Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0807(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0287/2015

Внесени текстове :

A8-0287/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0352

Приети текстове
PDF 458kWORD 64k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 октомври 2015 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (10506/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0193/2015),

—  като взе предвид Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления(1), и по‑специално член 18, параграф 2 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(2),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0287/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.

Правна информация - Политика за поверителност