Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0807(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0287/2015

Ingivna texter :

A8-0287/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0352

Antagna texter
PDF 244kWORD 292k
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 oktober 2015 om utkastet till rådets genomförandebeslut om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10506/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0193/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott(1), särskilt artikel 18.2,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0287/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 218, 13.8.2008, s. 129.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0269.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy