Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0264(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0266/2015

Ingediende teksten :

A8-0266/2015

Debatten :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Stemmingen :

PV 08/10/2015 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0346

Aangenomen teksten
PDF 250kWORD 98k
Donderdag 8 oktober 2015 - Straatsburg
Betalingsdiensten in de interne markt ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
RECTIFICATIES
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 oktober 2015 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0547),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0230/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 5 februari 2014(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 december 2013(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 4 juni 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 en artikel 61, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0169/2014),

–  gezien de op zijn plenaire vergadering van 3 april 2014 aangenomen amendementen(3),

–  gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 september 2014 betreffende onafgedane zaken van de 7e zittingsperiode,

–  gezien het aanvullend verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0266/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 224 van 15.7.2014, blz. 1.
(2) PB C 170 van 5.6.2014, blz. 78.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0280.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG
P8_TC1-COD(2013)0264

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2015/2366.)

Juridische mededeling - Privacybeleid