Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0264(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0266/2015

Внесени текстове :

A8-0266/2015

Разисквания :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0346

Приети текстове
PDF 471kWORD 105k
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург
Платежните услуги на вътрешния пазар ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0547),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0230/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 февруари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 61, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7‑0169/2014),

—  като взе предвид измененията, които прие на своята сесия на 3 април 2014 г.(3)

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 18 септември 2014 г. относно недовършените дела от седмия парламентарен мандат,

—  като взе предвид допълнителния доклад на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0266/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 224, 15.7.2014 г., стр. 1.
(2) OВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 78.
(3) Приети текстове от тази дата, P7_TA(2014)0280.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (EС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО
P8_TC1-COD(2013)0264

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/2366.)

Правна информация - Политика за поверителност