28. februar 2018
P8_TA(2015)0346(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv)
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
WORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik