Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2754(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0988/2015

Pateikti tekstai :

B8-0988/2015

Debatai :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0350

Priimti tekstai
PDF 349kWORD 102k
Ketvirtadienis, 2015 m. spalio 8 d. - Strasbūras
ES lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje plano atnaujinimas
P8_TA(2015)0350B8-0988/2015

2015 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje atnaujinimo (2015/2754(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos (ES) sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį, kuriais įtvirtinama lyčių lygybė, kaip vienas iš pagrindinių principų, kuriais pagrįsta ES,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje nustatytą politikos suderinamumo vystymosi labui principą, pagal kurį reikalaujama atsižvelgti į bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią ketvirtąją pasaulio moterų konferenciją, į Pekino deklaraciją ir veiksmų programą, taip pat į atitinkamai 2000 m. birželio 9 d., 2005 m. kovo 11 d., 2010 m. kovo 2 d. ir 2015 m. kovo 9 d. patvirtintus Jungtinių Tautų specialiųjų sesijų „Pekinas +5“, „Pekinas +10“ ir „Pekinas +15“, „Pekinas +20“ baigiamuosius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų programą,

–  atsižvelgdamas į veiksmų programos, priimtos 1994 m. Kaire įvykusioje Tarptautinėje konferencijoje gyventojų ir vystymosi klausimais (angl. ICPD), kurioje pasaulio visuomenė pripažino ir patvirtino, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės labai svarbūs tvariam vystymuisi, įgyvendinimą,

–  atsižvelgdamas į 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją (COM(2010)0491),

–  atsižvelgdamas į ES veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje (2010–2015 m.), 2013 m. įgyvendinimo ataskaitą (SWD(2013)0509)) ir 2014 m. gegužės 19 d. Tarybos išvadas dėl šios ataskaitos, taip pat 2014 m. šio plano įgyvendinimo ataskaitą (SWD(2015)0011),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadas dėl lyčių aspekto vystymosi srityje ir dėl naujos visuotinės skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi partnerystės,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl ES ir visuotinės vystymosi programos po 2015 m.(1),

–  atsižvelgdamas į ES paramos lyčių lygybei ir galių suteikimo moterims šalyse partnerėse įvertinimą(2),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000) ir 1820 (2008) dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai ir Tarybai dėl ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje atnaujinimo (O-000109/2015 – B8-0762/2015 ir O-000110/2015 – B8-0763/2015),

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES yra įsipareigojusi skatinti lyčių lygybę ir užtikrinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus; kadangi lyčių lygybė ir galių suteikimas moterims įgalinimas yra būtina sąlyga siekiant darnaus vystymosi tikslų po 2015 m. ir taip pat kaip pats savaime svarbus žmogaus teisių tikslas, kurio reikia siekti nepaisant jo naudos vystymuisi ir ekonomikos augimui; kadangi smurtas dėl lyties yra sunkus žmogaus teisių pažeidimas ir niekada neturėtų būti pateisinamas religija, kultūra ar tradicijomis;

B.  kadangi atlikus Pekino deklaracijos ir veiksmų programos 20-ies metų peržiūrą nustatyta, kad pažanga siekiant lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims (angl. GEWE) buvo lėta ir netolygi ir nei viena šalis pasaulyje nepanaikino atotrūkio tarp lyčių visiškai; kadangi atlikus šią peržiūrą nustatyta, kad šią pažangos nebuvimo padėtį pablogino nuolat nepakankamos investicijos į lyčių lygybę ir galių suteikimą moterims;

C.  kadangi du iš Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), kurie akivaizdžiai susiję su moterų teisėmis, t. y. lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo skatinimas (3 TVT) ir gimdyvių sveikatos gerinimas (5 TVT), išlieka didžia dalimi nepasiekti; kadangi kasdien visame pasaulyje maždaug 800 moterų miršta nuo nėštumo ar gimdymo sukeltų komplikacijų; kadangi apie 222 milijonus moterų besivystančiose šalyse negali pasinaudoti saugiais ir šiuolaikiniais šeimos planavimo metodais, kai tuo tarpu paramos vystymuisi dalis, skirta šeimos planavimui, mažėja, palyginti su visa bendrai sveikatos apsaugai skiriama šios paramos dalimi;

D.  kadangi dauguma pasaulio skurstančiųjų yra moterys arba namų ūkiai, kuriems vadovauja moterys; kadangi didėja paribyje atsidūrusių moterų pažeidžiamumas; kadangi 62 milijonai jaunų mergaičių pasaulyje nelanko mokyklos;

E.  kadangi kas trečia moteris pasaulyje tam tikru savo gyvenimo momentu patyrė fizinį ir seksualinį smurtą; kadangi kasmet 14 milijonų mergaičių verčiamos tekėti; kadangi ES yra įsipareigojusi ginti kiekvieno asmens teisę be diskriminacijos, prievartos ir smurto visiškai kontroliuoti ir laisvai bei atsakingai spręsti klausimus, susijusius su jų seksualumu ir lytine bei reprodukcine sveikata;

F.  kadangi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) savo ataskaitoje(3) pranešė, kad investicijos yra didžia dalimi nepakankamos, kad būtų galima pasiekti lyčių lygybę, nepaisant to, kad šios organizacijos nariai tris kartus padidino paramą, skirtą šiam tikslui, kuri 2012 m. siekė 28 mlrd. JAV dolerių; kadangi su lytimi susijusių klausimų finansavimas labiausiai sutelktas į socialinius sektorius, o į ekonominį ir gamybinį sektorius investuojama nepakankamai, nors EBPO analizėje įrodyta, kad iš visų investicijų į vystymąsi investicijos į lyčių lygybę atneša didžiausią grąžą;

G.  kadangi 2,5 mlrd. žmonių, kurių daugelis – moterys ir jaunimas, lieka neįtraukti į oficialųjį finansinį sektorių;

Radikalūs pokyčiai antrajame veiksmų plane dėl lyčių lygybės

1.  mano, kad pirmojo veiksmų plano dėl lyčių lygybės įvertinimo išvados aiškiai įrodo, jog reikia radikaliai keisti ES veiksmus lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims srityje ir kad siekiant geresnių rezultatų reikia, jog Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Komisija atnaujintų savo politinius įsipareigojimus; pabrėžia, kad įgyvendinant dabartinį veiksmų planą dėl lyčių lygybės pakeisiantį veiksmų planą, pradedant nuo visapusiško valdymo klausimų sprendimo;

2.  palankiai vertina Komisijos ketinimą pradėti keisti požiūrį įgyvendinant planą dėl lyčių lygybės ir todėl mano, kad antrasis planas turėtų būti paskelbtas Komisijos komunikato forma, apgailestauja, kad antrasis planas dėl lyčių lygybės buvo parengtas bendro tarnybų darbo dokumento, o ne komunikato forma; ragina Komisiją ir EIVT kuo greičiau pradėti įgyvendinti naują planą, kad būtų pasiekti konkretūs rezultatai vykdant bendrus ES įsipareigojimus lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims klausimais siekiant tvaraus vystymosi tikslų, ir vykstant šiam procesui įtraukti Parlamentą į konsultacijas;

3.  mano, kad pagal antrąjį planą dėl lyčių lygybės laikantis politikos suderinamumas vystymosi labui principo daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama visiems ES išorės politikos aspektams – vystomajam bendradarbiavimui, humanitarinei pagalbai, prekybai, žmogaus teisėms, užsienio reikalams, migracijai ir prieglobsčiui – ir šis planas turėtų būti vienodai taikomas besivystančioms šalims, kaimynystės ir ES plėtros šalims;

4.  mano, kad lyčių lygybė ir galių suteikimas moterims turėtų būti svarbiausia ES institucijų veiklos sritis, pagal kurią būtų numatyta aiški atsakomybė valdymo srityje tiek centrinėje administracijoje, tiek ES delegacijose; pabrėžia, kad delegacijų vadovai, skyrių vadovai ir vadovaujantieji darbuotojai turėtų būti atskaitingi už lyčių lygybės ir moterų įgalinimo politikos ataskaitas, stebėseną ir vertinimą, ir kad lyčių aspekto integravimas turėtų būti įtrauktas į darbo aprašymus ir mokymus, teikiamus visiems darbuotojams;

5.  mano, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja turėtų užtikrinti, kad visi Komisijos nariai, atsakingi už išorės veiksmus, vykdytų reikiamą vadovavimą siekiant užtikrinti sėkmingą antrojo plano dėl lyčių lygybės įgyvendinimą; džiaugiasi 2015 m. gegužės mėn. Tarybos išvadomis, kuriose pabrėžiamas valstybių narių įsipareigojimas vykdyti požiūrio keitimo darbotvarkę moterų ir mergaičių teisių srityje; pabrėžia, kad būtina, jos Komisijos ir EIVT bei valstybių narių veiksmai papildytų vieni kitus;

6.  apgailestauja, kad lyčių klausimai nenagrinėjami Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD 2014 m. ataskaitoje, ir ragina ateityje lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims įgalinimo klausimus įtraukti į visų Komisijos generalinių direktoratų, vykdančių išorės veiksmus, ir į EIVT metines ataskaitas; ragina visas ES delegacijas pateikti metinę veiksmų plano dėl lyčių lygybės ataskaitą ir išdėstyti lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims rezultatų santrauką savo metinėse ataskaitose, laikotarpio vidurio peržiūrose ir šalies lygio vertinimuose; mano, kad rezultatai turėtų būti integruot į rezultatų stebėseną;

7.  pažymi, kad 2017 m. numatyta Vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) programavimo dokumentų laikotarpio vidurio peržiūra yra puiki proga norint įvertinti pagal VBP finansuojamų programų poveikį moterims ir mergaitėms, aiškiai nurodant VBP finansuojamų programų dalį, naudingą moterims ir mergaitėms, ir prireikus atlikti reikiamus lėšų perskirstymus;

8.  primena ES išorės ir vidaus politikos suderinamumo vystymosi labui principą ir pabrėžia ES išorės ir vidaus politikos suderinamumo svarbą ir poreikį užtikrinti naujo veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir kito veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje politikos suderinamumą; pabrėžia, kad lyčių klausimai turėtų būti esminė ir neatskiriama visų ES ir trečiųjų šalių dialogų žmogaus teisių klausimais dalis; ragina vykdant EIVT dialogus su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais pradėti vykdyti ir dialogus lyčių klausimais;

9.  pakartoja, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti antrąjį veiksmų planą dėl lyčių lygybės naudojantis šalių aprašymais lyčių aspektu ir kitomis priemonėmis, būtinas visapusiškas centrinių departamentų, delegacijų ir valstybių narių ambasadų veiklos koordinavimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Europos vystymosi fondo (EVF) programų šalims peržiūra suteikia galimybę užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendinamas antrasis veiksmų planas dėl lyčių lygybės, ir prireikus atlikti korekcijas;

Duomenų rinkimas ir tikslai

10.  ragina vykdant stebėsenos ir vertinimo procesą taikyti veiksmingesnes įgyvendinimo strategijas, primygtinai reikalauja naudoti kiekybinius ir kokybinius lyčių aspekto rodiklius, ir sistemingai bei laiku rinkti pagal lytis suskirstytus duomenis apie paramos gavėjus ir dalyvius, susijusius su bet kuriais veiksmais; primygtinai reikalauja, kad siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą plačiajai visuomenei būti suteikta galimybė susipažinti su šiais duomenimis; mano, kad ataskaitų rengimas turėtų būti suderintas su galiojančiomis stebėjimo ir vertinimo sistemomis, pavyzdžiui, Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato (DEVCO) rezultatų sistema, ir į jas integruotas; pabrėžia, kad reikia investuoti į nacionalinę statistiką, ir ragina visas valstybes nares nustatyti stebėsenos sistemas, pagal kurias būtų paisoma lyčių aspekto;

11.  ragina ES delegacijas ir valstybių narių ambasadas pirmenybę skirti kokybiškai analizei lyčių požiūriu, kuria remiantis būtų rengiamos šalių strategijos ir programos, ir investuoti į šią analizę; mano, kad ES, atsižvelgdama į naują veiksmų planas dėl lyčių lygybės turėtų persvarstyti nacionalinius orientacinius planus;

12.  pripažįsta, kad mergaitės ir jaunos moterys yra ypač nepalankioje padėtyje ir joms kyla rizika ir kad reikia skirti ypatingą dėmesį norint mergaitėms užtikrinti galimybes siekti išsilavinimo, gyventi nepatiriant smurto, panaikinti diskriminuojančius teisės aktus ir praktiką ir kad mergaitėms ir jaunoms moterims visame pasaulyje būtų suteikta daugiau galių;

13.  pabrėžia, kad reikalingi aiškūs tikslai ir rodikliai, kurie būtų išmatuoti ir suskirstyti pagal lytį, amžių ir kitus veiksnius, taip pat geresnis biudžeto asignavimų sekimas; pabrėžia, kad tikslai ir stebėsenos metodika turėtų būti suderinti su visuotine vystymosi programa po 2015 m. ir kitomis svarbiomis tarptautinėmis programomis;

14.  pabrėžia, kad ES privalo nurodyti ir užtikrinti pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus jos įsipareigojimams pagal lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims politiką įvykdyti; pabrėžia, kad svarbu įtraukti lyčių aspektą į viešuosius finansus skiriant biudžeto lėšų su lyčių aspektu susijusiems klausimams ir spręsti nelygybės problemas;

Pagrindiniai naujojo veiksmų plano dėl lyčių lygybės aspektai

15.  mano, kad pagal veiksmų planą dėl lyčių lygybės turi būti sprendžiami klausimai, susiję su kliūtimis, trukdančiomis visapusiškai įgyvendinti ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir panaikinti visų formų smurtą; ragina taikyti darnų ES požiūrį į smurtą prieš moteris siekiant dėti daugiau pastangų ir išteklių, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai moterų diskriminacijai ir ją panaikinti, taip pat kovoti su visų formų smurtu, įskaitant prekybą žmonėmis, moterų lyties organų žalojimą, prievartinę sterilizaciją, prievartinį nėštumą, žudymą dėl lyties, smurtą namuose ir vedybinį prievartavimą, vaikų, ankstyvas ir prievartines santuokas ir smurtą dėl lyties vykstant konfliktams ir po jų, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už šiuos veiksmus; ragina parengti specialius ES veiksmus siekiant stiprinti įvairių grupių moterų teises, ypač atkreipiant dėmesį į jaunuoles, migrantes, ŽIV sergančias moteris ir lesbietes, gėjus, biseksualius, translyčius ir interseksualius asmenis (LGBTI) ir neįgalius asmenis;

16.  pabrėžia, kad svarbu didinti mergaičių galimybes pasinaudoti visų lygmenų švietimu ir panaikinti su lytimi susijusias kliūtis mokytis;

17.  pabrėžia, kad negalima prievartavimo naudoti kaip karo ir priespaudos priemonės ir kad ES turi daryti poveikį trečiųjų valstybių vyriausybėms ir visiems suinteresuotiesiems subjektams, veikiantiems regionuose, kuriuose vykdomas toks smurtas dėl lyties, taip siekiant panaikinti tokią praktiką, kaltininkus patraukti atsakomybėn ir bendradarbiauti su šį smurtą išgyvenusiais asmenimis, moterimis ir bendruomenėmis siekiant padėti jiems pasveikti ir atsigauti;

18.  pabrėžia moterų migrančių, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų pažeidžiamumą ir poreikį taikyti joms specialią apsaugą; ragina imtis specialių priemonių siekiant sustiprinti ir visiškai užtikrinti prieglobsčio siekiančių moterų teises; ragina imtis drąsių veiksmų Europos lygmeniu reaguojant į tebevykstančią migrantų ir pabėgėlių krizę, taip pat visose valstybėse narėse nuosekliai taikyti holistinį ir lyčių aspektą apimantį požiūrį į migraciją ir prieglobstį;

19.  pripažįsta, kad sveikata – tai žmogaus teisė; pabrėžia, kad itin svarbi visuotinė galimybė naudotis sveikatos apsauga ir priežiūra, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, kaip susitarta veiksmų programoje, priimtoje Tarptautinėje konferencijoje gyventojų ir vystymosi klausimais, ir Pekino veiksmų programoje; atsižvelgdamas į tai ragina toliau dėti pastangas siekiant gerinti moterų prieigą prie sveikatos apsaugos, švietimo sveikatos klausimais, šeimos planavimo, nėščiųjų priežiūros ir seksualinės bei reprodukcinės sveikatos, visų pirma spręsti problemą dėl didele dalimi nepasiekto 5 DVT dėl gimdyvių sveikatos, taip pat mažinti naujagimių ir vaikų mirtingumą; atkreipia dėmesį į gavus šią prieigą bus pasiekti visi su sveikata susiję vystymosi tikslai; atsižvelgdamas į tai itin teigiamai vertina 2015 m. gegužės mėn. Tarybos išvadas;

20.  pabrėžia, kad reikia sukurti įgalinančią aplinką, visų pirma pašalinant socialines ir teisines kliūtis, trukdančias moterims naudotis gamybos priemonėmis, įskaitant žemę ir gamtinius bei ekonominius išteklius, skatinant finansinę įtrauktį, deramo darbo standartus, socialinę apsaugą užtikrinant lyčių aspektą, vienodą užmokestį už vienodą darbą;

21.  mano, kad verslo vaidmuo yra svarbus spartinant lyčių lygybę taikant veiksmus, kuriais prisidedama prie ekonominių galių ir ekonominių teisių suteikimo moterims, pavyzdžiui, užtikrinant deramą moterų darbą, vienodą užmokestį už vienodą darbą, galimybę naudotis finansais ir bankininkyste, sudarant galimybes dalyvauti valdyme ir priimant sprendimus ir apsaugant jas nuo diskriminacijos bei netinkamo elgesio su jomis darbo vietoje, taip pat taikant įmonių socialinę atsakomybę, pagal kurią paisoma lyčių aspekto; atsižvelgdamas į tai ragina daugiau paramos teikti vietos MVĮ, ypač moterims verslininkėms, kad jos galėtų gauti naudos iš augimo, kuriame svarbiausią vaidmenį atlieka privatusis sektorius; pabrėžia mikrofinansų, socialinio verslumo ir alternatyviųjų verslo modelių, pavyzdžiui, kooperatyvų, teigiamą vaidmenį, kurį jie ir toliau turi moterims suteikiant ekonominių galių ir jas integruojant;

22.  pripažįsta, kad reikia užkirsti kelią moterų diskriminacijai dėl vedybų ar motinystės ir veiksmingai užtikrinti jų teisę dirbti;

23.  pažymi, kad galių suteikimas moterims ir aprūpinimo maistu užtikrinimas yra viena kitą palaikančios sritys; pabrėžia, kad reikia suteikti galių kaimo vietovių moterims sprendžiant problemą dėl diskriminacijos galimybės naudotis žeme, vandeniu, gauti išsilavinimą, mokymus, naudotis rinka ir finansinėmis paslaugomis srityse; ragina iš esmės padidinti viešąsias investicijas į žemės ūkį ir kaimo plėtrą, didžiausią dėmesį skiriant smulkiems žemės savininkams, žemės ūkio kooperatyvams ir ūkininkų tinklams;

24.  pabrėžia, kad reikia moteris įtraukti į tebesivystančias tvariam vystymuisi svarbias ekonomikos sritis, įskaitant ekologiškos ir žiedinės ekonomikos, atsinaujinančių šaltinių energijos ir IRT sektorius, ir užtikrinti, kad joms būtų atstovaujama šiuose sektoriuose;

25.  pakartoja, kad norint įgalinti moteris ir mergaites itin svarbus formalusis ir neformalusis švietimas socialinių mokslų, ekonomikos, kultūros ir politikos srityse; pabrėžia, kad ES turi parengti švietimo vykdant vystymosi politiką strategiją, kurioje būtų aiškiai atsižvelgta į lyčių aspektą, visų pirma švietimo srityse, susijusiose su tvarumu, susitaikymu po konfliktų, mokymusi visą gyvenimą ir profesiniu lavinimu, taip pat gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos bei matematikos srityse, ir atsižvelgta į meno bei kultūrinių mainų vaidmenį;

26.  pabrėžia, kad svarbu padidinti moterų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant programą po 2015 m.; ragina teikti daugiau finansinės paramos remiant moterų teisių organizacijas, politikos ir pajėgumų didinimo priemones, kuriomis siekiama visuomenines pilietinės visuomenės, visų pirma moterų, organizacijas visais atvejais įtraukti į suinteresuotųjų šalių konsultacijas vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei padidinti šių organizacijų dalyvavimą;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmų plane dėl lyčių lygybės turi būti aptariama LGBTI asmenų padėtis trečiosiose šalyse, ir remiamos bei saugomos šių asmenų teisės;

28.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti moterų teises teisės srityje ir galimybę kreiptis į teismą, įvykdant teisės reformą, pagal kurią paisoma lyčių aspekto; mano, kad tikslinis lyčių lygybės finansavimas teisinės pagalbos srityje padėtų sutvirtinti teisės viršenybę;

29.  ragina ES skatinti didesnį moterų dalyvavimą taikos palaikymo, taikos kūrimo procesuose ir ES karinių bei civilinių krizių valdymo misijose; atsižvelgdamas į tai pakartoja raginimą ES remti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000) ir Nr. 1820 (2008) dėl moterų, taikos ir saugumo ir ragina įtraukti lyčių aspektus ir moterų teises į visas taikos ir saugumo iniciatyvas;

30.  ragina ES remti moterų ir mergaičių pagrindines teises, užtikrintas pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją; atsižvelgdamas į tai primygtinai ragina užtikrinti visų moterų ir mergaičių teisės į gyvybę ir orumą apsaugą veiksmingai kovojant su žalinga praktika, pavyzdžiui, žudymu dėl lyties;

31.  pabrėžia priemonių, kuriomis stiprinama moterų lyderystė ir moterų bei moterų teisų organizacijų dalyvavimas viešojoje ir privačiojoje aplinkoje, svarbą; ragina dėti daugiau pastangų siekiant didesnio moterų bei moterų teisų organizacijų dalyvavimo politiniame gyvenime, visų pirma integruojant šias pastangas į visas paramos demokratijai programas ir visapusiškos Parlamento paramos demokratijai požiūrį;

32.  pabrėžia, kad reikia įtraukti vyrus ir berniukus ir skatinti aktyvų jų dalyvavimą ir atsakomybę duodant atkirtį diskriminacinėms socialinėms normoms ir kovojant su lyčių stereotipais bei smurtu prieš moteris ir mergaites;

o
o   o

33.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinių Tautų Lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padaliniui (UN WOMEN).

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0059.
(2) https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en
(3) https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika