Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2879(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0998/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/10/2015 - 9.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0348

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 74k
Torsdag den 8. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Dødsstraf
P8_TA(2015)0348RC-B8-0998/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 om dødsstraf (2015/2879(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om afskaffelse af dødsstraffen, navnlig beslutning af 7. oktober 2010(1),

–  der henviser til fælleserklæringen af 10. oktober 2014 fra Federica Mogherini, næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekretær, i anledning af den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf,

–  der henviser til protokol nr. 6 og 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

–  der henviser til, at EU’s ordning for kontrol med udførsel af varer, der kan anvendes til dødsstraf, i øjeblikket er ved at blive ajourført;

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og anden valgfri protokol hertil,

–  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til undersøgelsen om det verdensomspændende narkotikaproblems indvirkning på menneskerettighederne, der blev offentliggjort af FN's Højkommissær for Menneskerettigheder i september 2015,

–  der henviser til resolutionerne fra FN’s Generalforsamling, navnlig resolutionen af 18. december 2014 om et moratorium for brugen af dødsstraf (A/RES/69/186),

–  der henviser til sluterklæringen fra den femte verdenskongres mod dødsstraf, der blev afholdt i Madrid den 12.-15. juni 2013,

–  der henviser til den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf, der afholdes den 10. oktober hvert år,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at afskaffelse af dødsstraffen i hele verden er et af hovedmålene i EU's menneskerettighedspolitik;

B.  der henviser til, at verdensdagen mod dødsstraf den 10. oktober 2015 vil fokusere på at skabe opmærksomhed om anvendelsen af dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser;

C.  der henviser til, at over 160 af FN's medlemsstater med en række forskellige retssystemer, traditioner, kulturer og religiøse baggrunde ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder enten har afskaffet dødsstraf eller ikke anvender den;

D.  der henviser til, at de seneste tal viser, at man har kendskab til mindst 2 466 personer i 55 lande, som blev idømt dødsstraf i 2014 – en stigning på næsten 23 % i forhold til tallet for 2013; der henviser til, at der blev gennemført mindst 607 henrettelser på verdensplan i 2014; der henviser til, at disse tal ikke omfatter de mennesker, der menes at være blevet henrettet i Kina, som er fortsat med at henrette flere mennesker end resten af verden tilsammen, samtidig med at landet dømmer tusindvis flere til døden; der henviser til, at der stadig afsiges dødsdomme og gennemføres henrettelser i et alarmerende omfang i 2015; der henviser til, at stigningen i antallet af dødsdomme er tæt knyttet til domstolsafgørelser i masseretssager som reaktion på terrorrelaterede lovovertrædelser i lande som Egypten og Nigeria; der henviser til, at Tchad og Tunesien overvejer en mulig genindførelse af dødsstraffen; der henviser til, at dødsdomme fortsat afsiges og eksekveres i visse stater i USA;

E.  der henviser til, at der rapporteres om, at folk er blevet dømt til døden ved stening i Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Iran, Irak, Sudan, Somalia and Saudi-Arabien, og der henviser til, at hundredvis af kvinder er blevet stenet for udenomsægteskabelige forhold i de seneste år; der henviser til, at stening som henrettelsesmetode betragtes som en form for tortur;

F.  der henviser til, at otte stater har dødsstraf for homoseksualitet i deres lovgivning (Mauretanien, Sudan, Iran, Saudi-Arabien, Yemen, Pakistan, Afghanistan og Qatar), og at provinser i Nigeria og Somalia officielt gennemfører dødsstraf for seksuelt samkvem mellem personer af samme køn;

G.  der henviser til, at dødsstraf ofte anvendes mod underprivilegerede, mentalt syge og mod medlemmer af nationale og kulturelle mindretal;

H.  der henviser til, at 33 stater anvender dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser, hvilket resulterer i omkring 1 000 henrettelser om året; der henviser til, at man har kendskab til, at henrettelser for sådanne lovovertrædelser i 2015 har fundet sted i Kina, Iran, Indonesien og Saudi-Arabien; der henviser til, at der i 2015 stadig er blevet afsagt dødsdomme for narkotikarelaterede lovovertrædelser i Kina, Indonesien, Iran, Kuwait, Malaysia, Saudi-Arabien, Sri Lanka, De Forenede Arabiske Emirater og Vietnam; der henviser til, at disse lovovertrædelser kan omfatte forskellige tiltaler for narkotikahandel eller besiddelse af narkotika;

I.  der henviser til, at der i de seneste 12 måneder er sket en global genopblussen i brugen af dødsstraf over for narkotikakriminalitet, idet en række stater henretter mennesker for narkotikarelaterede lovovertrædelser i betydeligt stigende grad, søger at genindføre dødsstraf for narkotikakriminalitet eller at bringe langvarige moratorier for dødsstraf til ophør;

J.  der henviser til, at Iran angiveligt har henrettet 394 narkotikakriminelle i de første seks måneder af 2015, sammenlignet med 367 i hele 2014; der henviser til, at halvdelen af alle henrettelser i Saudi-Arabien i år har været for narkotikakriminalitet, sammenlignet med kun 4 % af det samlede antal i 2010; der henviser til, at mindst 112 narkotikakriminelle sidder på dødsgangen i Pakistan og afventer henrettelse;

K.  der henviser til, at et antal borgere fra EU-medlemsstater enten er blevet henrettet eller afventer henrettelse i tredjelande for narkotikarelaterede lovovertrædelser;

L.  der henviser til, at det i artikel 6, stk. 2, i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder hedder, at dødsstraf kun må anvendes til de "mest alvorlige forbrydelser"; der henviser til, at FN's Menneskerettighedskomité og FN's særlige rapportører om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og tortur har erklæret, at der ikke må idømmes dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser; der henviser til, at obligatorisk dødsstraf for narkorelaterede lovovertrædelser og dens anvendelse er i strid med folkeretten og internationale normer;

M.  der henviser til, at Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler har opfordret de stater, der anvender dødsstraf, til at afskaffe den for narkotikarelaterede lovovertrædelser;

N.  der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne har givet mindst 60 mio. EUR til narkotikabekæmpelsesprogrammerne under FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) med fokus på håndhævelse af narkotikalovgivning i lande, der aktivt anvender dødsstraf for narkotikakriminalitet; der henviser til, at der i nylige rapporter fra NGO'er er blevet udtrykt bekymring over, at EU-finansierede narkotikabekæmpelsesprogrammer i lande, der stadig har dødsstraf, måske kan anspore til, at der idømmes dødsstraf og eksekveres henrettelser, og der henviser til, at disse rapporter kræver en vurdering;

O.  der henviser til, at Kommissionen under EU's instrument, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), og dets forgænger, stabilitetsinstrumentet (IfS), har iværksat to omfattende regionale narkotikabekæmpelsesforanstaltninger – kokain- og heroinruteprogrammerne, som omfatter lande, der anvender dødsstraf for narkotikakriminalitet; der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 10 i IcSP-forordningen er forpligtet til at anvende operationelle retningslinjer for menneskerettighederne og den humanitære folkeret i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet;

1.  gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf og støtter kraftigt indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt på vej til afskaffelse; understreger endnu en gang, at afskaffelsen af dødsstraf bidrager til at øge den menneskelige værdighed, og at EU's endelige mål er en universel afskaffelse;

2.  fordømmer alle henrettelser, hvor de end finder sted; er fortsat dybt bekymret over, at mindreårige og personer med mentalt eller intellektuelt handicap idømmes dødsstraf, og opfordrer til omgående og definitivt at gøre en ende på denne form for praksis, der krænker internationale menneskerettighedsnormer; udtrykker sin dybe bekymring over de masseretssager, der for nylig har ført til et stort antal dødsdomme;

3.  udtrykker alvorlig bekymring over den praksis med stening, der stadig anvendes i adskillige lande, og opfordrer indtrængende regeringerne i de pågældende lande til straks at vedtage lovgivning, der forbyder stening;

4.  opfordrer indtrængende Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til fortsat at bekæmpe anvendelsen af dødsstraf og til kraftigt at støtte moratoriet som et skridt på vej til afskaffelse, til fortsat at insistere på afskaffelse af dødsstraf på verdensplan, til kraftigt at opfordre de lande, der stadig eksekverer dødsstraf, til at overholde internationale minimumsnormer, til at indskrænke anvendelsesområdet for og brugen af dødsstraf og til at offentliggøre klare og nøjagtige oplysninger om antallet af dødsdomme og henrettelser; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til fortsat at holde et vågent øje med udviklingen i alle lande, i særdeleshed Hviderusland, som er det eneste europæiske land, der stadig har dødsstraf, og til at benytte alle de midler, den har til rådighed, til at gøre sin indflydelse gældende;

5.  glæder sig over, at dødsstraffen er afskaffet i visse amerikanske stater, og tilskynder EU til at fortsætte sin dialog med USA med henblik på en total afskaffelse, således at man kan stå sammen om at bekæmpe dødsstraf på verdensplan;

6.  opfordrer Kommissionen til at give særlig opmærksomhed, for så vidt angår bistand og politisk støtte, til lande, der gør fremskridt med hensyn til afskaffelse af dødsstraf, eller som tilskynder til et universelt moratorium for dødsstraf; opfordrer til bilaterale og multilaterale initiativer mellem medlemsstater, EU, FN, tredjelande og andre regionale organisationer på områder, der har med dødsstraf at gøre;

7.  minder om, at dødsstraf er uforenelig med værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, som EU er grundlagt på, og at enhver medlemsstat, der genindfører dødsstraffen, derfor vil gøre sig skyldig i overtrædelse af traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

8.  er særlig bekymret over den stigende anvendelse af dødsstraf i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme i en række lande og over muligheden for, at den genindføres i andre lande;

9.  fordømmer anvendelse af dødsstraf til at undertrykke opposition eller på grund af religiøs overbevisning, homoseksualitet eller utroskab eller på grund af forhold, som enten anses for at være banale eller overhovedet ikke anses for at være en forbrydelse; opfordrer derfor de stater, der gør homoseksualitet til en forbrydelse, til ikke at anvende dødsstraf for det;

10.  er fortsat helt overbevist om, at dødsstraf ikke afskrækker folk fra at handle med narkotika eller forhindrer dem i at blive ofre for narkotikamisbrug; opfordrer lande, der stadig har dødsstraf, til at indføre alternativer til dødsstraf for narkotikakriminalitet, som især fokuserer på programmer til forebyggelse af narkotikamisbrug og skadebegrænsende programmer;

11.  gentager sin henstilling til Kommissionen og medlemsstaterne om, at afskaffelse af dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser bør gøres til en forudsætning for økonomisk bistand, teknisk bistand, kapacitetsopbygning og andre former for støtte til narkotikabekæmpelsespolitikken;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på ny at bekræfte det kategoriske princip, at europæisk hjælp og bistand, herunder UNODC's nakotikabekæmpelsesprogrammer, ikke må lette retshåndhævende operationer, der fører til dødsdomme og henrettelse af de anholdte;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke kontrollen med udførsel af produkter, der kan anvendes til dødsstraf;

14.  er dybt bekymret over den manglende åbenhed omkring Kommissionens og medlemsstaternes bistand til narkotikabekæmpelsesoperationer i lande, der aktivt anvender dødsstraf for narkotikakriminalitet; anmoder om, at Kommissionen offentliggør en årlig beretning om sin finansiering af narkotikabekæmpelsesprogrammer i lande, der stadig har dødsstraf for narkotikakriminalitet, hvori den gør rede for, hvilke menneskerettighedsgarantier der er blevet anvendt til at sikre, at denne finansiering ikke anvendes til at fremme dødsstraf;

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest at gennemføre de operationelle retningslinjer, der er fastsat i artikel 10 i IcSP-forordningen, og til at anvende dem konsekvent på kokain- og heroinruteprogrammerne;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at efterleve henstillingerne i EU's narkotikahandlingsplan (2013-2016) om, at der bør udvikles et "værktøj til vejledning om og evaluering af menneskerettighederne" for at sikre, at menneskerettighederne "er effektivt integreret i EU's eksterne narkotikaindsats";

17.  opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at udstikke retningslinjer for en omfattende og effektiv europæisk dødsstrafspolitik med henblik på de snesevis af europæiske statsborgere, der risikerer henrettelse i tredjelande, som bør omfatte stærke og forstærkede mekanismer til identifikation, ydelse af juridisk bistand og diplomatisk repræsentation;

18.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at FN's Generalforsamlings særlige samling om verdens narkotikaproblem, der skal afholdes i april 2016, kommer til at omhandle dødsstraf for narkorelaterede lovovertrædelser, og fordømmer anvendelsen heraf;

19.  støtter alle FN-organer, mellemstatslige regionale organer og NGO'er i deres fortsatte bestræbelser på at anspore stater til at afskaffe dødsstraf; opfordrer Kommissionen til at fortsætte finansieringsprojekter på dette område via det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

20.  glæder sig over de nylige ratifikationer af den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der har til formål at afskaffe dødsstraf, hvormed antallet af deltagerstater er steget til 81; opfordrer alle stater, der ikke deltager i protokollen, til at ratificere den omgående;

21.  opfordrer de medlemsstater af Europarådet, der mangler at ratificere protokol 6 og 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention, om at gøre det, med henblik på at sikre effektiv afskaffelse af dødsstraffen inden for hele Europarådets område;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling og regeringerne i FN's medlemsstater.

(1) EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 5.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik