Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2150(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0280/2015

Внесени текстове :

A8-0280/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0353

Приети текстове
PDF 470kWORD 71k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Резолюция на Европейския парламент от 14 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година — собствени ресурси, доверителни фондове на Съюза за външни дейности, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

—  като взе предвид проекти на коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(5),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(6),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(8),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2015, приет от Комисията на 15 юли 2015 г. (COM(2015)0351),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015, приета от Съвета на 18 септември 2015 г. и предадена на Парламента на същия ден (11695/2015 – C8‑0278/2015),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0280/2015),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 се отнася до преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси, базите за ДДС и БНД, включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране, което води до промяна в разпределението на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 освен това обхваща създаването на две нови бюджетни позиции за разходи за подкрепа за доверителните фондове, управлявани от Комисията, в областите на политиката „Развитие и сътрудничество“ и „Разширяване“, като и двете са със символичен запис (p.m.);

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 също така предвижда промяна на щатното разписание на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения без промени на общия брой длъжности или на общия ѝ бюджет;

1.  Отбелязва проект на коригиращ бюджет № 6/2015 във вида, в който е представен от Комисията, и свързаната с него позиция на Съвета;

2.  Отбелязва, че в сравнение с първоначалния бюджет за 2015 г. националните вноски в бюджета на база БНД могат да бъдат намалени с 2,26 милиарда евро поради по-високите от очакваното приходи от традиционни собствени ресурси (т.е. мита и налози върху захарта) в размер на 1133,5 милиона евро и записването в бюджета на излишъка от 2014 г. чрез проект на коригиращ бюджет № 3/2015;

3.  Счита, че тази техническа корекция на приходната част на бюджета на Съюза е добре обоснована с последните статистически промени и е в съответствие с договореното разпределение между държавите членки;

4.  Отбелязва, че проект на коригиращ бюджет № 6/2015 като цяло няма отражение върху разходната част на бюджета за 2015 г. и че отражението му върху приходната част представлява единствено промяна на разпределението между вноските на държавите членки;

5.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015;

6.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Сметната палата, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.
(3) OВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.
(4) OВ L 261, 7.10.2015 г.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(6) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(7) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(8) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност