Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0998/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.7

Antagna texter :

P8_TA(2015)0348

Antagna texter
PDF 177kWORD 305k
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg
Dödsstraffet
P8_TA(2015)0348RC-B8-0998/2015

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2015 om dödsstraffet (2015/2879(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödsstraffet, särskilt den som antogs den 7 oktober 2010(1),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen den 10 oktober 2014 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och Europarådets generalsekreterare, Thorbjørn Jagland, på Europadagen och världsdagen mot dödsstraffet,

–  med beaktande av protokollen 6 och 13 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet,

–  med beaktande av EU:s ordning för kontroll av export av produkter som kan användas för dödsstraff, som håller på att uppdateras,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och det andra fakultativa protokollet till den,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av studien om hur narkotikaproblemet i världen påverkar åtnjutandet av mänskliga rättigheter, vilken offentliggjordes i september 2015 av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av resolutionerna från FN:s generalförsamling, särskilt resolutionen av den 18 december 2014 om ett moratorium för dödsstraffet (A/RES/69/186),

–  med beaktande av slutdeklarationen som antogs vid den femte världskongressen mot dödsstraff, som hölls i Madrid den 12–15 juni 2013,

–  med beaktande av Världsdagen och Europadagen mot dödsstraffet som uppmärksammas den 10 oktober varje år,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Avskaffande av dödsstraffet i hela världen är ett av huvudmålen för EU:s människorättspolitik.

B.  Fokuset för världsdagen mot dödsstraffet den 10 oktober 2015 ligger på att öka medvetenheten när det gäller tillämpningen av dödsstraffet för narkotikarelaterade brott.

C.  Enligt FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter finns det fler än 160 FN‑medlemsstater, med varierande rättssystem, traditioner, kulturer och religiösa miljöer, som antingen har avskaffat dödsstraffet eller inte tillämpar det.

D.  De senaste siffrorna avslöjar att, såvitt veterligt, minst 2 466 personer i 55 länder dömdes till döden under 2014, vilket är en ökning med nästan 23 procent jämfört med 2013. Minst 607 avrättningar utfördes runtom i världen 2014. I dessa siffror ingår inte det antal människor som tros ha avrättats i Kina, där man fortsatte att avrätta fler människor än i världens alla andra länder sammantaget, och samtidigt dömde tusentals fler till döden. Under 2015 har man i alarmerande takt fortsatt att utfärda dödsdomar och genomföra avrättningar. Det ökade antalet dödsdomar beror till stor del på domstolsbeslut i massrättegångar i samband med terroristrelaterade brott i länder som Egypten och Nigeria. I Tchad och Tunisien överväger man att eventuellt återinföra dödsstraffet. Dödsdomar avkunnas och verkställs fortfarande i vissa delstater i Förenta staterna.

E.  Det rapporteras att människor har dömts till döden genom stening i Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Iran, Irak, Sudan, Somalia och Saudiarabien, och under de senaste åren har hundratals kvinnor stenats till döds för äktenskapsbrott. Avrättning genom stening anses som en form av tortyr.

F.  Åtta stater har i sin lagstiftning dödsstraff mot homosexualitet (Mauretanien, Sudan, Iran, Saudiarabien, Jemen, Pakistan, Afghanistan och Qatar), och olika provinser i Nigeria och Somalia verkställer officiellt dödsstraff för sexuella handlingar mellan personer av samma kön.

G.  Dödsstraffet används ofta mot de sämst ställda, mot psykiskt sjuka och mot personer från nationella eller kulturella minoriteter.

H.  33 länder tillämpar dödsstraffet för narkotikarelaterade brott, vilket leder till uppskattningsvis 1 000 avrättningar varje år. Det är känt att under 2015 har avrättningar för sådana brott utförts i Kina, Iran, Indonesien och Saudiarabien. År 2015 avkunnades fortfarande dödsdomar för narkotikarelaterade brott i Kina, Indonesien, Iran, Kuwait, Malaysia, Saudiarabien, Sri Lanka, Förenade Arabemiraten och Vietnam. Dessa brott kan omfatta olika anklagelser som rör narkotikahandel eller innehav av narkotika.

I.  Under de senaste tolv månaderna har tillämpningen av dödsstraff för narkotikabrott ökat globalt. Ett antal stater har avrättat människor för narkotikabrott i avsevärt högre takt, andra är på väg att återinföra dödsstraffet för narkotikabrott medan ytterligare några har avbrutit långvariga moratorier på dödsstraff.

J.  Iran rapporteras ha avrättat 394 narkotikabrottslingar under första halvåret 2015, jämfört med 367 under hela 2014. Hälften av alla de avrättningar som verkställdes i Saudiarabien i år har rört narkotikarelaterade brott, jämfört med 4 procent av alla avrättningar 2010. Minst 112 narkotikabrottslingar sitter i dödscell i Pakistan i väntan på avrättning.

K.  Ett antal medborgare i EU:s medlemsstater har antingen avrättats eller väntar på avrättning i tredjeländer på grund av narkotikarelaterade brott.

L.  Artikel 6.2 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter fastställer att dödsstraffet endast får tillämpas för de ”allvarligaste brotten”. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och om tortyr har förklarat att dödsstraffet inte bör utdömas för narkotikarelaterade brott. Obligatoriskt dödsstraff och tillämpningen av detta för narkotikabrott bryter mot internationell rätt och internationella normer.

M.  Internationella narkotikakontrollstyrelsen har uppmuntrat stater som utdömer dödsstraff att avskaffa det för narkotikarelaterade brott.

N.  Kommissionen och medlemsstaterna har gett minst 60 miljoner euro till FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås (UNODC) program för bekämpning av narkotika, som är inriktade på narkotikabekämpning i länder som aktivt tillämpar dödsstraffet för narkotikabrott. I aktuella rapporter från icke-statliga organisationer har det yppats farhågor om att EU-finansierade program för bekämpning av narkotika i de länder som fortfarande tillämpar dödsstraff kan uppmuntra till dödsstraff och avrättningar, och dessa rapporter måste bedömas.

O.  Inom ramen EU:s instrument som bidrar till stabilitet och fred (IcSP) och dess föregångare, stabilitetsinstrumentet (IfS), har kommissionen tagit initiativ till två storskaliga regionala åtgärder för bekämpning av narkotika – kokain- och heroinvägsprogrammen – vilka även innefattar länder som tillämpar dödsstraffet för narkotikabrott. Enligt artikel 10 IcSP-förordningen är kommissionen ålagd att utveckla operativ vägledning för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med åtgärder mot organiserad brottslighet.

1.  Europaparlamentet fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt starka stöd till att det införs ett moratorium som ett steg på väg mot dess avskaffande. Parlamentet betonar än en gång att avskaffandet av dödsstraffet bidrar till att stärka den mänskliga värdigheten och att EU:s slutgiltiga mål är att det generellt ska avskaffas.

2.  Europaparlamentet fördömer alla avrättningar, oavsett var de äger rum. Parlamentet är fortsatt allvarligt oroat över att underåriga och personer med psykiska funktionshinder döms till döden, och kräver att man omedelbart och definitivt upphör med sådana brott mot internationella människorättsnormer. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de massrättegångar som nyligen lett till ett mycket stort antal dödsdomar.

3.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över bruket av stening, som fortfarande rapporteras i ett flertal länder och uppmanar med kraft regeringarna i de länder det berör att omedelbart lagstifta om förbud mot stening.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsätta kampen mot användningen av dödsstraffet, att ge ett stort stöd till moratoriet på vägen mot avskaffande, att fortsätta att verka för ett avskaffande i hela världen samt att kraftfullt uppmana länder som fortfarande tillämpar dödsstraffet att följa internationella miniminormer, att begränsa dödsstraffets omfattning och användning samt att offentliggöra tydliga och precisa uppgifter om antalet dödsdomar och avrättningar. Parlamentet uppmanar med kraft utrikestjänsten att förbli vaksam när det gäller händelseutvecklingen i alla länder, särskilt i Vitryssland, som är det enda europeiska land som fortfarande har dödsstraff, och att använda alla tillgängliga medel för att utöva inflytande.

5.  Europaparlamentet välkomnar avskaffandet av dödsstraffet i vissa amerikanska delstater och uppmuntrar EU att fortsätta dialogen med Förenta staterna i syfte att avskaffa det helt och hållet, för att EU och Förenta staterna tillsammans ska kunna åtgärda frågan om dödsstraffet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när det gäller bistånd och politiskt stöd, särskilt uppmärksamma länder som gör framsteg med dödsstraffets avskaffande eller stöder ett allmänt moratorium för dödsstraff. Parlamentet uppmuntrar till bilaterala och multilaterala initiativ mellan medlemsstaterna, EU, FN, tredjeländer och andra regionala organisationer i frågor som är relaterade till dödsstraffet.

7.  Europaparlamentet påminner om att dödsstraffet inte är förenligt med sådana värden som respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, på vilka EU är grundat, och att om en medlemsstat återinför dödsstraffet skulle detta därför strida mot fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

8.  Europaparlamentet är särskilt oroat över att dödsstraffet i ett antal länder används alltmer som ett led i kampen mot terrorism, liksom över att dödsstraffet kanske kommer att återinföras i andra länder.

9.  Europaparlamentet fördömer framför allt användning av dödsstraff för att undertrycka oppositionen, eller som straff för någons religiösa tro, homosexualitet eller äktenskapsbrott, eller med hänvisning till andra faktorer som borde anses som triviala eller inte alls betraktas som brott. Parlamentet uppmanar därför de stater som kriminaliserar homosexualitet att inte tillämpa dödsstraff för homosexualitet.

10.  Europaparlamentet är fortfarande fast övertygat om att dödsdomarna inte motverkar narkotikasmuggling eller hindrar individer från att bli offer för narkotikamissbruk. Parlamentet uppmanar de länder som har kvar dödsstraffet att införa alternativ till dödsstraffet vid narkotikabrott, vilka i synnerhet är inriktade på narkotikaförebyggande åtgärder och program för skademinskning.

11.  Europaparlamentet upprepar sin rekommendation till kommissionen och medlemsstaterna att avskaffandet av dödsstraffet för narkotikarelaterade brott bör göras till ett villkor för ekonomiskt bistånd, tekniskt bistånd, kapacitetsuppbyggnad och annat stöd för bekämpning av narkotikabrottslighet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ånyo bekräfta den kategoriska principen om att bistånd och stöd från Europa inte får underlätta genomförande av brottsbekämpningsinsatser, bland dem också UNODC:s program mot narkotika, som leder till dödsdomar mot och avrättningar av dem som gripits.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att förstärka kontrollerna av export av produkter som kan användas för dödsstraffet.

14.  Europaparlamentet är djupt oroat över bristen på insyn i det stöd och bistånd som kommissionen och medlemsstaterna ger till insatser mot narkotikarelaterad brottslighet i länder som aktivt tillämpar dödsstraffet för narkotikabrott. Parlamentet begär att kommissionen ska offentliggöra en årlig redovisning av sitt stöd till program mot narkotika i länder som har kvar dödsstraffet för narkotikabrott, och ange vilka garantier för mänskliga rättigheter som tillämpats för att inte stödet ska möjliggöra dödsstraff.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att snarast tillämpa den operativa vägledning som anges i artikel 10 i IcSP-förordningen och att tillämpa den rigoröst på kokain- och heroinvägsprogrammen.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att rätta sig efter rekommendationen i EU:s handlingsplan för narkotika 2013–2016, om att ett ”verktyg för vägledning och konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter” bör utvecklas och genomföras för att säkerställa att mänskliga rättigheter ”integreras på ett effektivt sätt i EU:s yttre insatser på narkotikaområdet”.

17.  Europaparlamentet uppmanar med kraft utrikestjänsten, kommissionen och rådet att utforma riktlinjer för en omfattande och effektiv europeisk strategi i fråga om dödsstraff med hänsyn till att det finns dussintals europeiska medborgare som har dömts till döden i tredjeländer. Denna strategi bör omfatta kraftfulla och förstärkta mekanismer när det gäller identifikationssystem, tillhandahållande av rättshjälp och diplomatisk representation.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att FN:s generalförsamlings särskilda session i april 2016 om narkotikaproblemet i världen tar upp användningen av dödsstraffet för narkotikarelaterade brott och fördömer tillämpningen av det.

19.  Europaparlamentet stöder alla FN-organ, mellanstatliga regionala organ och icke‑statliga organisationer i deras fortsatta ansträngningar att uppmuntra stater att avskaffa dödsstraffet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta finansiera projekt inom detta område via det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

20.  Europaparlamentet välkomnar den senaste tidens ratificeringar av det andra fakultativa protokollet om avskaffande av dödsstraffet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande, vilket innebär att antalet stater som är parter i protokollet nu uppgår till 81. Parlamentet uppmanar alla stater som inte är parter i protokollet att omedelbart ratificera det.

21.  Europaparlamentet uppmanar de av Europarådets stater som ännu inte ratificerat protokollen 6 och 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att göra det, för att dödsstraffet effektivt ska avskaffas i hela det område som omfattas av Europarådet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s generalförsamlings ordförande och regeringarna i FN:s medlemsstater.

(1) EUT C 371 E, 20.12.2011, s. 5.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy