Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2740(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0987/2015

Внесени текстове :

B8-0987/2015

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0347

Приети текстове
PDF 496kWORD 83k
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург
Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания
P8_TA(2015)0347B8-0987/2015

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2015 г. по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания (въз основа на получени петиции) (2015/2740(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид петиция 626/2011 и 15 други петиции по отношение на законодателството относно ипотеките в Испания (179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 2563/2013 и 2610/2013),

–  като взе предвид петиция 513/2012 и 21 други петиции относно рисковите финансови инструменти в Испания (548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 1864/2012, 169/2013, 0171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 и 2274/2013),

–  като взе предвид разискванията в рамките на своята комисия по петиции със заинтересованите вносители на петиции, които последно се проведоха на 16 април 2015 г.,

–  като взе предвид Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/EС и Регламент (EС) № 1093/2010(1),

–  като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(2),

–  като взе предвид Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори(3),

–  като взе предвид изявлението на Комисията – по време на общото разискване на 19 май 2015 г. относно производство по несъстоятелност – относно прегледа и разширяването на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията във връзка с несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно социалните жилища в Европейския съюз(4),

–  като взе предвид въпроса към Комисията по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания (въз основа на получени петиции) (O-000088/2015 – B8‑0755/2015),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по петиции,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че големият брой получени петиции извежда на преден план хиляди трагични лични случаи, при които граждани са претърпели частична или цялостна загуба на лични спестявания, правени през целия им живот, и че тези петиции посочват ограниченията, с които потребителите се сблъскват, когато искат да получат точна и съществена информация относно финансови инструменти;

Б.  като има предвид, че организациите на гражданското общество в Испания продължават да протестират срещу стотиците хиляди случаи на съдебно отстранение от жилища, срещу неравноправните клаузи в ипотечните договори и срещу липсата на защита за заемополучателите; като има предвид, че според една от тези организации – Платформа за жертвите на ипотечни кредити (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH) – има 19 261 случая на съдебно отстранение в Испания през първото тримесечие на 2015 г. (6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2014 г.); като има предвид, че PAH счита, че са налице над 397 954 случая на съдебно отстранение в Испания от 2008 г. насам; като има предвид, че над 100 000 домакинства са загубили своите домове;

В.  като има предвид, че въздействието на кризата влоши ситуацията за отстранените по съдебен път семейства, които все още изплащат ипотечните си кредити и произтичащите от тях нарастващи лихви; като има предвид, че испанското правителство въведе възможността за datio in solutum като изключителна мярка в Закон 6/2012; припомня, че съгласно официални данни за второто тримесечие на 2014 г., принципът datio in solutum е одобрен само 1 467 пъти от 11 407 заявления, което представлява 12,86% от общия брой;

Г.  като има предвид, че националните и европейските съдилища установиха редица неравноправни клаузи и неправомерни практики в областта на ипотечното кредитиране в Испания (вж. съдебни решения на Съда C‑243/08, Pannon GSM), C-618/10, Banco Español de Crédito и C‑415/11, Catalunyacaixa), които е следвало да бъдат предотвратени от Директиви 93/13/ЕИО, 2004/39/ЕО и 2005/29/ЕО, ако всички те бяха изцяло транспонирани и изпълнени в Испания;

Д.  като има предвид, че Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (Директива за ипотечните кредити) ще се прилага за договорите за ипотечни кредити, съществуващи след 21 март 2016 г., и ще задължава кредиторите да уведомяват потребителите относно основните характеристики на договора за кредит;

Е.  като има предвид, че в резултат на решението, постановено по делото Aziz (Дело C-415/11), испанските органи приеха по ускорена процедура Закон 1/2013 от 14 май 2013 г. относно приемането на мерки за засилване на защитата на длъжниците по ипотечни кредити, преструктурирането на задълженията и социалните наеми (Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccion a los deudores hipotecarios, restructuracion de la deuda y alquiler social);

Ж.  като има предвид, че в резултат на решението, постановено по Дело C-169/14, испанските органи измениха националната система за обжалване на ипотечните кредити чрез заключителната разпоредба на Закон 9/2015 от 25 май 2015 г. относно спешни мерки по отношение на въпроси, свързани с несъстоятелност (Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en material concursal), за да я приведат в съответствие с Директива 93/13/ЕИО;

З.  като има предвид, че испанският парламент прие „Кодекс на добрите практики за надеждно преструктуриране на дългове, свързани с ипотечни кредити върху основни жилища“, който предимно е пренебрегван от финансовите органи поради незадължителния си характер и е постигнал много ограничени резултати по отношение на предотвратяването на съдебни отстранения или за налагане на datio in solutum, тъй като изискванията за допустимост изключват над 80% от засегнатите;

И.  като има предвид, че в много случаи потребителите не са били надлежно уведомени от банките за степента на риска, свързан с предлаганите инвестиции, и че в такива случаи банките също така не са извършили изпитвания за съответствие, за да установят дали клиентите разполагат с достатъчно знания, за да разберат поеманите от тях финансови рискове; като има предвид, че много от засегнатите граждани са възрастни хора, които са инвестирали спестяванията си, правени през целия им живот, като им е казано, че това не са рискови инвестиции;

Й.  като има предвид, че през последните няколко години броят на испанските граждани, за които се счита, че са пострадали от финансови измами, е 700 000, като техните банки по нелоялен начин са им продали рискови финансови инструменти, без да бъдат надлежно уведомени относно степента на риска и реалните последствия от това да нямат достъп до своите спестявания;

К.  като има предвид, че арбитражният механизъм, въведен от испанските органи, е отхвърлен от много от жертвите на финансови измами;

Л.  като има предвид, че Директива 2004/39/EО относно пазарите на финансови инструменти (Директивата за ПФИ) урежда предоставянето на инвестиционни услуги от страна на инвестиционни посредници и кредитни институции във връзка с финансови инструменти, включително привилегировани акции (preferentes). като има предвид, че член 19 от Директивата за ПФИ определя задълженията на предоставящите инвестиционни услуги на клиенти;

1.  Призовава Комисията да наблюдава изпълнението във всички държави членки на съдебното решение по дело C-415/11 (Aziz) и на Директива 93/13/ЕИО относно законодателството относно ипотеките, за да гарантира пълното спазване от страна на националните органи;

2.  Призовава финансовите субекти в целия Съюз да спрат извършването на злоупотреби срещу клиенти в областта на ипотеките, на сложните финансови продукти и на кредитните карти, включително и налагането на прекомерни лихвени проценти и произволната отмяна на услуги;

3.  Призовава финансовите субекти в целия Съюз да се въздържат от прибягването до съдебно отстранение на семейства, които живеят в единственото си жилище, а вместо това да се ангажират с преструктуриране на дълга;

4.  Призовава испанското правителство да се възползва от инструментите, с които разполага, за да намери цялостно решение за драстично намаляване на недопустимия брой съдебни отстранения;

5.  Призовава Комисията да следва отблизо транспонирането във всички държави членки на Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (Директива за ипотечните кредити);

6.  Призовава Комисията да споделя най-добрата практика относно прилагането в определени държави членки на принципа datio in solutum и да направи оценка на неговото въздействие върху потребителите и бизнеса;

7.  Предупреждава Комисията за съмненията, изразени от генералния адвокат на ЕС относно законосъобразността на мерките, приети от испанското правителство за разрешаване на нарушенията, установени от Съда на 14 март 2013 г., и да предотврати неправомерните практики в областта на ипотечното кредитиране;

8.  Призовава Комисията да наблюдава отблизо ефективното изпълнение на новите мерки, приети от испанското правителство, за да се разрешат съществуващите проблеми и да се предотвратят неправомерни банкови и търговски практики;

9.  Призовава Комисията да започне информационни кампании относно финансови инструменти и да повиши финансовата грамотност посредством образование, за да гарантира, че европейските граждани са по-добре осведомени относно предприетите рискове, когато участват в начинания с финансови продукти;

10.  Призовава Комисията да споделя най-добрите практики, които засилват защитата на гражданите с финансови затруднения; смята, че провеждането на основно обучение по финанси следва да се счита за допълнително предимство, за да се избегнат последствията от свръхзадлъжнялост;

11.  Призовава Европейския банков орган (ЕБО) и Европейската централна банка (ЕЦБ) да създадат кампания за установяване на добри практики, която да прикани банките и техния персонал да предоставят ясна, разбираема и правилната информация; подчертава, че потребителите трябва да вземат информирани решения въз основа на пълното разбиране на възможните рискове и че търговците и банките не трябва да подвеждат потребителите;

12.  Призовава ЕБО и ЕЦБ, с цел да се запази стабилността на финансовия сектор в ЕС, да предприемат по-нататъшни мерки, за да изискат от банките да отделят потенциално рискованото търгуване от тяхната дейност по приемане на депозити, в случаите когато упражняването на такива дейности излага на риск финансовата стабилност;

13.  Призовава Комисията и ЕЦБ да направят оценка на испанския арбитражен механизъм, въведен за граждани, които са жертви на финансови измами;

14.  Призовава Комисията да наблюдава правилното транспониране и прилагане на правото на ЕС от страна на Испания във връзка с финансовите инструменти, включващи преференциални акции.

15.  Призовава Комисията да предприеме последващи действия относно получени жалби и да проведе необходимото разследване;

16.  Отправя искане към Комисията да внесе законодателно предложение относно несъстоятелността на семействата;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на испанското правителство, на Съвета, на Комисията и на Европейската централна банка.

(1) ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34.
(2) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.
(3) ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0246.

Правна информация - Политика за поверителност