Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2150(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0280/2015

Esitatud tekstid :

A8-0280/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0353

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 64k
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel
Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Euroopa Parlamendi 14. oktoobri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014(2),

–  võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015(3),

–  võttes arvesse paranduseelarveid nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 ja nr 5/2015, mis võeti lõplikult vastu 7. juulil 2015(4),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(5),

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) nr 2015/623, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(6),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(7),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(8),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2015, mille komisjon võttis vastu 15. juulil 2015 (COM(2015)0351),

–  võttes arvesse 18. septembril 2015 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0280/2015),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 6/2015 puudutab traditsiooniliste omavahendite prognoosi, käibemaksu ja kogurahvatulu baasi läbivaatamist, asjaomaste Ühendkuningriigile võimaldatavate korrigeerimiste eelarvestamist ning nende finantseerimist, mis toob kaasa liikmesriikide poolt liidu eelarvesse tehtavate osamaksete jaotuse muutuse;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 6/2015 hõlmab ka kahe uue eelarvepunkti loomist komisjoni hallatavate usaldusfondide toetuskuludeks arengu ja koostöö ning laienemise poliitikavaldkondades, mis on varustatud märkega p.m. („pro memoria”);

C.  arvestades, et paranduseelarve projektis nr 6/2015 nähakse ette ka elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo ametikohtade loetelu muutmine, millega ei kaasne ametikohtade koguarvu ega eelarve muutmist;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 6/2015 ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  märgib, et võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega on võimalik kogurahvatulul põhinevate omavahendite kujul tehtavaid riiklikke osamakseid eelarvesse vähendada 2,26 miljardi euro võrra tänu traditsioonilistest omavahenditest (st tollimaksud ja suhkrumaksud) saadud prognoositust 1133,5 miljonit eurot suuremale tulule ning 2014. aasta ülejäägi eelarvesse kandmisele paranduseelarve nr 3/2015 kaudu;

3.  on seisukohal, et see tehniline kohandus liidu eelarve tulude poolel on hästi põhjendatud viimaste statistiliste andmetega ning on kooskõlas kokkulepitud liikmesriikidevahelise jaotusega;

4.  märgib, et paranduseelarve projekt nr 6/2015 tervikuna ei avalda mingit mõju 2015. aasta eelarve kulude poolele ning selle mõju tulude poolele piirdub üksnes liikmesriikide poolt liidu eelarvesse tehtavate osamaksete jaotuse muutusega;

5.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2015 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2015, lk 1.
(3) ELT L 190, 17.7.2015, lk 1.
(4) ELT L 261, 7.10.2015.
(5) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(6) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
(7) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(8) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika