöva, tillsammans med möjligheter att regelbundet kontakta sin familj och sina advokater.

6.  Europaparlamentet erinrar Saudiarabien om dess åtaganden i egenskap av att vara medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet konstaterar att Saudiarabien nyligen utnämnts till ordförande för en panel av oberoende experter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter och uppmanar med kraft och eftertryck Saudiarabiens myndigheter att se till att landet respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på ett sätt som står i konsekvens med en sådan internationell roll.

7.  Europaparlamentet efterlyser en förstärkt mekanism för dialog mellan EU och Saudiarabien om frågor i anslutning till mänskliga rättigheter, och ett utbyte av sakkunniga på rättsväsen och juridiska frågor för att stärka skyddet av den enskildes rättigheter i Konungariket Saudiarabien, i linje med den process för reform av rättsväsendet som landet genomfört. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Konungariket Saudiarabien att fortsätta med de nödvändiga reformerna till förmån för mänskliga rättigheter, särskilt de som handlar om begränsning av dödsstraffet.

8.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att underteckna och ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som trädde i kraft 1976 och där det står att ”varje människa har en inneboende rätt till livet”.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den ökning av antalet dödsdomar som rapporteras i Konungariket Saudiarabien och över att landets domstolar i så alarmerande hög grad avkunnat dödsdomar under 2015.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt medlemsstaternas regeringar och parlament, Hans Majestät konung Salman bin Abdulaziz Al Saud, Konungariket Saudiarabiens regering, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0037.
(2) Antagna texter, P7_TA(2014)0207.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy