Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2150(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0280/2015

Předložené texty :

A8-0280/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0353

Přijaté texty
PDF 397kWORD 70k
Středa, 14. října 2015 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. října 2015 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(3),

–  s ohledem na návrhy opravného rozpočtu č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č.5/2015 přijaté s konečnou platností dne 7. července 2015(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(5) ,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(6),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(8),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2015, který Komise schválila dne 15. července 2015 (COM(2015)0351),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015, který Rada přijala dne 18. září 2015 a postoupila Parlamentu téhož dne (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0280/2015),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 se týká revize prognózy objemu tradičních vlastních zdrojů, základů DPH a HND, výpočtu a financování oprav týkajících se Spojeného království, v důsledku čehož se mění výše příspěvků, jež do rozpočtu Unie odvádějí jednotlivé členské státy;

B.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 se dále týká vytvoření dvou nových rozpočtových položek na podporu výdajů svěřenských fondů, které spravuje Komise, v oblasti politiky rozvoje a spolupráce a v oblasti politiky rozšíření, v obou případech s označením p.m.;

C.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 rovněž přináší změnu plánu pracovních míst Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikaci , která nepředpokládá změnu celkového počtu pracovních míst ani příslušného rozpočtu;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.  konstatuje, že ve srovnání s původním rozpočtem na rok 2015 mohou být rozpočtové příspěvky členských států vycházející z HND sníženy o 2,26 miliardy EUR v důsledku neočekávaně vyšších příjmů z tradičních vlastních zdrojů (tj. cla a dávky z cukru) dosahujících 1 133,5 milionu EUR a zapsání přebytku z roku 2014 do rozpočtu prostřednictvím opravného rozpočtu č. 3/2015;

3.  domnívá se, že tato technická úprava na straně příjmů rozpočtu Unie je řádně založena na nejnovějším statistickém vývoji a je v souladu se schváleným rozdělením mezi členské státy;

4.  konstatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 nemá v celém svém rozsahu dopad na stranu výdajů rozpočtu na rok 2015 a jediným dopadem na stranu příjmů je změna rozpisu příspěvků členských států;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015;

6.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2015 za přijatý s konečnou platností, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. L 261, 7.10.2015.
(5) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění - Ochrana soukromí