Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0264(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0266/2015

Teksty złożone :

A8-0266/2015

Debaty :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Głosowanie :

PV 08/10/2015 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0346

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 102k
Czwartek, 8 października 2015 r. - Strasburg
Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
SPROSTOWANIA
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0547),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0230/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lutego 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 grudnia 2013 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 4 czerwca 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.59 i art. 61 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0169/2014),

–  uwzględniając poprawki przyjęte przez Parlament na jego posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2014 r.(3),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2014 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po siódmej kadencji parlamentarnej,

–  uwzględniając sprawozdanie uzupełniające Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0266/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 224 z 15.7.2014, s. 1.
(2) Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 78.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0280.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE
P8_TC1-COD(2013)0264

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2015/2366.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności