Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0988/2015

Внесени текстове :

B8-0988/2015

Разисквания :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0350

Приети текстове
PDF 583kWORD 109k
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург
Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие
P8_TA(2015)0350B8-0988/2015

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (2015/2754(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно установяването на равенство между половете като един от основните принципи, на които се базира ЕС,

—  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който въвежда принципа за съгласуваност на политиките за развитие, съгласно който целите на сътрудничеството за развитие трябва да бъдат взети предвид в политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни,

—  като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г., Пекинската декларация и платформа за действие, както и последващите документи за постигнатите резултати, приети на специалните сесии на ООН „Пекин+5“, „Пекин+10“, „Пекин+15“ и „Пекин+20“ във връзка с последващите действия и инициативи за прилагане на Пекинската декларация и платформа за действие, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г., 2 март 2010 г. и 9 март 2015 г.,

—  като взе предвид изпълнението на програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР), проведена в Кайро през 1994 г., на която световната общност призна и потвърди, че сексуалното и репродуктивното здраве и репродуктивните права са от основно значение за устойчивото развитие,

—  като взе предвид стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. (COM(2010)0491),

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (2010 – 2015 г.), Доклада за изпълнение от 2013 г. (SWD(2013)0509), заключенията на Съвета от 19 май 2014 г. по този въпрос и Доклада за изпълнение от 2014 г. (SWD(2015)0011),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие и относно ново глобално партньорство за изкореняване на бедността и за устойчиво развитие,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно ЕС и рамката за световно развитие след 2015 г.(1),

—  като взе предвид оценката за подкрепата на ЕС за равенството между половете и овластяването на жените в партньорските държави(2),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

—  като взе предвид въпросите, отправени до Съвета и до Комисията, относно подновяването на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (O‑000109/2015 – B8‑0762/2015 и O‑000110/2015 – B8‑0763/2015),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по развитие,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз (ЕС) е поел ангажимент да насърчава равенството между половете и да интегрира принципа за равенство между половете във всички свои действия; като има предвид, че равенството между половете и овластяването на жените е предпоставка за постигане на целите за устойчиво развитие в периода след 2015 г., но че това са също така и независими цели, свързани с правата на човека, които следва да бъдат преследвани, независимо от ползите за развитието и растежа; като има предвид, че насилието, основано на пола, представлява сериозно нарушение на правата на човека и в никакъв случай не следва да бъде оправдавано с религия, култура и традиция;

Б.  като има предвид, че при извършването на 20-годишния преглед на изпълнението на Пекинската декларация и платформа за действие беше констатирано, че напредъкът към постигане на равенство между половете и овластяване на жените е бавен и неравномерен и че нито една държава в света не е преодоляла напълно неравнопоставеността между половете; като има предвид, че при прегледа беше установено, че тази липса на напредък се изостря от продължаващия хроничен недостиг на инвестиции в областта на равенството между половете и овластяването на жените;

В.  като има предвид, че две от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), които са ясно свързани с въпроса за правата на жените, а именно насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените (ЦХР 3) и подобряване на здравословното състояние на майките (ЦХР 5), все още до голяма степен не са реализирани; като има предвид, че всеки ден около 800 жени умират вследствие на усложнения по време на бременността или при раждането; като има предвид, че около 222 милиона жени в развиващите се страни нямат достъп до безопасни и съвременни методи за семейно планиране, а делът на помощите за развитие, насочени към семейно планиране, продължава да намалява спрямо общите помощи за здравеопазване в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че по-голямата част от бедните хора по света са жени и домакинства, оглавявани от жени; като има предвид, че уязвимостта на маргинализираните жени нараства; като има предвид, че 62 милиона момичета по света не посещават училище;

Д.  като има предвид, че всяка трета жена в света има вероятност да стане жертва на физическо и сексуално насилие поне веднъж в живота си; като има предвид, че всяка година 14 милиона момичета биват принудени да сключат брак; като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за зачитане на правото на всяко лице да разполага с пълен контрол и да решава свободно въпросите, свързани с неговата сексуалност, сексуално и репродуктивно здраве, без дискриминация, принуда и насилие;

Е.  като има предвид, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) докладва(3), че инвестициите са „твърде недостатъчни за постигане на равнопоставеност между половете“ въпреки утрояването на помощта, отпускана за тази цел от членовете на организацията, която помощ достигна 28 милиарда щатски долара през 2012 г.; като има предвид, че финансирането за постигане на равнопоставеност между половете е насочено най-вече към социалния сектор, което води до влагането на по-малко инвестиции в икономическия и производствения сектор, а същевременно анализ на ОИСР показва, че инвестициите в областта на равнопоставеността между половете осигуряват най-висока възвръщаемост от всички инвестиции за развитие;

Ж.  като има предвид, че 2,5 милиарда души, повечето от които жени и младежи, продължават да бъдат изключени от формалния финансов сектор;

Коренна промяна във втория план за действие относно равенството между половете (GAP2)

1.  Счита, че заключенията от оценката на GAP1 показват ясната необходимост от коренна промяна в действията на ЕС в областта на равенството между половете и овластяването на жените, както и че е необходимо подновяване на политическия ангажимент от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията с цел подобряване на резултатите; подчертава, че е важно основните препоръки от оценката да бъдат приложени в плана, който ще наследи сегашния план за действие относно равенството между половете, като се започне с прокарването на цялостно управленско решение;

2.  Приветства намерението на Комисията за извършване на пълна реформа с новия План за действие относно равенството между половете и следователно счита, че GAP2 следва да бъде под формата на съобщение на Комисията; съжалява, че GAP2 е създаден като Съвместен работен документ на службите, а не като съобщение на Комисията; приканва Комисията и ЕСВД да започнат изпълнението на новия план във възможно най-кратки срокове, така че да бъдат постигнати конкретни резултати, като част от по-широкообхватния ангажимент на ЕС в областта на равенството между половете и овластяването на жените в Целите за устойчиво развитие , както и и да включат Парламента в консултациите по време на този процес;

3.  Счита, че GAP2 следва да бъде насочен към всички аспекти на външната политика на ЕС — сътрудничество за развитие, хуманитарна помощ, търговия, права на човека и външни работи, миграция и убежище – в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, и следва да се прилага по еднакъв начин за развиващите се страни, за съседните на ЕС държави, както и за държавите, обхванати от процеса на разширяване;

4.  Счита, че равенството между половете и овластяването на жените следва да бъдат основни задачи за институциите на ЕС, с ясни задължения за ръководството в централната администрация и делегациите на ЕС; подчертава факта, че ръководителите на делегации, началниците на отдели и членовете на висшето ръководство трябва да носят отговорност за докладването, мониторинга и оценката на политиките в областта на равенството между половете и овластяването на жените, както и че принципът за равенство между половете трябва да бъде включен в длъжностните характеристики и обучението на всички служители;

5.  Счита, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) следва да гарантира, че всички членове на Комисията, които отговарят за външната дейност на ЕС, демонстрират необходимото лидерство за гарантиране на успешното прилагане на GAP2; приветства заключенията на Съвета от май 2015 г., в които се подчертава ангажиментът на държавите членки във връзка с програмата за реформа в областта на правата на жените и момичетата; подчертава, че е необходимо действията на Комисията/ЕСВД и тези на държавите членки да бъдат взаимодопълняеми;

6.  Изразява съжаление във връзка с факта, че въпросите за равенството между половете не са разгледани в годишния доклад на ГД „Развитие и сътрудничество“ за 2014 г., и призовава въпросите за равенството между половете и овластяването на жените да бъдат включени в годишните доклади на всички генерални дирекции на Комисията, които в бъдеще участват във външната дейност на ЕС и ЕСВД; призовава всички делегации на ЕС да представят годишен доклад за GAP, а делегациите на ЕС да представят обобщение на резултатите във връзка с равенството между половете и овластяването на жените в техните годишни доклади, средносрочни прегледи и оценки на национално равнище; счита, че резултатите следва да бъдат включени в ориентиран към резултатите мониторинг;

7.  Отбелязва, че междинният преглед през 2017 г. на програмните документи по Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) представлява добра възможност за оценка на въздействието на финансираните от ИСР програми за жени и момичета, за ясно определяне на това каква част от програмите, финансирани от ИСР, е предназначена за жени и момичета, както и за извършване на необходимото преразпределение на средства;

8.  Припомня принципа на ЕС за съгласуваност на политиките за развитие и подчертава, че е важно да се координират вътрешните и външните политики на ЕС и че е необходимо да се осигури съгласуваност между политиките във връзка с новия GAP и следващия план за действие относно правата на човека и демокрацията; подчертава, че въпросът за равенството между половете трябва да бъде систематична и неделима част от диалога за правата на човека, провеждан между ЕС и трети държави; призовава ЕСВД да започне диалог по въпроса за равенството между половете, в допълнение към диалога за правата на човека, провеждан с трети държави;

9.  Отново заявява, че пълната координация между централните звена, делегациите и посолствата на държавите членки е от съществено значение за успешното прилагане на GAP2, чрез използване на профили на държавите във връзка с аспектите на равенството между половете, както и на други инструменти; в тази връзка подчертава, че преразглеждането на националното планиране по линия на ЕФР дава възможност за гарантиране на пълно прилагане на GAP2 и за извършване на необходимите промени;

Събиране на данни и цели

10.  Призовава за по-ефективно прилагане на стратегиите и настоява за използването на количествени и качествени показатели, отчитащи аспектите на пола, както и за системно и своевременно събиране на необобщени данни по пол за бенефициентите и участниците във всички дейности, като част от процеса на мониторинг и оценка; настоява данните да бъдат предоставени на обществеността, за да се осигури финансова отчетност и прозрачност; счита, че докладването следва да се съгласува и да се включва в съществуващите системи за мониторинг и оценка, като например рамката за резултатите на генералната дирекция на Комисията, която отговаря за международното сътрудничество и развитието (ГД „Развитие и сътрудничество“); подчертава необходимостта от инвестиране в националните статистически системи и призовава всички държави членки да въведат системи за наблюдение, отчитащи аспектите на пола;

11.  Приканва делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки да отдадат приоритетно значение и да инвестират средства за изготвянето на качествен анализ за равенството между половете като основа за разработването на национални стратегии и планиране; счита, че ЕС следва да преразгледа националните индикативни планове от гледна точка на новия GAP;

12.  Признава, че момичетата и младите жени са в особено неравностойно положение и са изложени на рискове, и че е необходимо да се отдели специално внимание, за да се гарантира достъпът на момичетата до образование и за да могат те да живеят без насилие, както и да се премахнат дискриминационните закони и практики, като на момичетата и младите жени по света бъдат предоставени повече възможности;

13.  Набляга на необходимостта от ясни цели и показатели, измервани и разбити по пол, възраст, увреждане и други фактори, както и от по-добро проследяване на разходването на бюджетни средства; подчертава, че целите и методологията за мониторинг следва да бъдат приведени в съответствие с рамката за световно развитие за периода след 2015 г., както и с други относими международни рамки;

14.  Подчертава, че ЕС трябва да определи и да осигури достатъчно финансови и човешки ресурси за изпълнение на своите ангажименти във връзка с въпросите за равенството между половете и овластяването на жените; подчертава, че е важно въпросите за равенството между половете да бъдат включени в публичните финанси чрез бюджетиране, съобразено с аспектите на пола и водещо до премахване на неравенствата;

Ключови аспекти на новия GAP

15.  Счита, че GAP трябва да разгледа пречките пред пълното прилагане на насоките на ЕС относно насилието срещу жени и момичета и премахването на всички форми на насилие; призовава за цялостен подход на ЕС относно насилието срещу жени и момичета, като се отделят повече усилия и ресурси за предотвратяване и премахване на всички дискриминационни практики срещу жените, както и за провеждане на борба и преследване на всички форми на насилие, включително трафика на хора, гениталното осакатяване на жени, насилствената стерилизация, насилственото забременяване, убийствата въз основа на пола, домашното насилие и изнасилването в брака, браковете на деца, ранните и принудителните бракове, както и основаното на пола насилие при конфликти и следконфликтни ситуации; призовава за разработване на специални действия на ЕС за засилване на правата на различните групи жени, като се отдели специално внимание на младите хора, мигрантите, жените с ХИВ, лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и хората с увреждания;

16.  Подчертава, че е важно да се подобри достъпът на момичетата до всички равнища на образование и да се премахнат основаните на пол бариери в областта на образованието;

17.  Подчертава факта, че трябва да се премахне използването на актовете на изнасилване като оръжие за водене на война и потисничество и че ЕС трябва да окаже натиск върху правителствата на трети държави и всички заинтересовани страни, замесени в действия в региони, където се практикува такова основано на пола насилие, за да се преустановят тези практики, извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност и да се започне работа с оцелелите лица, засегнатите жени и общностите, за да се помогне на жертвите да се излекуват и да се възстановят;

18.  Подчертава уязвимостта на жените мигранти, жените бежанци и жените, търсещи убежище, както и необходимостта от специална защита за тях; призовава за конкретни мерки за засилване и пълно гарантиране на правата на жените, търсещи убежище; призовава за решителни действия на европейско равнище за преодоляване на настоящата миграционна и бежанска криза, включително цялостен и съобразен с половете подход към миграцията и предоставянето на убежище, съгласуван с всички държави членки;

19.  Признава, че здравето е едно от правата на човека; подчертава значението на всеобщия достъп до здравеопазване и здравно осигуряване, включително сексуално и репродуктивно здраве и права, както е договорено в програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието и Пекинската платформа за действие; във връзка с това призовава да се положат допълнителни усилия за подобряване на достъпа на жените до здравеопазване и здравно образование, семейно планиране, пренатални грижи, сексуално и репродуктивно здраве, по-специално с цел постигане на ЦХР 5 за майчиното здраве, която все още до голяма степен не е реализирана, включително намаляване на детската смъртност; отбелязва, че осигуряването на достъп допринася за постигането на всички свързани със здравето цели за развитие; в тази връзка приветства по-специално заключенията на Съвета от май 2015 г.;

20.  Подчертава необходимостта от създаване на благоприятна среда, по-специално чрез премахване на социалните и правните бариери пред достъпа на жените до производствени активи, включително земя и природни и икономически ресурси, насърчаване на финансово приобщаване, осигуряване на стандарти за достоен труд, съобразена с пола социална закрила и равно заплащане за равен труд;

21.  Счита, че предприятията играят важна роля за насърчаване на равенството между половете чрез действия, допринасящи за предоставяне на повече икономически възможности и права за жените, като например осигуряване на достоен труд за жените, равно заплащане, достъп до финансови и банкови услуги и възможности за лидерска изява и участие в процеса на вземане на решения, защита на жените срещу дискриминация и насилие на работното място, както и закрила чрез корпоративна социална отговорност, включваща аспектите на равнопоставеността на половете; в този контекст призовава за оказване на по-голяма подкрепа на местните МСП, особено на жените предприемачи, с цел да им се осигурят възможности да се възползват от растежа, генериран от частния сектор; подчертава положителната роля, която микрофинансирането, социалното предприемачество и алтернативните бизнес модели, като например взаимоспомагателните дружества и кооперациите, продължават да играят във връзка с предоставянето на повече икономически права и приобщаването на жените;

22.  Признава необходимостта от предотвратяване на дискриминацията срещу жените при встъпване в брак или ползване на отпуск по майчинство, както и от гарантиране на действително право на труд;

23.  Отбелязва, че овластяването на жените и продоволствената сигурност са два взаимосвързани аспекта; подчертава необходимостта от овластяване на жените, като се премахне дискриминацията при достъпа до земя, вода, образование, обучение, пазари и финансови услуги; призовава за значително увеличение на публичните инвестиции в селското стопанство и развитието на селските райони, с акцент върху дребните селскостопански производители, земеделските кооперации и мрежите на земеделски производители;

24.  Подчертава необходимостта от приобщаване и представителство на жените в нововъзникващите икономически сектори, които са важни за устойчивото развитие, включително секторите на зелената и кръговата икономика, възобновяемите енергийни източници и ИКТ;

25.  Потвърждава ключовата роля на неформалното и самостоятелното обучение за предоставянето на повече възможности на жените и момичетата в социалната, икономическата, културната и политическата сфера; подчертава необходимостта от стратегия на ЕС относно ролята на образованието за развитието, която да включва силен акцент върху перспективата за равенство на половете в областта на образованието с цел постигане на устойчивост, помиряване след конфликти, образование и професионално обучение през целия живот, развитие на науката, технологиите, инженерството и математиката, както и ролята на изкуството в междукултурния обмен;

26.  Подчертава значението на по-голямото участие на жените при изготвянето и прилагането на рамката за периода след 2015 г.; призовава за увеличаване на финансовата подкрепа за организациите за права на жените, за прилагането на политически мерки и мерки за изграждане на капацитет, насочени към включване и засилване на участието на местни организации на гражданското общество, и по-специално на женски организации, в консултациите със заинтересованите страни, провеждани на местно, регионално, национално и международно равнище;

27.  Отбелязва, че GAP трябва да разреши въпроса за положението на ЛГБТИ в трети държави и трябва да включи насърчаването и защитата на правата на ЛГБТИ;

28.  Подчертава значението на укрепването на законните права на жените и достъпа до правосъдие чрез правна реформа, отчитаща аспектите на пола; счита, че отпускането на целево финансиране за равенството между половете при осигуряването на правна помощ спомага за укрепване на принципите на правовата държава;

29.  Призовава ЕС да насърчава по-голямо участие на жените в процесите за поддържане и укрепване на мира, както и във военни и граждански мисии на ЕС за управление на кризи; в този контекст отново призовава ЕС да подкрепи резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, и призовава за включване на аспекта на равнопоставеността между половете и правата на жените във всички инициативи за мир и сигурност;

30.  Призовава ЕС да насърчава зачитането на основните човешки права на жените и момичетата, гарантирани от Всеобщата декларация за правата на човека; в този контекст набляга върху необходимостта да се гарантира защита на правото на живот и достойнство за всички жени и момичета чрез провеждане на активна борба срещу вредните практики, като например убийствата въз основа на пола;

31.  Подчертава значението на мерките за засилване на лидерството и участието на жените и организациите за правата на жените в обществената и частната сфера; призовава за полагане на повече усилия за засилено участие на жените и организациите за правата на жените в политическия живот, по-специално чрез включване на тези усилия във всички програми за подкрепа на демокрацията, в това число и всеобхватния подход на Парламента в подкрепа на демокрацията;

32.  Подчертава необходимостта от включване на мъжете и момчетата и насърчаване на активното им участие и отговорност за преодоляване на дискриминационните социални норми и провеждане на борба със стереотипите по отношение на пола, както и с насилието над жени и момичета;

o
o   o

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на ООН – Жени.

(1) Приети текстове, P8_TA(2014)0059.
(2) https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en
(3) https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf

Правна информация - Политика за поверителност