Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2754(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0988/2015

Předložené texty :

B8-0988/2015

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0350

Přijaté texty
PDF 431kWORD 106k
Čtvrtek, 8. října 2015 - Štrasburk
Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce
P8_TA(2015)0350B8-0988/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2015 o obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2015/2754(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU), které stanovují rovnost žen a mužů jako jednu z hlavních zásad, na kterých je EU založena,

–  s ohledem na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jenž zavádí zásadu politické soudržnosti ve prospěch rozvoje, která vyžaduje, aby se při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země, přihlíželo k cílům rozvojové spolupráce,

–  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na Pekingskou deklaraci a akční platformu a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5 dne 9. června 2000, Peking +10 dne 11. března 2005, Peking +15 dne 2. března 2010, Peking +20 dne 9. března 2015 o návazných opatřeních a iniciativách pro provádění Pekingské deklarace a akční platformy,

–  s ohledem na provádění akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v Káhiře v roce 1994, kdy světové společenství uznalo a potvrdilo, že sexuální a reprodukční zdraví a reprodukční práva jsou základním předpokladem udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na strategii EU pro rovnost mezi muži a ženami 2010–2015 (COM(2010)0491),

–  s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2010–2015), na zprávu o provádění z roku 2013 (SWD(2013)0509), závěry Rady ze dne 19. května 2014 o této zprávě a na zprávu o provádění (SWD(2015)0011),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. května 2015 o problematice rovnosti žen a mužů v oblasti rozvojové spolupráce a o novém globálním partnerství pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015(1),

–  s ohledem na zprávu o hodnocení podpory EU pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v partnerských zemích(2),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen přijatou dne 18. prosince 1979,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a č. 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti,

–  s ohledem na otázky adresované Radě a Komisi ohledně obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (O-000109/2015 – B8‑0762/2015 a O-000110/2015 – B8‑0763/2015),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro rozvoj,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie se zavázala k tomu, že bude podporovat rovnost žen a mužů a že ve všech svých činnostech bude zohledňovat hledisko rovnosti pohlaví; vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů a posílení postavení žen jsou základním předpokladem pro naplnění cílů udržitelného rozvoje po roce 2015 a jsou zároveň samostatnou otázkou v oblasti lidských práv, kterou je třeba se zabývat bez ohledu na přínos pro rozvoj a růst; vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví je vážným porušením lidských práv a v žádném případě by nemělo být odůvodněno vyznáním, kulturou nebo tradicemi;

B.  vzhledem k tomu, že při přezkumu uplatňování Pekingské deklarace a provádění akční platformy po dvaceti letech se zjistilo, že pokrok směrem k dosažení rovnosti žen a mužů a k posílení postavení žen je pomalý a nerovnoměrný a že v žádné zemi nedošlo k úplnému odstranění rozdílů mezi ženami a muži; vzhledem k tomu, že při zmíněném přezkumu bylo zjištěno, že tento nedostatečný pokrok ještě zhoršuje vytrvalý a chronický nedostatek investic v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen;

C.  vzhledem k tomu, že dva z rozvojových cílů tisíciletí, které se explicitně zabývají právy žen, konkrétně cíl 3 (prosazování rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen) a cíl 5 (zlepšování mateřského zdraví), zůstávají do velké míry nenaplněny; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že každý den na světě zemře 800 žen v důsledku komplikací během těhotenství či porodu; vzhledem k tomu, že kolem 222 milionů žen v rozvojových zemích stále nemá přístup k bezpečným a moderním metodám plánování rodičovství, zatímco se podíl rozvojové pomoci zaměřené na plánování rodičovství v rámci celosvětové pomoci na podporu zdraví snižuje;

D.  vzhledem k tomu, že většina osob na světě žijících pod hranicí chudoby jsou ženy nebo se jedná o členy domácností vedených ženami; vzhledem k tomu, že dochází ke zvyšování zranitelnosti marginalizovaných žen; vzhledem k tomu, že 62 milionů dívek na světě neabsolvuje školní docházku;

E.  vzhledem k tomu, že každá třetí žena na světě se někdy během svého života stane obětí tělesného a sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že každoročně je ke sňatku donuceno 14 milionů dívek; vzhledem k tomu, že EU je zavázaná myšlence, že každý jedinec má právo mít plnou kontrolu nad záležitostmi svého pohlavního života a sexuálního a reprodukčního zdraví a právo o nich svobodně rozhodovat a žít bez diskriminace, nátlaku a násilí;

F.  vzhledem k tomu, že Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) ve své zprávě uvádí(3), že investice jsou „výrazně nedostatečné pro dosažení rovnosti žen a mužů“ navzdory tomu, že její členové v roce 2012 příslušnou pomoc ztrojnásobili, takže dosáhla výše 28 miliard USD; vzhledem k tomu, že zatímco se financování na podporu rovnosti žen a mužů soustřeďuje většinou v sociálních odvětvích, trpí hospodářská a výrobní odvětví nedostatkem investic, přičemž však z analýzy OECD vyplývá, že investice uskutečněné v oblasti rovnosti žen a mužů mají ze všech rozvojových investic největší návratnost;

G.  vzhledem k tomu, že 2,5 miliardy lidí, většinou žen a mládeže, nadále nemají přístup k oficiálnímu finančnímu sektoru;

Zásadní změna v druhém akčním plánu pro rovnost žen a mužů

1.  domnívá se, že závěry zprávy o hodnocení akčního plánu pro rovnost žen a mužů v oblasti rozvojové spolupráce upozorňují na naléhavou potřebu zásadní změny při přijímání opatření EU v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen, jakož i potřebu nového politického závazku Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a Komise ke zlepšení výsledků; zdůrazňuje, že je důležité, aby se v rámci plánu, který bude navazovat na současný akční plán pro rovnost žen a mužů, prováděla hlavní doporučení uvedeného hodnocení, počínaje plnohodnotnou reakcí v oblasti řízení;

2.  vítá záměr Komise zahájit zásadní proměnu pomocí nového akčního plánu pro rovnost žen a mužů, a proto se domnívá, že by druhý akční plán měl mít formu sdělení Komise; lituje, že byl druhý akční plán vypracován jako společný pracovní dokument a nikoliv jako sdělení Komise; naléhá na Komisi a ESVČ aby začaly neodkladně provádět nový plán, aby mohlo být dosaženo konkrétních výsledků, jako součásti širšího závazku EU v rámci Pekingské deklarace a provádění akční platformy v rámci cílů udržitelného rozvoje a aby zapojily Parlament do konzultací během celého tohoto procesu.

3.  domnívá se, že druhý akční plán by se měl v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje zaměřit na všechny aspekty vnější politiky EU (rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, obchod, lidská práva a zahraniční věci, problematiku migrace a azylu) a měl by se stejnou měrou vztahovat na rozvojové země, země zapojené do politiky sousedství a do procesu rozšíření;

4.  domnívá se, že rovnost žen a mužů a posílení postavení žen by měly být jednou ze stěžejních činností orgánů a institucí EU při jasném vymezení odpovědnosti za řízení v ústřední správě i v delegacích EU; zdůrazňuje, že vedoucí delegací, vedoucí oddělení a vrcholné vedení musí nést odpovědnost za podávání zpráv, monitorování a hodnocení politik v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a že hledisko rovnosti žen a mužů musí být zahrnuto do popisů pracovní náplně a odborné přípravy poskytované všem pracovníkům;

5.  domnívá se, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku by měla zajistit, aby všichni komisaři zodpovědní za vnější činnost poskytli nezbytné vedení k zajištění úspěšného provádění druhého akčního plánu; vítá závěry Rady z května 2015, které zdůrazňují závazek členských států provádět transformační program zaměřený na práva žen a dívek; zdůrazňuje, že je třeba, aby se opatření Komise, ESVČ a dotčených členských států navzájem doplňovala;

6.  vyjadřuje politování nad skutečností, že se výroční zpráva GŘ DEVCO za rok 2014 nezabývá otázkami rovnosti žen a mužů, a vyzývá k tomu, aby otázky rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen byly v budoucnu zahrnuty do výročních zpráv ESVČ a všech generálních ředitelství (GŘ) Komise, jež se podílejí na vnější činnosti; vyzývá veškeré delegace EU, aby předkládaly výroční zprávy o provádění akčního plánu pro rovnost žen a mužů a představily shrnutí výsledků v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen ve svých výročních zprávách, v přezkumech v polovině období a v hodnoceních na úrovni států; domnívá se, že výsledky by měly být zahrnuty do systému kontrol orientovaných na výsledky;

7.  konstatuje, že přezkum programových dokumentů finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci v polovině období roku 2017 představuje dobrou příležitost vyhodnotit dopad programů pro ženy a dívky, které jsou financovány z nástroje pro rozvojovou spolupráci, jasně určit podíl programů financovaných z nástroje pro rozvojovou spolupráci, ze kterých mají ženy a dívky prospěch, a přerozdělit prostředky, ukáže-li se to jako nezbytné;

8.  připomíná zásadu EU o soudržnosti politik v zájmu rozvoje a zdůrazňuje význam soudržnosti vnitřních a vnějších politik EU a potřebu zajistit soudržnost politik mezi novým akčním plánem pro rovnost žen a mužů a příštím akčním plánem pro lidská práva a demokracii; zdůrazňuje, že rovnost mezi ženami a muži musí být trvalou a nedílnou součástí veškerých dialogů o lidských právech mezi EU a třetími zeměmi; vyzývá ESVČ, aby kromě dialogů o lidských právech navázala s třetími zeměmi dialogy o rovnosti mezi ženami a muži;

9.  připomíná, že pro úspěšné provádění druhého akčního plánu pro rovnost žen a mužů na základě využívání profilů jednotlivých zemí v oblasti rovnosti žen a mužů a jiných nástrojů je nezbytná úzká koordinace mezi ústředními útvary, delegacemi a velvyslanectvími členských států; v tomto ohledu zdůrazňuje, že přezkum programů Evropského rozvojového fondu pro jednotlivé země je příležitostí k zajištění toho, aby byl druhý akční plán pro rovnost žen a mužů prováděn v plném rozsahu, a k provedení jeho nutných úprav;

Sběr údajů a cíle

10.  vyzývá k účinnějšímu provádění strategie a trvá na využívání kvantitativních a kvalitativních ukazatelů zohledňujících rovnost pohlaví a v rámci pozorování a vyhodnocení trvá dále na systematickém a včasném sběru údajů o příjemcích a účastnících v rámci všech opatření rozdělených podle pohlaví; žádá, aby všechny údaje byly dostupné veřejnosti s cílem zajistit finanční odpovědnost a transparentnost; domnívá se, že do již zavedených systémů pro monitorování a hodnocení, jako je například rámec pro výsledky rozvoje a spolupráce generálního ředitelství Komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DEVCO), je třeba zapracovat a začlenit podávání zpráv; zdůrazňuje potřebu investovat do národních statistik a vyzývá všechny členské státy, aby zavedly systémy sledování zohledňující rovnost žen a mužů;

11.  vyzývá delegace EU a ambasády členských států, aby upřednostňovaly vysoce kvalitní analýzy otázek rovnosti žen a mužů jakožto podklad pro strategie na úrovni jednotlivých států a programové plánování a aby do těchto analýz investovaly; domnívá se, že by EU měla z hlediska nového akčního plánu pro rovnost žen a mužů provádět přezkum orientačních vnitrostátních plánů;

12.  uznává, že obzvláště dívky a mladé ženy jsou znevýhodněny a vytaveny riziku, a že je tedy třeba zaměřit se především na to, aby byl zajištěn jejich přístup ke vzdělání, aby nebyly vystaveny násilí, aby byly odstraněny diskriminující právní předpisy a postupy a aby bylo v globálním měřítku posíleno postavení žen a dívek;

13.  zdůrazňuje, že je třeba, aby byly stanoveny jasné cíle a ukazatele, které budou měřeny a rozdělovány podle pohlaví, věku, zdravotního postižení a dalších faktorů, a aby byla zdokonalena technologie monitorování rozpočtových přídělů; zdůrazňuje, že cíle a metodika monitorování by měly být v souladu s rámcem celosvětového rozvoje po roce 2015 a dalšími příslušnými mezinárodními rámci;

14.  zdůrazňuje, že ke splnění svých závazků v oblasti rovnosti mužů a žen a posílení postavení žen musí EU vyčlenit a zajistit dostatečné finanční a lidské zdroje; zdůrazňuje, že je třeba usilovat o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do veřejných financí prostřednictvím rozpočtového plánování, které zohledňuje hledisko rovnosti pohlaví a řeší nerovnosti;

Základní aspekty nového akčního plánu pro rovnost žen a mužů

15.  domnívá se, že akční plán pro rovnost žen a mužů musí odstraňovat překážky bránící plnému uplatňování obecných zásad EU týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a zabývat se vymýcením veškerých forem násilí; vyzývá k tomu, aby byl vytvořen komplexní přístup EU k násilí páchanému na ženách a dívkách spolu se zvýšeným úsilím a zdroji zaměřenými na předcházení a odstranění všech diskriminačních praktik vůči ženám a rovněž na boj a stíhání veškerých forem násilí, včetně obchodování s lidmi, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sterilizace, nuceného těhotenství, zabíjení na základě pohlaví, domácího násilí, znásilnění v manželství, předčasných, dětských a nucených sňatků a násilí na základě pohlaví během konfliktu nebo po jeho skončení; vyzývá k tomu, aby byla rozvíjena zvláštní opatření EU zaměřená na posílení práv různých skupin žen, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat mladým lidem, migrantům, ženám s HIV, lesbickým, homosexuálním, bisexuálním, transsexuálním a intersexuálním osobám (LGBTI) a osobám se zdravotním postižením;

16.  zdůrazňuje, že je důležité zlepšit přístup dívek ke všem úrovním vzdělávání a odstranit genderové překážky vzdělávání;

17.  zdůrazňuje skutečnost, že znásilňování žen, které je využíváno jako válečná zbraň a nástroj útlaku, je třeba vymýtit a že EU musí vyvíjet tlak na vlády třetích zemí a všechny aktéry působící v oblastech, kde k násilí na základě pohlaví dochází, s cílem skoncovat s touto praktikou, postavit pachatele před soud a pomoci těm, kteří přežili, a dotčeným ženám a společenstvím, aby se zotavili a aby se s tímto traumatem vyrovnali;

18.  zdůrazňuje zranitelnost přistěhovalkyň, žen z řad uprchlíků a žadatelek o azyl a potřebu jejich zvláštní ochrany; vyzývá k tomu, aby byla přijata konkrétní opatření k posílení a plnému zajištění práv žadatelek o azyl; žádá, aby bylo na evropské úrovni přijato rázné opatření, které by řešilo přetrvávající migraci a uprchlickou krizi, včetně holistického přístupu k migraci a azylu, který zohledňuje rovnost žen a mužů a je důsledně uplatňován ve všech členských státech;

19.  považuje zdraví za jedno z lidských práv; zdůrazňuje, že je důležité zajistit všeobecný přístup ke zdravotní péči, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, jak bylo dohodnuto v souladu s akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou; vyzývá v této souvislosti k tomu, aby bylo vynaloženo další úsilí o zvýšení přístupu žen ke zdravotní péči a vzdělávání v oblasti zdraví, k plánovanému rodičovství, předporodní péči a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, zejména s cílem dosáhnout rozvojového cíle tisíciletí č. 5 v oblasti zdraví matek, včetně snížení kojenecké a dětské úmrtnosti, který zůstává do velké míry nenaplněn; zdůrazňuje, že tento přístup přispívá k dosažení všech rozvojových cílů v oblasti zdraví; v tomto ohledu vítá zejména závěry Rady z května 2015;

20.  zdůrazňuje, že je třeba vytvořit příznivé prostředí, a to zejména odstraněním společenských a právních překážek, které brání ženám v přístupu k výrobním prostředkům, včetně půdy a jiných přírodních a hospodářských zdrojů, podporou finančního začleňování, standardů důstojné práce, sociální ochrany uplatňující rovnost žen a mužů a stejné odměny za stejnou práci;

21.  domnívá se, že podniky plní důležitou úlohu v dosahování pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů prostřednictvím opatření, která přispívají k posílení hospodářského postavení žen a posílení jejich hospodářských práv, například zajištěním důstojné práce žen, rovnosti mezd, přístupu k financování a bankovnictví a příležitostí podílet se na vedení a rozhodování, jakož i jejich ochranou před diskriminací a zneužíváním na pracovišti prostřednictvím sociální odpovědnosti podniků, jež zohledňuje rovnost pohlaví; v této souvislosti vyzývá k poskytnutí větší podpory místním malým a středním podnikům, zejména podnikatelkám, aby mohly vytěžit z růstu stimulovaného soukromým sektorem; zdůrazňuje pozitivní úlohu, kterou v oblasti posilování hospodářského postavení a začleňování žen sehrávají mikrofinancování, sociální podnikání a alternativní modely podnikání, jako například vzájemná sdružení a družstva;

22.  uznává, že je nezbytné předcházet diskriminaci vůči ženám z důvodu manželství či mateřství a zajistit jejich účinné právo na práci;

23.  konstatuje, že posílení postavení žen a zajišťování potravin se vzájemně podporují; zdůrazňuje, že je třeba posílit postavení žen žijících na venkově bojem proti diskriminaci v souvislosti s přístupem k půdě, vodě, vzdělávání, odborné přípravě, trhům a finančním službám; vyzývá k tomu, aby se výrazně navýšily veřejné investice do zemědělství a rozvoje venkova s důrazem na drobné zemědělce, zemědělská družstva a sítě zemědělců;

24.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby ženy byly začleňovány do nově vznikajících hospodářských oblastí důležitých pro udržitelný rozvoj, včetně odvětví zelené ekonomiky a oběhového hospodářství, odvětví obnovitelných energií a IKT, a aby v nich měly zastoupení;

25.  připomíná, že v sociální, hospodářské, kulturní a politické oblasti má pro posilování postavení žen a dívek klíčovou úlohu formální a informální vzdělání; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby strategie EU pro vzdělávání v oblasti rozvoje zahrnovala silné genderové hledisko, zejména v oblasti vzdělávání týkajícího se udržitelnosti, usmíření po ukončení konfliktu, celoživotního učení a odborného vzdělávání, v oblasti přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM), a zdůrazňuje úlohu společenských věd v rámci mezikulturní výměny;

26.  zdůrazňuje význam vyšší účasti žen na utváření a uplatňování rámce po roce 2015; požaduje zvýšení finanční podpory pro organizace hájící práva žen a opatření pro budování politik a kapacit zaměřených na začlenění a zvýšení účasti základních organizací občanské společnosti, a to zejména ženských organizací, na veškerých konzultacích se zúčastněnými stranami na místní, regionální, celostátní a mezinárodní úrovni.

27.  konstatuje, že akční plán pro rovnost žen a mužů musí řešit situaci osob LGBTI ve třetích zemích a zahrnovat prosazování a ochranu práv osob LGBTI;

28.  zdůrazňuje, že je důležité posílit zákonná práva žen a jejich přístup ke spravedlnosti prostřednictvím právní reformy zohledňující rovnost žen a mužů; domnívá se, že účelové finanční prostředky vyčleněné na rovnost žen a mužů v oblasti právní pomoci pomůže posílit právní stát;

29.  vyzývá EU, aby podpořila větší zapojení žen do procesů budování a udržování míru a do vojenských i civilních misí EU pro řešení krizí; v této souvislosti opakuje svou výzvu, aby EU podpořila rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325(2000) a č. 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti, a žádá, aby do všech mírových a bezpečnostních iniciativ bylo začleněno hledisko rovnosti žen a mužů a práva žen;

30.  vyzývá EU, aby prosazovala základní lidská práva žen a dívek, jak je zaručuje Všeobecná deklarace lidských práv; trvá v této souvislosti na tom, že je nezbytné zajistit ochranu práva na život a důstojnost všem ženám a dívkám, a sice aktivním potíráním škodlivých praktik, jako je zabíjení na základě pohlavní příslušnosti;

31.  zdůrazňuje význam opatření, která posilují vedoucí postavení žen a účast žen a organizací hájících ženská práva ve veřejné i soukromé sféře; žádá, aby bylo vyvinuto větší úsilí o zvýšení účasti žen a organizací hájících ženská práva na politickém životě, zejména začleněním tohoto úsilí do veškerých programů na podporu demokracie a také pomocí komplexního přístupu Parlamentu k poskytování demokratické podpory;

32.  zdůrazňuje, že je třeba zapojit muže a chlapce a podpořit jejich aktivní zapojení a odpovědnost tím, že se bude řešit problematika diskriminujících společenských norem a bojovat proti genderovým stereotypům a proti násilí páchanému na ženách a dívkách;

o
o   o

33.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2014)0059.
(2) https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en
(3) https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí